Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, την 16 η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

1) Αίτημα χορήγησης βεβαίωσης αποδοχής παρέκτασης αρμοδιότητας και αποδοχής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (σχετική η αριθ. 10334/10-3-2021 αίτηση) (εισηγητής: ένας εκ των 5 υπογραφόντων δημοτικών συμβούλων – μελών της Οικονομικής Επιτροπής, την αίτηση)

2) Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας που αφορά στην έγκριση της Β΄ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 2021 (εισηγητής: Π. Βάης – Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)

3) Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2021 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων που αφορά στην έγκριση της Β΄ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του έτους 2021 (εισηγήτρια: Κατερίνα Γεροπαναγιώτη- Θεοδωρακοπούλου – Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων)

4) Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου Αθηνών, κ. Παπαρρηγόπουλου Ανδρέα, για άσκηση ενδίκων μέσων για την υπόθεση ENERGA-HELLAS POWER και του κ. Αριστείδη Φλώρου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)

5) Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. 708/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)

6) Μη άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αρ. 325/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών εκδοθείσας επί της από 23-11-2018 υπ’ αριθ. εκθ. καταθ. 3119/27-11-2018 αγωγής των Θεώνης, Αγγέλου και Ανδρέα Ανδρεόπουλου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)

7) Έγκριση Σχεδίου Προγραμματισμού Προσλήψεων Δήμου Πατρέων χρονικής περιόδου 2022-2025 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

8) Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων Δήμου Πατρέων στην Ξερόλακα Πατρών» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος)

9) Έγκριση του 2 ου Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΟΥΒΑΣ» στον προσωρινό μειοδότη (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

10) Έγκριση του 2 ου πρακτικού και κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

11) Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης–σύναψης 1 ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και 1 ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΟΥΒΑΣ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

12) Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου και επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

13) Ορισμός υπολόγου παγίας προκαταβολής του Δήμου Πατρέων για το έτος 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

14) Διαγραφή των υποχρεώσεων λόγω εισφοράς σε χρήμα για τους: α) Πέτρο Στεφανόπουλο του Ανδρέα και της Ελένης (και β) Σταύρο Στεφανόπουλο του Ανδρέα και της Ελένης (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Πηγή: patrastimes.gr