Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, διακηρύσσει την διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου ανακατασκευής – επισκευής παιδικών χαρών του Δήμου μας, με προϋπολογισμό 650.000 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ, με κωδικό Κ.Α.: 30-7322.00005 και η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του, ορίζεται σε 12 μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης θα βρίσκεται από αύριο διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.e-patras.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στο ΕΣΗΔΗΣ.

Πηγή: patrastimes.gr