Mε 700 εποχικούς υπαλλήλους ενισχύει τις δασικές υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι προσλήψεις, που θα πραγματοποιηθούν μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, αφορούν 350 θέσεις Δασολόγων ΠΕ, 200 θέσεις Δασοπόνων ΤΕ και 150 θέσεις Διοικητικών ΔΕ.

Οι 700 υπάλληλοι θα στελεχώσουν τις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

Η δασική υπηρεσία έχει αναλάβει να ολοκληρώσει σημαντικές δράσεις με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, όπως: αναμόρφωση, ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών εντός του 2021 σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο του νόμου 4685/2020.

Απορρόφηση των πιστώσεων, που αφορούν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2104-2020 για έργα πρόληψης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών. Συμμετοχή και υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων.

Αμεση εκπόνηση και υλοποίηση διαχειριστικών μελετών για τα δημόσια δάση. Σχεδιασμό μελετών αντιπυρικών σχεδίων των δασικών οικοσυστημάτων. Αμεσα θα ανακοινωθεί η κατανομή των θέσεων ανά οργανική δομή και ειδικότητα. Στη συνέχεια θα δημοσιευθεί η πρόσκληση από τον ΟΑΕΔ για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Ωφελούμενοι είναι Ελληνες πολίτες που ανήκουν σε μία από τις εξής κατηγορίες:

  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ.
  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
  • Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.
  • Ανεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.
  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 18 ετών.
  • Εγγεγραμμένα στα Μητρώα Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι – δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Τα κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων είναι τα εξής:

1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας.

3) Αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω.

4) Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό διαβάθμιση που ξεκινάει από τα 3.500 ευρώ.

5) Αριθμός ανήλικων τέκνων.

6) Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων.

7) Δικαιούχοι ΚΕΑ.

Οι άνεργοι, κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Θα πρέπει να επιλέξουν από μία μέχρι τρεις υπηρεσίες τοποθέτησης. Στην πρόσκληση θα ορίζεται και η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Ο ΟΑΕΔ ελέγχει τις αιτήσεις και σύμφωνα με τη μοριοδότηση θα προκύψει προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων. Μετά την υποβολή ενστάσεων και τον έλεγχό τους θα προκύψει ο οριστικός πίνακας των ωφελουμένων.

Εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που θα κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και προσκομιστεί το απαραίτητο συστατικό σημείωμα, ο επιβλέπων φορέας πρέπει να αναγγείλει την πρόσληψη του ανέργου.

5 θέσεις στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»-ΨΝΘ για την Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Αναλυτικά θα προσληφθούν: 1 ΠΕ Ψυχιατρικής και 4 ΤΕ Νοσηλευτών/τριών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη, Τ.Κ. 564 30, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας 2313 324619) είτε στην κ. Αλεκίδου Ζωή (τηλ. επικοινωνίας 2313 324127).

6 θέσεις στον Δήμο Εορδαίας

Ο Δήμος Εορδαίας ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Αναλυτικά θα προσληφθούν: 1 ΠΕ Κτηνιάτρων, 1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 ∆Ε Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων και 3 ΥΕ Εργατών/τριών Γενικών Καθηκόντων.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50200, Πτολεµαΐδα, απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού, Υγιεινής & Ασφάλειας Εργαζοµένων (τηλ. επικοινωνίας 24633 50130).

16 άτομα στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση συνολικά δεκαέξι (16) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Οι θέσεις της Προκήρυξης είναι:

α. ΕΕΠ Μηχανικών (κωδ. 10001): Οι τρεις (3) θέσεις Μηχανικών θα καλύψουν τις ανάγκες των Διευθύνσεων Συντονισμού – Τμήμα Εκπαίδευσης, Μελετών και Γνωμοδοτήσεων – Τμήμα Μελετών και Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης – Τμήμα Προμηθειών.

β. ΕΕΠ Νομικών (κωδ. 10002): Οι επτά (7) θέσεις Νομικών θα καλύψουν τις ανάγκες των Διευθύνσεων Μελετών και Γνωμοδοτήσεων – Τμήμα Γνωμοδοτήσεων/Μελετών, Ελέγχου – Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου και Συντονισμού – Τμήμα Συντονισμού.

γ. ΕΕΠ Οικονομολόγων (κωδ. 10003): Υποβολή εισηγήσεων, γνωμοδοτήσεων και εκτέλεση ενεργειών με σκοπό την ανάπτυξη της κατάλληλης αρχιτεκτονικής της πολιτικής Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με την επαγγελματοποίηση και την εν γένει κατάρτιση του προσωπικού των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων.

δ. ΕΕΠ Πληροφορικής (κωδ. 10004): Οι δύο (2) θέσεις Πληροφορικής θα καλύψουν τις ανάγκες των Διευθύνσεων Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης – Τμήμα Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Στατιστικών Αναλύσεων και Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης – Τμήμα Ηλεκτρονικής Υποστήριξης.

ε. ΕΕΠ Στατιστικολόγων (κωδ. 10005): Μέριμνα για την τήρηση, την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, υποβολή εισηγήσεων και γνωμοδοτήσεων στο Συμβούλιο της Αρχής σχετικά με θέματα τα οποία άπτονται του αντικειμένου της στατιστικής.

στ. ΕΕΠ Χημικών, Βιολόγων, Γεωτεχνικών, Περιαυτολόγων (κωδ. 10006): Προετοιμασία προγραμμάτων ελέγχου και ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογικών οδηγών για την υποστήριξη του έργου επιθεώρησης και ελέγχου και διασφάλιση της εφαρμογής τους, καθώς και παροχή τεχνικής και νομικής υποστήριξης στη διενέργεια των ελέγχων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 22 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, και λήγει στις 12 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Πηγή: patrastimes.gr