Μέτρα υγιεινής σε όλους τους χώρους των σχολείων και απολυμάνσεις για την προστασία από τον κοροναϊό, αλλά και επιβεβαίωση ότι η απαγόρευση καπνίσματος τηρείται, ζητά το υπουργείο Υγείας από όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες, ξεκινώντας από τους παιδικούς σταθμούς μέχρι τα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια.

Σε σχετική εγκύκλιο σημειώνεται ότι η πανδημία της νόσου του κοροναϊού, COVID-19, παραμένει σε εξέλιξη. Βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων και ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους 2021-2022 λόγω των εκτάκτων μέτρων, κρίνεται αναγκαία η εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων στις εκπαιδευτικές μονάδες, με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Στα σχολικά συγκροτήματα

Οι κανόνες υγιεινής πρέπει να τηρούνται σε όλους τους χώρους (αίθουσες διδασκαλίας, αύλειος χώρος, κοινόχρηστοι χώροι, αποχωρητήρια κ.λ.π) των σχολείων, των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, σύμφωνα με την σχετική υγειονομική διάταξη. Η εγκύκλιος επισημαίνει ότι ειδικότερα θα πρέπει να διαπιστώνεται αν πληρούνται οι όροι για τον τακτικό αερισμό των αιθουσών, τον επαρκή καθαρισμό όλων των χώρων, των θρανίων, των γραφείων σε καθημερινή βάση κ.λπ.

Κατά την διενέργεια των υγειονομικών ελέγχων, προσοχή πρέπει να δίνεται στην εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων, ιδίως σε ότι αφορά τη διασφάλιση της υγιεινής στην ύδρευση και αποχέτευση και με έμφαση στην καθαριότητα και απολύμανση των αποχωρητηρίων, στον εφοδιασμό τους με χαρτί, σαπούνι, αντισηπτικό διάλυμα και κάδους απορριμμάτων, της διαχείρισης των απορριμμάτων, την γενικότερη τήρηση της καθαριότητας, της επάρκειας του αερισμού και του κλιματισμού, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ανθυγιεινών εστιών.

Σε περίπτωση χρήσης επιβατηγών οχημάτων μεταφοράς μαθητών πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτά που χρησιμοποιούνται και εκτός σχολικών μονάδων.

Εστίαση – Κυλικεία

Iδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα κυλικεία των σχολείων, στις καντίνες (σταθερές) και στους χώρους εστίασης των σχολείων, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων των σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων και των ειδών που προσφέρονται για τη διατροφή των παιδιών.

Θα πρέπει να ελέγχεται η τήρηση της νομοθεσίας επίσης, στα προγράμματα διανομής τροφίμων στα σχολεία (π.χ. ετοίμων γευμάτων, φρούτων, κ.α.) τα οποία πραγματοποιούνται από φορείς υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων αρμόδιων Υπουργείων. Ο υπεύθυνος φορέας του κάθε προγράμματος, οφείλει να ενημερώσει το υπουργείο Υγείας σχετικά με τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς και τους προμηθευτές – παρασκευαστές των γευμάτων με πλήρη στοιχεία αυτών (επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση), ώστε στη συνέχεια να ενημερωθούν οι αρμόδιες οικείες Υγειονομικές Υπηρεσίες, προκειμένου να προβούν σε τακτικούς ή/και έκτακτους υγειονομικούς ελέγχους.

Στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς προβλέπεται ιατρικός έλεγχος του προσωπικού τους και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.

Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών

Υγειονομικοί έλεγχοι θα διεξάγονται και στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, που λειτουργούν γύρω και σε μικρή απόσταση από τα σχολικά συγκροτήματα.

Μέτρα στα σχολεία

Ειδικότερα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης COVID-19 σε σχέση με την λειτουργία των σχολικών συγκροτημάτων:

Λήψη μέτρων περιορισμού συγχρωτισμού, τήρησης αποστάσεων (π.χ. διαφορετικά διαλείμματα, διαγράμμιση σε χώρους σίτισης – κυλικεία, χώρος διανομής τροφίμων σε προγράμματα σχολικών γευμάτων)
Τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής με έμφαση στην συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών.
Τοποθέτηση αντλίας αλκοολούχου διαλύματος στα σημεία πλύσης των χεριών
Σωστή χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας από εκπαιδευτικούς & μαθητές με μέριμνα για την σχετική εκπαίδευση καθώς και του βοηθητικού προσωπικού και των εργαζομένων σε χώρους σίτισης.
Τακτικός αερισμός αιθουσών και εφόσον γίνεται χρήση κλιματιστικών μηχανημάτων θα πρέπει να εφαρμόζεται η σχετική εγκύκλιος για την αποφυγή ιογενών λοιμώξεων από τη χρήση των κλιματιστικών μονάδων.
Καθαριότητα και απολύμανση επιφανειών και χώρων.
Ανάρτηση εικονογραφημένων οδηγιών σε κατάλληλα σημεία, ενημέρωση του σχολικού πληθυσμού για τον τρόπο μετάδοσης του ιού.
Τήρηση πρωτοκόλλου ΕΟΔΥ σε περίπτωση κρούσματος.

Ασφαλής λειτουργία κυλικείων

Στις οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία κυλικείων και χώρων εστίασης για την προστασία μαθητών και εργαζομένων, περιλαμβάνονται τα εξής:

Απασχόληση του προσωπικού των κυλικείων-καντίνες (αναφορικά με τη μη μετάδοση της λοίμωξη Covid-19) σύμφωνα με τις γενικότερες οδηγίες του ΕΟΔΥ.
Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας από το προσωπικό κατά την διάρκεια της εργασίας στο κυλικείο (προετοιμασία ή διανομή προϊόντων).
Τακτικός και σχολαστικός καθαρισμός των χεριών του προσωπικού (οδηγίες ΕΟΔΥ ) με σαπούνι και ζεστό νερό.
Χρήση γαντιών μιας χρήσεως, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας και να τηρούν τα μέτρα προσωπικής υγιεινής.
Εφαρμογή μεθόδων καθαρισμού – απολύμανσης και απεντόμωσης – μυοκτονίας της επιχείρησης.
Εκπαίδευση του προσωπικού αναφορικά με την τήρηση κανόνων υγιεινής.
Τακτικός και καλός αερισμός του χώρου.
Διάθεση των προσυσκευασμένων τροφίμων σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. Ειδικά επισημαίνεται για τα προϊόντα που διατίθενται μετά από επεξεργασία από το κυλικείο, ότι πρέπει να τοποθετούνται σε χάρτινο περιτύλιγμα.
Μέριμνα για την αποφυγή συνωστισμού κατά την διάρκεια του διαλείμματος σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
Τοποθέτηση φιάλης αλκοολούχου διαλύματος με αντλία έγχυσης σε ευκρινή θέση για την υγιεινή των χεριών, προς χρήση των μαθητών και του προσωπικού.
Ανάρτηση αφισών σε εμφανή θέση για την σωστή χρήση του αντισηπτικού, αλλά και των μέτρων ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής.

Πηγή: patrastimes.gr