Σε συγκεκριμένες ημερομηνίες θα καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους ανάλογα με το αν έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους ή όχι.
Ειδικότερα σε όσους εργαζόμενους έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους θα πάρουν το δώρο Χριστουγέννων σε δύο δόσεις ενώ οι εργαζόμενοι που δεν έχει ανασταλεί η σύμβαση τους θα το πάρουν κανονικά σε μία δόση. Ωστόσο το δώρο Χριστουγέννων θα είναι μειωμένο για τους εργαζόμενους που μπήκαν σε αναστολή.

Αναλυτικότερα:

– οι εργαζόμενοι που έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους θα πάρουν το δώρο Χριστουγέννων σε δύο δόσεις : η πρώτη δόση στις 15 Δεκεμβρίου και η δεύτερη μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου. Την πρώτη θα την καταβάλλει το κράτος και την δεύτερη δόση ο εργοδότης. Αρκεί ο εργαζόμενος αυτός να έχει μπει σε αναστολή το διάστημα Μαΐου – Δεκεμβρίου.

– οι εργαζόμενοι που το διάστημα Μαΐου – Δεκεμβρίου δεν ανεστάλη η σύμβαση εργασίας τους θα πάρουν κανονικά το δώρο Χριστουγέννων μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου όπως ορίζει ο νόμος από τον εργοδότη τους.

Το τμήμα του δώρου που αναλογεί στις αναστολές των συμβάσεων εργασίας θα καταβληθεί από το κράτος απευθείας στους λογαριασμούς των εργαζομένων. Για το κομμάτι που αναλογεί στον εργοδότη πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους και εννοείται ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα.

Επίσης φέτος οι εποχικοί εργαζόμενοι που κατέθεσαν μονομερεις υπεύθυνες δηλώσεις δικαιούνται το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα για το οποίο λαμβάνουν την προβλεπόμενη αποζημίωση ειδικού σκοπού και θα καταβληθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Μαίου μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Πως υπολογίζεται για όσους μπήκαν σε αναστολή
Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σύμβαση των απασχολουμένων τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, εξαιρουμένων των διαστημάτων αναστολής, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Μάίου έως την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα εορτών Χριστουγέννων καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σύμβασης έως την αναστολή της και καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Οι εποχικοί εργαζόμενοι δικαιούνται το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα για το οποίο λαμβάνουν την προβλεπόμενη αποζημίωση ειδικού σκοπού και καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Παράλληλα για τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ή που θα ενταχθούν, αφού θα ισχύσει μέχρι τέλος του έτους, τότε πάλι το δώρο Χριστουγέννων θα βγει πάλι αναλογικά το ποσό από τον εργοδότη και το κράτος. Το δώρο θα υπολογιστεί με βάση την μισθοδοσία του εργαζόμενου από την 1η Μαΐου μέχρι 31.12.2020. Αυτό σημαίνει ότι θα υπολογιστεί ο μισθός πριν τον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, η αναστολή της σύμβασης εργασίας του εργαζομένου και ο μισθός με την ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για να βγει το τελικό ποσό του δώρου που πάλι θα καταβληθεί από τον εργοδότη ένα μέρος και από το κράτος το υπόλοιπο μέρος. Ο μισθός που θα υπολογιστεί κατά την διάρκεια της αναστολής της σύμβασης εργασίας θα είναι το ύψος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 534 ευρώ. Για τον υπολογισμό του ποσού των Δώρων λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.

Υπολογισμός δώρου Χριστουγέννων για όσους δεν μπήκαν σε αναστολή
Για τον υπολογισμό του ποσού των Δώρων λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Έτσι, οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο που αναφέραμε δηλαδή από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο που είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Όσοι όμως από τους παραπάνω μισθωτούς, που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκησε ολόκληρο το χρονικό διάστημα (από 1/5 έως και 31/12), δικαιούνται να λάβουν τμήμα του δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.

Σε αυτή τη περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξής: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια – ανάλογα με το πώς αμείβονται – για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19ημέρων δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.

Πηγή: patrastimes.gr