Ανοικτό προς όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως εάν έχουν μέχρι σήμερα δανειοδοτηθεί μέσω άλλων προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), είναι το νέο πακέτο χρηματοδοτήσεων που προωθείται στην αγορά μέσω του β΄ κύκλου του Ταμείου Εγγυοδοσίας. Ο προϋπολογισμός στον νέο κύκλο ανέρχεται σε 780 εκατ. ευρώ, τα οποία, μαζί με τη μόχλευση των εμπορικών τραπεζών, θα «δώσουν» στην αγορά δάνεια ύψους 2,5 δισ. ευρώ με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.

Χθες η ΕΑΤ δημοσίευσε την πρόσκληση προκειμένου οι ενδιαφερόμενες τράπεζες να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη νέα φάση του Ταμείου Εγγυοδοσίας, μέσω της οποίας θα ωφεληθούν κυρίως οι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Η συμμετοχή των τραπεζών θα πρέπει να οριστικοποιηθεί έως τις 12 Οκτωβρίου και τα δάνεια θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί το αργότερο μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020. Σύμφωνα με την επικεφαλής της ΕΑΤ κ. Αθηνά Χατζηπέτρου, το 75% έως 90% των νέων δανείων του β΄ κύκλου του Ταμείου Εγγυοδοσίας CΟVΙD-19 απευθύνεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας. Συγκεκριμένα, η κρατική εγγύηση των 780 εκατ. ευρώ θα επιμεριστεί κατά 700 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ στα 80 εκατ. ευρώ θα περιοριστεί η συμμετοχή των μεγάλων επιχειρήσεων.

Δεδομένου ότι το συνολικό ύψος των δανείων που εγκρίθηκαν και χορηγήθηκαν στον α΄ κύκλο λειτουργίας του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων ξεπέρασε τα 3,5 δισ. ευρώ, το συνολικό ύψος των δανείων και των δύο κύκλων που θα λάβουν οι επιχειρήσεις έως το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσει τα 6 δισ. ευρώ.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα
Τα αιτήματα των επιχειρήσεων που θέλουν να δανειοδοτηθούν μέσω του β΄ κύκλου του Ταμείου Εγγυοδοσίας θα πρέπει να υποβάλλονται πρώτα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στη συνέχεια, μετά την οριστικοποίηση της υποβολής, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματα χρηματοδότησής τους στις συνεργαζόμενες τράπεζες, οι οποίες τελικά θα αξιολογήσουν ποιες επιχειρήσεις μπορούν να δανειοδοτηθούν.

Βασική προϋπόθεση επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτημα χρηματοδότησης είναι να μη θεωρούνται «προβληματικές» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, εκτός και εάν η επιχείρηση έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες πριν από την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης. Ειδικά για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις –ανεξάρτητα αν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019–, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στον β΄ κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας είναι:

• Να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης.

• Να έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα.

• Να κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές, σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων.

• Να είναι τραπεζικά ενήμερες κατά την ημερομηνία της αίτησης ή την 31η Δεκεμβρίου 2019.

• Να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του ν. 4488/1, δηλαδή να μη βαρύνονται με τρεις πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.

• Να μην εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης Ε.Ε. ή ΔΕΕ.

Πενταετούς διάρκειας
Στο πρόγραμμα δανειοδότησης με εγγύηση του Δημοσίου θα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας. Η διάρκεια των δανείων θα είναι 5ετής, συμπεριλαμβανομένης και τυχόν περιόδου χάριτος. Το ύψος του ποσού του δανείου για κεφάλαια κίνησης, που θα μπορούν να χορηγήσουν οι τράπεζες, θα αντιστοιχεί:

• Είτε στο διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019.

• Είτε στο 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το ίδιο έτος.

Το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί έπειτα από αξιολόγηση της τράπεζας που χορηγεί το δάνειο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης.

Πηγή: patrastimes.gr