Αλλαγές φέρνει τροποποίηση της υπουργικής απόφασης που αφορά τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ..
Ειδικότερα σύμφωνα με τροποποίηση εντάσσονται πλέον στην έκπτωση του 50% οι πολύτεκνοι με 4 παιδιά και άνω (μέχρι σήμερα ήταν 5 παιδιά και άνω) για την εξόφληση εργατικής κατοικίας επί της Τιμής Παραχώρησης που είναι 304,41 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Παράλληλα παρατείνεται ο χρόνος κατάθεσης αίτησης ένταξης στη ρύθμιση ηλεκτρονικά μέχρι 31 Μαρτίου 2021.

Επίσης διευκολύνει την ένταξη στις ρυθμίσεις σε όσους δεν ιδιοκατοικουν με την προϋπόθεση να μην προκύπτει εκμετάλλευση της κάτοικιας τους καθώς και όσους έχουν καταθέσει αίτηση του νόμου Κατσέλη.
Αναλυτικότερα για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών δικαιούχων που έχουν την ιδιότητα του πολυτέκνου 4 παιδιά και άνω η παρεχόμενη σε αυτούς έτοιμη κατοικία θα εξοφλείται με έκπτωση 50% επί της Τιμής Παραχώρησης. Δικαιούχοι της κατηγορίας αυτής, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις της παρούσας έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν συμπληρωματική αίτηση και να ζητήσουν επανυπολογισμό της τιμής της κατοικίας τους σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.

Στους δικαιούχους κατοικίας στους οικισμούς του τ. ΟΕΚ (νυν ΟΑΕΔ) με 3 προστατευόμενα μέλη- παιδιά, στις μονογονεϊκές οικογένειες, στις περιπτώσεις χηρείας με ένα τουλάχιστον προστατευόμενο μέλος – παιδί ,στις οικογένειες με προστατευόμενο μέλος ΑμΕΑ ,στις οικογένειες με μέλος με διαπιστωμένη αναπηρία 67% και άνω και στους συνταξιούχους κατά τον υπολογισμό του Τελικού Τιμήματος Παραχώρησης, πραγματοποιείται έκπτωση 20%.

ADVERTISING

Επίσης στις ρυθμίσεις της παρούσας εντάσσονται και οι δικαιούχοι οικιστές που τυχόν έχουν καταθέσει αίτηση του άρθρου 4 του Νόμου 3869/2010 (Α 130), νόμου Κατσέλη.
Ακόμη κατ’ εξαίρεση μπορεί να υπαχθεί στις ρυθμίσεις της παρούσας και δικαιούχος, ο οποίος δεν ιδιοκατοικεί και δεν κάνει χρήση της κατοικίας του κατά τα ανωτέρω οριζόμενα λόγω ανυπαίτιου κωλύματος και εφόσον σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει εκμετάλλευση της κατοικίας του, που να συνεπάγεται αύξηση εσόδων και πλουτισμού του, όπως εξειδικεύεται ενδεικτικά στις ακόλουθες περιπτώσεις , ήτοι όταν:

1) έχει επέλθει θάνατος του αρχικού κληρωθέντα δικαιούχου και η υποχρέωση εξυπηρέτησης του δανείου έχει περιέλθει στους νόμιμους κληρονόμους του.

2) η κατοικία η οποία παραχωρήθηκε είναι κενή (ανεκμετάλλευτη),αν ο δικαιούχος έχει μετοικήσει προκειμένου να εργαστεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν ο δικαιούχος έχει μετοικήσει λόγω αναγκαστικής συγκατοίκησης με συγγενικό πρόσωπο που χρήζει συμπαράστασης τρίτου ή αν ο δικαιούχος αδυνατεί να κατοικήσει στην χορηγηθείσα σε αυτόν κατοικία για άλλη σοβαρή αιτία.

3) Η παραχωρηθείσα κατοικία δεν πληροί πλέον τους όρους στεγαστικής αποκατάστασης του δικαιούχου, αν τυχόν μεταβλήθηκε η σύνθεση της οικογένειάς του λόγω αύξησης των μελών της ή λόγω λύσης γάμου, αν τυχόν προέκυψε αναπηρία εξαιτίας της οποίας απαιτούνται ειδικά διαμορφωμένοι χώροι προς αυτοεξυπηρέτηση.

Σε κάθε περίπτωση , οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ δύνανται , κατά την κρίση τους ,να προβαίνουν σε επιτόπιους ελέγχους για την αιτιολόγηση των αποφάσεών τους.

Πηγή: patrastimes.gr