Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., την 1η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι με τα εξής θέματα:

 • Έγκριση της υπ. αριθ. 29/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών, που αφορά την έγκριση της Γ΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2021. (εισηγητής: Κ. Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων,  Πρόεδρος Δ.Σ. Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών).
 • Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. 208/2021 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος – Π. Σφαέλλο – Νομική Σύμβουλος)
 • Έγκριση του από 08/02/2021 Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου και κατακύρωση του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Απορριμματοδεκτών», της αριθ. 9/2020 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, με συνολικό προσφερόμενο ποσό 316.579,44€ (συμπ/νου ΦΠΑ) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π .Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση του από 22-2-2021 πρακτικού του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Σιδηρών Υλικών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ», με συνολικό προσφερόμενο ποσό 33.037,13€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση του από 15-02-2021 Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Έργων Υποδομής, διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Βελτιώσεις – Συντηρήσεις, χαλικοστρωμένων, ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων με Μισθωμένα Μηχανήματα» και ανάδειξη των οριστικών αναδόχων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση του από 05-04-2021 Πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου των Δ/νσεων: α) Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας β) Παιδείας δια Βίου Μάθησης & Κοινωνικής Προστασίας και γ) Διοικητικών Υπηρεσιών, διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια Γευμάτων για τη Σίτιση των μαθητών των Μουσικών Σχολείων του Δήμου Πατρέων (Γυμνασίου & Λυκείου) για το Σχολικό Έτος 2020-2021» και ανάδειξη του οριστικού αναδόχου (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση 2ου Πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου των Δ/νσεων: α) Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας, β) Παιδείας δια Βίου Μάθησης & Κοινωνικής Προστασίας, γ) Διοικητικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημάρχου, ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων, του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Φαρμάκων, Φαρμακευτικού, Υγειονομικού υλικού, εμβολίων καθώς και Ηλεκτροδίων απινιδωτών,  για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων καθώς και των νομικών προσώπων του Δήμου» – CPV: 33690000-3 διάφορα φάρμακα, CPV: 33140000-3 ιατρικά αναλώσιμα, CPV: 33651600-4 εµβόλια, για την επικύρωση των Οριστικών αναδόχων και κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση πρακτικού του Γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ και ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα 5Χ5 και συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση πρακτικού του Γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ και ανάδειξη αναδόχου για την «Υπηρεσία συντήρησης παιδικών χαρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση: 1) Της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την κατεπείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Ταχέων Ελέγχων Αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test), με στόχο την διενέργεια τακτικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό και την τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.400,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), 2) Των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 7/2021 Μελέτης, 3) Ανάθεση της εν λόγω προμήθειας και 4) Εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος – Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Α) Έγκριση της αριθ. 15/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής, Β) Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2β του Ν.4412/2016 (κατ’ αποκλειστικότητα) για «Υπηρεσίες καλλιτεχνικών εκδηλώσεων για τη συναυλία κατά τα εγκαίνια του χώρου των Παλαιών Σφαγείων στο πλαίσιο του παραδοτέου 3.1.3 του έργου με ακρωνύμιο SPARC, Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» και Γ) Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, α/α Δ. Γούλας – Αρμ. Δ/ντής)
 • Α) Έγκριση 1ου Πρακτικού της Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ-ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2 (ΚΑΤΩ ΠΟΛΗ) ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 (ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ)» (Προσωρινός ανάδοχος), Β) Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου για την υποβολή των δικαιολογητικών των άρθρων 23.2 έως 23.10 της Διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου: «Ανακαίνιση – Ασφαλτόστρωση – Πεζοδρόμια οδού Πανεπιστημίου (από Δ. Ακρίτα έως κόμβο Κουρτέση)», προϋπολογισμού 2.000.000,00€, με Φ.Π.Α. (υπ’ αριθ. 17/2020 Μελέτη) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2020», προϋπολογισμού 1.500.000,00€, με Φ.Π.Α. (υπ’ αριθ. 9/2021 Μελέτη) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου: «Επουλώσεις λάκκων 2018», προϋπολογισμού 500.000,00€, με Φ.Π.Α. (υπ’ αριθ. 12/2018 Μελέτη) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΙΤΙΤΣΑΣ – ΣΕΛΛΩΝ – ΑΡΓΥΡΩΝ – Α. ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (Ν.3468/2006) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (2021)», προϋπολογισμού 800.000,00€, με Φ.Π.Α. (υπ’ αριθ. 2/2021 Μελέτη) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της ΔΕΥΑ Πάτρας για την διαχείριση (συλλογή) των λυμάτων από υφιστάμενους βόθρους της Διοικητικής Περιφέρειας του διευρυμένου Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος)
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις Αυλείων Χώρων (2015)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε) της Αρχικής Σύμβασης – 1ης Σ.Σ.Ε και 1ου Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) αυτής, του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 10ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Εξειδίκευση πιστώσεων για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Συμπλήρωση της υπ. αριθ. 166/16-03-2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (παγία προκαταβολή του Δήμου Πατρέων) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής) 
 • Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπολόγου, άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού και ορισμός υπευθύνου κίνησης του εν λόγω λογαριασμού, για την επέκταση του δικτύου του Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού και επαύξηση ισχύος του σε διάφορα σημεία της πόλης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Απόδοση λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν σε έξοδα για εκτυπώσεις δικαστικών αποφάσεων, πρακτικών κ.λ.π. εντός του χώρου του Δικαστικού Μεγάρου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Παραλίας, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Καρλανίδης Γεώργιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Ν. ΚΟΥΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Ν. Νικολόπουλος Νικόλαος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (ετ. Οικονομόπουλος Εκμετάλλευση Ακινήτων Α.Ε.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Σακκάτου Σταυρούλα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 

Πηγή: patrastimes.gr