Υπόχρεοι για την υποβολή του Πόθεν Έσχες είναι Πολιτικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ΜΜΕ, ορισμένοι δημόσιοι λειτουργοί, δημοσιογράφοι, πρόεδροι και διοικητές τραπεζών, καθώς και πλήθος άλλων προσώπων έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν κάθε χρόνο τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης, κοινώς «πόθεν έσχες», και τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων του ν.3213/2003.

Σε αυτούς προστέθηκαν από το 2015 (βάσει του ν. 4281/2014) οι μέτοχοι, μέλη Δ.Σ., διευθυντές κ.λπ. ελληνικών επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις για τεχνικά έργα, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, ή δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών/προμηθειών εφόσον υπερβαίνουν τις 150.000 ευρώ ανά διαγωνισμό.

Με τον νόμο 4571 / 2018 στους υπόχρεους προστέθηκαν, οι Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων, οι εκδότες διαδικτυακών και έντυπων ενημερωτικών μέσων, οι κατά νόμον αναπληρωτές των Προϊσταμένων των Δασαρχείων και των Δασονομείων, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη καθώς και οι εισηγητές των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων κ.λπ.

Γιατί πρέπει να βιαστείτε

Η κινητοποίηση για τους υπόχρεους που δεν έχουν ακόμη υποβάλλει την δήλωση περιουσιακής κατάστασης και την δήλωση οικονομικών συμφερόντων είναι απαραίτητη. Τούτο με δεδομένο ότι η δήλωση απαιτεί βεβαιώσεις για το υπόλοιπο στις 31/12/2019 του κάθε τραπεζικού λογαριασμού που διατηρεί ο υπόχρεος σε εμπορικές τράπεζες . Την εποχή του κορονοϊού αυτό είναι διπλά δύσκολο καθώς είναι αμφίβολο αν μπορεί σε όλες τις τράπεζες να γίνει το αίτημα τηλεφωνικά . Ακόμη και τότε όμως θα πρέπει ο υπόχρεος να κλείσει ραντεβού στην τράπεζα του για να πάρει την βεβαίωση για κάθε λογαριασμό.

Επίσης ζητούνται αναλυτικά στοιχεία για τον τρόπο το τίμημα και την συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης κάθε ακινήτου που έχει στην κατοχή του ο υπόχρεος της δήλωσης. Και αυτή η διαδικασία για κάποιον που δεν είναι ιδιαίτερα οργανωμένος απαιτεί χρόνο.

Εκτός αυτό θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι για φέτος οι λογιστές στους οποίους ενδεχομένως θα αποταθείτε για την δήλωση είναι φορτωμένοι έχουν υπέρμετρο φόρτο εργασίας λόγω των πολλαπλών δηλώσεων για εργοδότες εργαζόμενους και μειωμένα ενοίκια . Για το λόγο αυτό θα πρέπει να συγκεντρώσετε το συντομότερο δυνατό τα δικαιολογητικά και να τους επισκεφτείτε μέσα στις επόμενες μέρες.

Βαριά πρόστιμα ακόμη και για καθυστερημένη δήλωση

Η εκπρόθεσμη υποβολή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή ακόμη χειρότερα μη υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης έχει τσουχτερά πρόστιμα ή και φυλάκιση για του δικαιούχους

Ειδικότερα , σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής ως και τριάντα (30) ημέρες από την παρέλευση της προθεσμίας η δήλωση γίνεται δεκτή από το σύστημα μόνο μετά από πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου διακοσίων (200) ευρώ. Μετά την πάροδο των τριάντα (30) ημερών η υποβολή επιτρέπεται ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου οκτακοσίων (800) ευρώ.

Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει δήλωση μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής (αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) ή υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ.

Ανακριβής θεωρείται και η δήλωση όταν τα δηλωθέντα στοιχεία ή η επαύξηση αυτών δεν δικαιολογείται από τα πάσης φύσεως νομίμως αποκτηθέντα εισοδήματα. Τέλος, αν ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου αξίας άνω των 30.000 €, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

Πλέον ποινικές ευθύνες υπέχουν και οι σύζυγοι που παραλείπουν την κατάθεση της δήλωσης πόθεν έσχες.

Ο έλεγχος των στοιχείων της δήλωσης γίνεται εντός 5 ετών από τη λήξη του έτους υποβολής και σε περίπτωση τέλεσης ποινικών αδικημάτων μπορεί κατ’ εξαίρεση να διενεργηθεί μέχρι τη συμπλήρωση της ποινικής παραγραφής.

Σε όσους καλούνται για έλεγχο και δεν ανταποκρίνονται προβλέπεται πρόστιμο της τάξης των 50-300 €, που εισπράττεται κατά τον Κώδικά Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων .

Πηγή: patrastimes.gr