Το μέτρο που έχει νομοθετηθεί από τον περασμένο Φεβρουάριο προβλέπει την κλιμακωτή επιδότηση με «κουπόνι» των παγίων δαπανών επιχειρήσεων. Με τα πιστωτικά σημειώματα το δημόσιο θα καλύψει με συμψηφισμό μελλοντικές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Αυτό θα γίνει καλύπτοντας τη διαφορά των παγίων δαπανών των επιχειρήσεων του 2020, με τις ενισχύσεις που έχουν λάβει από το συνολικό πακέτο των ενισχύσεων. Δηλαδή, το Δημόσιο θα καλύψει τη ζημιά που προκλήθηκε στις επιχειρήσεις από τους περιορισμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για την ένταξη της επιχείρησης τους στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, «myBusinessSupport». Το τελικό ποσό της επιδότησης θα γίνει με βάση τις πάγιες δαπάνες που έχουν δηλωθεί στη φορολογική δήλωση για το 2020.

Οι προϋποθέσεις

Οι επιχειρήσεις που θα είναι επιλέξιμες θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής:

– Να ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους.

– Να απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

– Να έχουν υποβάλλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που υποχρεούνται.

– Να παρουσιάζουν ζημιά προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά τους, είτε σε σχέση με τα συνολικά έξοδά τους για το 2020.

– Να παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019.

Το πρόγραμμα θα έχει ειδική πρόβλεψη για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα, δίνοντας έμφαση στο κριτήριο της ζημιάς, και όχι σε αυτό της πτώσης του τζίρου.

Η στήριξη δεν αφορά επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων.

Πάγιες δαπάνες

Ειδικότερα, ως πάγιες δαπάνες υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για:

– παροχές σε εργαζόμενους,

– ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων,

– ενέργεια,

– ύδρευση,

– τηλεπικοινωνίες,

– ενοίκια,

– λοιπά λειτουργικά έξοδα, και

– χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα.

Είναι δαπάνες που αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3.

Ως ενισχύσεις θα λαμβάνονται υπόψη οι ενισχύσεις που έλαβε η επιχείρηση μέσα στο 2020, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας (επιστρεπτέες προκαταβολές, αποζημίωση ειδικού σκοπού κ.α.)

Το ποσοστό της ενίσχυσης θα προσδιοριστεί, αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος ύψους 500 εκ. ευρώ και θα διαφοροποιείται με βάση τη πτώση του τζίρου, καθώς θα είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις που είχαν πτώση τζίρου άνω του 60%.

Το ύψος της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% επί των ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019. Σε απόλυτα ποσά το ύψος της επιδότησης δεν θα ξεπερνά το 1,5 εκ. ευρώ. Επίσης οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Πηγή: patrastimes.gr