Στον «αέρα» βρίσκεται από σήμερα το πρωί η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ενδιαφέροντος της ΚΕΔΕ προς τους προμηθευτές για τις μάσκες στα σχολεία, με κόστος 1,20 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Όπως είχε γράψει η «aftodioikisi.gr», με βάση το χρονοδιάγραμμα της πρόσκλησης και εφόσον δεν υπάρξουν εντάσεις αλλά και καθυστερήσεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το νωρίτερο που μπορεί να βρίσκονται οι μάσκες στα σχολεία είναι η 10η Σεπτεμβρίου.

Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με την πρόσκληση

-Οι οικονομικές προσφορές για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (Μάσκες), για την κάλυψη των αναγκών σχολικών μονάδων των Δήμων της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 6.108.199,97 ευρώ πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι την 01-09-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

-Τόποι παράδοσης των ειδών, θα είναι τοποθεσία που θα υποδειχθεί στον/στους αναδόχους α) εντός της Περιφέρειας Αττικής, και β) εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί εντός επτά (7) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ακόμη κι αν οι συμβάσεις υπογραφούν αυθημερόν (σ.σ. την 1η Σεπτεμβρίου) το νωρίτερο, με βάση την εφταήμερη προθεσμία, που θα βρίσκονται στους χώρους που θα υποδείξει η ΚΕΔΕ σε Αττική και Θεσσαλονίκη, θα είναι η 8η Σεπτεμβρίου.

Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνει η πακετοποίησή του σε 322 πακέτα και η διανομή τους στους δήμους, που σύμφωνα με τους υπηρεσιακούς παράγοντες της ΚΕΔΕ, απαιτούν, τουλάχιστον δύο ημέρες, δηλαδή, στην καλύτερη περίπτωση η 10η Σεπτεμβρίου.

Γι’ αυτό, όπως αποκάλυψε η «aftodioikisi.g»r, η κυβέρνηση αποφάσισε, εκ των πραγμάτων, να μετακινήσει την έναρξη του σχολικού έτους κατά μία εβδομάδα, δηλαδή, στις 14 Σεπτεμβρίου.

Οι προδιαγραφές

Αναφορικά με τις προδιαγραφές, όπως αναφέρει η πρόσκληση, απαιτούνται:

 1. Καλής ποιότητας βαμβακερό ύφασμα (100%) πυκνής ύφανσης >180 TC
 2. Τουλάχιστον 2 στρώματα βαμβακερού υφάσματος. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί λινό τουλάχιστον δύο στρωμάτων.
 3. Τα δύο στρώματα πρέπει να είναι διαφορετικού χρώματος για να είναι διακριτή η φορά εφαρμογής της μάσκας (λ.χ. πιο σκούρα η εξωτερική πλευρά και ανοιχτόχρωμη ή λευκή η εσωτερική πλευρά, άλλως, εάν και οι δύο πλευρές έχουν ίδιο χρώμα να υπάρχει διακριτή σήμανση- στάμπα ή άλλη ένδειξη). Είναι σκόπιμο για τα παιδιά νηπιαγωγείου, δημοτικού η εξωτερική πλευρά να είναι πολύχρωμη και με σχέδια, φιγούρες , ήρωες κλπ.
 4. Διαστάσεις:
 5. για ηλικίες <10 ετών 10Χ18 +/-1 εκ.
 6. για ηλικίες >10 ετών 12Χ22 +/-1 εκ.

(όπως οι διαστάσεις καθορίστηκαν με την το Πρακτικό- θέμα 2α- της 109ης Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι κορωνοϊού COVID-19)

 1. Κατασκευασμένες με τρεις πιέτες στο μέσον τους ώστε να δύναται να ξεδιπλώνουν κατά την εφαρμογή της μάσκας.
 2. Να έχουν έλασμα στην πάνω πλευρά ώστε να σταθεροποιείται στη μύτη
 3. Να φέρουν μαλακά και ανθεκτικά λάστιχα για την συγκράτηση στα αυτιά και να δοθεί έμφαση στο σημείο επαφής της μάσκας με τα λάστιχα ώστε να είναι σταθερά.
 4. Κάθε μάσκα θα πρέπει να είναι συσκευασμένη σε ξεχωριστή ασφαλή συσκευασία. Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω προδιαγραφές ορίζονται ως κατ΄ ελάχιστες και θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι σύμφωνες με τις ως άνω προδιαγραφές όπως τέθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών και Υγείας.

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΛΟΥΜΕ Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης και επιθυμούν να υποβάλλουν, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, οδός Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 10678, Αθήνα, τηλ: 2132147556, 2132147563, μέχρι την 01-09-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. οικονομικές προσφορές για την Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Μάσκες), για την κάλυψη των αναγκών σχολικών μονάδων των Δήμων της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 6.108.199,97 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής μονάδας ανά ομάδα ειδών. Σε περίπτωση που σε κάποια/ες ομάδα/ες δεν καλυφθεί η ζητούμενη ποσότητα, το υπόλοιπο αυτής θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε όποια/ες ομάδα/ες επιθυμούν ακόμη και για μέρος της ποσότητας τους, με την προϋπόθεση να προσφέρουν κατ΄ ελάχιστο ποσότητα 10.000 τεμαχίων ανά ομάδα.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται

 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια υγειονομικού υλικού (μασκών) για την κάλυψη των αναγκών των Δήμων της χώρας και ειδικότερα των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού ενόψει ενάρξεως της νέας σχολικής χρονιάς με σκοπό την αντιμετώπιση διασποράς του νέου κορωνοϊού COVID-19, συνολικού προϋπολογισμού 6.108.199,97 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το είδος και η ποσότητα των υπό προμήθεια μασκών καθορίζεται ως εξής:

πινακας

Τιμή μονάδος: 1,20 ευρώ πλέον ΦΠΑ (6%)

Με βάση το συνολικό αριθμό των μαθητών όπως αναφέρεται στην απόφαση Κατανομής του ΥΠΕΣ, 1.367.281 μαθητές, την αναλογία περίπου 38% μαθητές < 10 ετών και 62% > 10 ετών, καθώς και την ανάγκη για υπολογισμό μασκών και για τους εκπαιδευτικούς, έχει υπολογιστεί η αναλογία 35% του συνολικά απαιτούμενου αριθμού μασκών για παιδιά < 10 ετών και το υπόλοιπο 65% για παιδιά > 10 ετών και εκπαιδευτικούς. Για τους εκπαιδευτικούς οι διαστάσεις θα είναι αυτές που καλύπτουν τα παιδιά > 10 ετών. Οι μάσκες στο σύνολό τους αναμένεται να είναι τρεις(3) τουλάχιστον ανά μαθητή/εκπαιδευτικό.

Ειδικότερα, Προδιαγραφές των υπό προμήθεια μασκών καθορίζονται οι κάτωθι:

 1. Καλής ποιότητας βαμβακερό ύφασμα (100%) πυκνής ύφανσης >180 TC
 2. Τουλάχιστον 2 στρώματα βαμβακερού υφάσματος. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί λινό τουλάχιστον δύο στρωμάτων.
 3. Τα δύο στρώματα πρέπει να είναι διαφορετικού χρώματος για να είναι διακριτή η φορά εφαρμογής της μάσκας (λ.χ. πιο σκούρα η εξωτερική πλευρά και ανοιχτόχρωμη ή λευκή η εσωτερική πλευρά, άλλως, εάν και οι δύο πλευρές έχουν ίδιο χρώμα να υπάρχει διακριτή σήμανση- στάμπα ή άλλη ένδειξη). Είναι σκόπιμο για τα παιδιά νηπιαγωγείου, δημοτικού η εξωτερική πλευρά να είναι πολύχρωμη και με σχέδια, φιγούρες , ήρωες κλπ.
 4. Διαστάσεις:
 5. για ηλικίες <10 ετών 10Χ18 +/-1 εκ.
 6. για ηλικίες >10 ετών 12Χ22 +/-1 εκ.

(όπως οι διαστάσεις καθορίστηκαν με την το Πρακτικό- θέμα 2α- της 109ης Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι κορωνοϊού COVID-19)

 1. Κατασκευασμένες με τρεις πιέτες στο μέσον τους ώστε να δύναται να ξεδιπλώνουν κατά την εφαρμογή της μάσκας.
 2. Να έχουν έλασμα στην πάνω πλευρά ώστε να σταθεροποιείται στη μύτη
 3. Να φέρουν μαλακά και ανθεκτικά λάστιχα για την συγκράτηση στα αυτιά και να δοθεί έμφαση στο σημείο επαφής της μάσκας με τα λάστιχα ώστε να είναι σταθερά.
 4. Κάθε μάσκα θα πρέπει να είναι συσκευασμένη σε ξεχωριστή ασφαλή συσκευασία. Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω προδιαγραφές ορίζονται ως κατ΄ ελάχιστες και θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι σύμφωνες με τις ως άνω προδιαγραφές όπως τέθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών και Υγείας.
 1. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΔΙΑΚΟΠΗ

Τόποι παράδοσης των ειδών, θα είναι τοποθεσία που θα υποδειχθεί στον/στους αναδόχους α) εντός της Περιφέρειας Αττικής, και β) εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί εντός επτά (7) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ειδών και υπηρεσιών, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υλικών. Κατά την διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, σε περίπτωση απόσυρσης μέρους ή όλου του εξοπλισμού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας ειδών του αναδόχου που αφορά την παρούσα προμήθεια, οπότε στην περίπτωση αυτή η προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών διακόπτεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας μετά την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών /δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

-Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι:

➢ Παρακράτηση φόρου ποσοστού 4% επί της πώλησης αγαθών του άρθρου 64 του Ν4172/2013(ΦΕΚ 167Α΄) επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιμολογίου

➢ Παρακράτηση 0,07% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4605/19, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης υπέρ της αρχής των συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κώδικα Χαρτοσήμου.

➢ Παρακράτηση 0,06% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του Ν.4412/16, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις.

-Όλες οι κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων είναι σε βάρος των προμηθευτών.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της Πρόσκλησης, καθώς και της σύμβασης , συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις.

 1. ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 2. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

 1. Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
 2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει δείγμα του είδους που πρόκειται να προμηθεύσει, στην Υπηρεσία της Κ.Ε.Δ.Ε. εντός προθεσμίας που θα οριστεί με σχετική πρόσκληση. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν προσκομίσει το ως άνω δείγμα μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής μονάδας (χαμηλότερη τιμή).
 1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης (άρθρ. 72 ν. 4412/2016).
 2. ΚΥΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ
 3. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της παρούσας . Επίσης κηρύσσεται έκπτωτος στην περίπτωση που προσκομίσει πλαστή εγγυητική επιστολή (περ. στ παρ. 2 άρθρ. 160 ν. 4412/2016).

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

Μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

 1. Αν το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου.

15

 1. ΛΟΙΠΑ

Η αξιολόγηση-αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 01/09/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. από την αρμόδια Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης, στην οδό Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, Αθήνα.

Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα διενεργηθεί σύμφωνα με άρθρο τέταρτο της από 22-08-2020 Π.Ν.Π. (Α’ 161) με τίτλο «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» και σύμφωνα με την οποία:«1. Για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι δήμοι ή η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των δήμων μπορούν να προμηθεύονται μάσκες και λοιπά είδη ατομικής προστασίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Η περ. (β) της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), εφαρμόζεται αναλόγως».

Πηγή: patrastimes.gr