Να σημειωθεί ότι η προθεσμία υποβολής των εξαμηνιαίων εκθέσεων δραστηριότητας μέσω των ειδικών εντύπων «Απολογιστικές Εκθέσεις ΙΓΕΕ» και «Απολογιστικές Εκθέσεις ΕΠΑ» ήταν μέχρι αύριο 15 Ιανουαρίου 2021.

Ειδικότερα κάθε φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που ασκεί νόμιμα τη δραστηριότητα/επάγγελμα της διαμεσολάβησης ΙΓΕΕ, και είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά την εξαμηνιαία έκθεση δραστηριότητας στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 Επίσης κάθε φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που ασκεί νόμιμα τη δραστηριότητα της Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) και είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έκθεση δραστηριότητας.

Τα ΙΓΕΕ έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα κάτωθι στοιχεία:

Τον αριθμό των θέσεων εργασίας για τις οποίες μεσολάβησαν το προηγούμενο εξάμηνο, τις ειδικότητες που αυτές οι θέσεις αφορούσαν, το επίπεδο εκπαίδευσης, το φύλο, την ηλικία των τοποθετηθέντων, καθώς και αν αυτοί ήταν ήδη εργαζόμενοι ή άνεργοι πριν τη μεσολάβηση του ΙΓΕΕ.

Οι ΕΠΑ έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα κάτωθι στοιχεία:

Το ονοματεπώνυμο του/της προσωρινά απασχοληθέντα/απασχοληθείσας, το ΑΦΜ του/της προσωρινά απασχοληθέντα/απασχοληθείσας, τον αριθμό των συμβάσεων εργασίας, την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία λήξης της σύμβασης εργασίας, την ειδικότητά του/της, το φύλο, την ηλικία, το χρόνο της προγενέστερης ανεργίας, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την επωνυμία του έμμεσου εργοδότη, καθώς επίσης δήλωση της ΕΠΑ ότι ο έμμεσος εργοδότης δεν υπάγεται στις διατάξεις του ν. 2190/1994 ή στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, όπως ισχύουν.

Πηγή: patrastimes.gr