Οι φορολογικές δηλώσεις υποβλήθηκαν αργότερα από κάθε χρονιά φέτος, έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι ο χρόνος για την υποβολή τους ήταν αρκετός.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υποβλήθηκαν φέτος εμπρόθεσμα 6.385.896 δηλώσεις, μέσα σε 112 ημέρες. Στην πραγματικότητα, όμως, οι ημέρες ήταν πολύ λιγότερες, με ευθύνη κυρίως της ΑΑΔΕ, αφού δεν κατάφερε να διαχειριστεί τις έκτακτες καταστάσεις που δημιουργήθηκαν από την πανδημία, δηλαδή τα επιδόματα, τα έσοδα από τις οικονομικές ενισχύσεις και τις αναστολές που έπρεπε να αναρτηθούν για να μπορέσουν να υποβληθούν οι δηλώσεις – και αυτό έγινε στις 7/7, άρα οι υπολογισμοί δείχνουν 77 ημέρες το χρονικό διάστημα των υποβληθεισών δηλώσεων.

Να σημειώσουμε ότι και τις ημέρες που λειτουργούσε το taxisnet είχε πολλά προβλήματα, αφού πολλές φορές εμφάνιζε αλλά αντί άλλων στοιχεία, όπως λάθος παρακρατούμενους φόρους και πολλές φορές λάθη στην εκκαθάριση.

Εμπρόθεσμες δηλώσεις
Μπορεί να πέρασε η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, αλλά υπάρχουν ακόμη δηλώσεις που μπορούν να κατατεθούν ηλεκτρονικά ή στην Δ.Ο.Υ. και να είναι εμπρόθεσμες.

Οι παρακάτω δηλώσεις κατατίθενται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους που για το 2021 είναι η Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου, και θεωρούνται εμπρόθεσμες, δηλαδή δεν έχουν πρόστιμο.

i. Δήλωση θανόντων

Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων, για τα εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι τη χρονολογία του θανάτου τους, υποβάλλονται από τους νόμιμους κληρονόμους τους, σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εμπρόθεσμα έως 31.12.2021.

Η υποβολή της χειρόγραφης δήλωσης πραγματοποιείται είτε με ψηφιακή απεικόνιση (scan), μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή με φυσικό φάκελο, ταχυδρομικά ή με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ του αποβιώσαντος, με βάση τη διαδικασία που ορίζεται στην ΠΟΛ 1006/2013 (Β’ 19), όπως τροποποιήθηκε με την Α 1002/2021 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β’20) πριν από την υποβολή της δήλωσης με την ημερομηνία θανάτου και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων/εγγυτέρων συγγενών, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Εδώ, θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι προ εκπλήξεως, λοιπόν, βρέθηκαν δεκάδες συγγενείς φορολογουμένων που εγκατέλειψαν τούτο τον μάταιο κόσμο μέσα στο 2021.

Η διασύνδεση των ληξιαρχείων με την ΑΑΔΕ, δημιούργησε πρόβλημα στους συγγενείς των φορολογουμένων.

Με την αποστολή της ληξιαρχικής πράξης θανάτου, η ΑΑΔΕ «κλείδωσε» την μερίδα του αποθανόντος φορολογουμένου, με αποτέλεσμα να μην μπορείς όχι μόνο να στείλεις τη δήλωση του φορολογικού έτους 2020, αλλά και τα στοιχεία που την αποτελούν, δηλαδή συντάξεις, τόκους, δάνεια, αποδείξεις, επιδόματα του πίνακα 6 κ.λπ., και βέβαια να πρέπει οι συγγενείς να καταθέσουν και την δήλωση του 2020 και τη δήλωση του 2021, δηλαδή μέχρι τον χρονικό σημείο που ζούσε ο αποθανών, χειρόγραφη στην Δ.Ο.Υ. .

Το τελευταίο, χειρόγραφη κατάθεση, είναι το λιγότερο πρόβλημα. Το σημαντικό είναι ότι δεν έχουν γι’ αυτά τα δύο χρόνια τα στοιχεία να στείλουν τις δηλώσεις.

Άσε και το άλλο. «Κλειδώνει» και το έντυπο Ε9 με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνουν οι αλλαγές που ζητούν οι συμβολαιογράφοι για να συντάξουν το κληρονομητήριο, με αποτέλεσμα και σε αυτή την περίπτωση οι κληρονόμοι να πρέπει να τρέχουν στις Δ.Ο.Υ. .

Καλό και άγιο λοιπόν το «κλείδωμα» της αποστολής της δήλωσης, με το θάνατο του φορολογούμενου, μήπως, όμως, η διοίκηση θα έπρεπε να είχε αφήσει τα στοιχεία ανοιχτά, ώστε οι κληρονόμοι να μπορούν να συντάξουν τις δηλώσεις;

ii. Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού, που έγινε δεκτή η μεταφορά τους στη Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού

Οι φορολογούμενοι που κατέθεσαν αίτηση μεταφοράς στην Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού για πρώτη φορά και η αίτησή τους εγκρίθηκε μέσα στο 2021, μπορούν να υποβάλουν την φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2020, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του χρόνου.

Σε περίπτωση που η αίτηση για μεταφορά της φορολογικής κατοικίας σε χώρα του εξωτερικού δεν εγκρίθηκε, ο φορολογούμενος έχει την υποχρέωση της υποβολής φορολογικής δήλωσης, ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος. Η δήλωση αυτή θεωρείται εκπρόθεσμη και έχει τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις της εκπροθέσμου δηλώσεως.

iii. Δηλώσεις Αγροτών

Οι αγρότες που έλαβαν επιδοτήσεις μέσα στο 2020 και αφορούν προηγούμενα έτη, υποχρεούνται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Δεκεμβρίου να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις. Οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι τέλος του έτους που εκδόθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις χωρίς την επιβολή προστίμων (ΠΟΛ.1068/2018)

«Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται χειρόγραφα μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους που εκδόθηκε η βεβαίωση και η καταβολή του φόρου γίνεται όπως και των λοιπών δηλώσεων µε καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου εκάστου φορολογικού έτους».

Προσοχή: Ειδικά οι τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν αναδρομικά αγροτικών επιδοτήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2017 και προηγούμενα υποβάλλονται ή αποστέλλονται με τους προβλεπόμενους τρόπους στη Δ.Ο.Υ.

iv. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με φορολογικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου

Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά όλα τα εισοδήματά τους στη Φορολογική Διοίκηση. Η δήλωση υποβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Κ.Φ.Ε., μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους.

Επισημαίνεται ότι, ειδικά για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, το φορολογικό έτος μπορεί να λήγει στις 30 Ιουνίου. Στην περίπτωση αυτή, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

Προσοχή: Για τα νομικά πρόσωπα αυτά την ίδια ημερομηνία λήγουν όλες οι υποχρεώσεις που τα αφορούν π.χ.:

– Κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την προσωρινή απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων, για νομικά πρόσωπα με διαχειριστική περίοδο 1/7-30/6).

– Κατάρτιση Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών. Κατάρτιση και υποβολή συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών, για νομικά πρόσωπα με διαχειριστική περίοδο 1/7-30/6.κλπ

Ο Απόστολος Αλωνιάτης είναι Οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

Πηγή: ΟΤ

Πηγή: patrastimes.gr