Κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας της αμοιβαίας μετάταξης, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του αρ. 10 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ), ν. 4440/2016, όπως ισχύει, και της σχετικής αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/129/οικ.9359/6.3.2018 (Β’ 883) απόφασης, όπως ισχύει, διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάταξη έχουν οι υπάλληλοι που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της κινητικότητας. Προκειμένου να δύναται να ολοκληρωθεί νομίμως η διαδικασία της αμοιβαίας μετάταξης θα πρέπει και οι δύο υπάλληλοι που θα μεταταχθούν αμοιβαία, αλλά και οι φορείς, στους οποίους ανήκουν οργανικά να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της κινητικότητας.

Για το παραδεκτό της αίτησης για αμοιβαία μετάταξη θα πρέπει να έχει παρέλθει διετία από το διορισμό/πρόσληψη του υπαλλήλου. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται από το ΥΠΕΣ ότι προκειμένου να μην δημιουργούνται ζητήματα που δύνανται να έχουν ως συνέπεια την ακύρωση της διαδικασίας, η προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να συντρέχει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για αμοιβαία μετάταξη, άλλως θα ελλοχεύει ο κίνδυνος έκδοσης απόφασης μετάταξης πριν από τη συμπλήρωση της διετίας από το διορισμό/πρόσληψη του υπαλλήλου, οπότε και δεν θα πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Εξαίρεση στην ανωτέρω προϋπόθεση της διετίας από το διορισμό ή την πρόσληψη του υπαλλήλου, προβλέπεται μόνο για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ βαθμού που ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης, υπόδειγμα της οποίας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της απογραφής (http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk saf.html), θα πρέπει να δηλώνουν τη συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων, οι οποίες θα πρέπει ακολούθως να βεβαιώνονται και στο σχετικό πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (ΠΥΜ) που θα πρέπει να προσκομίζεται με μέριμνα των ενδιαφερομένων μαζί με την αίτηση.

Δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν εφαρμόζονται για τη διαδικασία της αμοιβαίας μετάταξης οι προϋποθέσεις όπως το 65% ποσοστό κάλυψης του κλάδου του αιτούντος, μοναδικότητα στον κλάδο, νησιωτικές περιοχές κ.α, καθώς εν προκειμένω εφόσον η μετάταξη είναι αμοιβαία, οπότε και δεν δημιουργούνται κενές θέσεις στον φορέα προέλευσης, παρέλκει η συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων.

Επίσης, η προϋπόθεση για την σχετική ανάρτηση του ψηφιακού οργανογράμματος του φορέα προέλευσης και υποδοχής των υπαλλήλων, λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον ισχύει εκατέρωθεν και για τους δύο φορείς, άλλως δεν λαμβάνεται υπόψη.

Τέλος, προϋπόθεση για τη διενέργεια και ολοκλήρωση της αμοιβαίας μετάταξης είναι οι υπάλληλοι να ανήκουν στην ίδια κατηγορία/ εκπαιδευτική βαθμίδα και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου/ειδικότητας, στην οποία μετατάσσονται.

Εν προκειμένω διευκρινίζεται ότι βάσει των ανωτέρω διατάξεων κατ’ αρχάς οι υπάλληλοι που θα μεταταχθούν αμοιβαία θα πρέπει να υπηρετούν ήδη στην ίδια κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα και να έχουν και τα αντίστοιχα προσόντα του κλάδου/ειδικότητας, στην οποία μετατάσσονται. Για παράδειγμα, εφόσον ο αιτών την αμοιβαία μετάταξη υπάλληλος είναι κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, παραδεκτώς δύναται να υποβάλλει αίτηση για αμοιβαία μετάταξη υπάλληλος ίδιας κατηγορίας και ίδιου ή παρεμφερούς κλάδου. Δεν νοείται αμοιβαία μετάταξη υπάλληλου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με υπάλληλο ΠΕ Μηχανικών, έστω και εάν ο τελευταίος έχει τα προσόντα του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.

Επιπλέον και δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται πλέον η μεταφορά της θέσης στο πλαίσιο του ΕΣΚ, διευκρινίζεται ότι οι αμοιβαίως μετατασσόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να κατέχουν ίδιας φύσεως θέση και ίδια σχέση εργασίας – πχ οργανική θέση μονίμου υπαλλήλου και οι δύο ή προσωποπαγή θέση μόνιμου υπάλληλου και οι δύο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και οι δύο- με μόνη εξαίρεση την περίπτωση που ο φορέας έχει αντίστοιχη κενή οργανική θέση ή δύναται προηγουμένως να ανακατανείμει τις θέσεις του κατά κατηγορία και σχέση εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 20 του ν. 4622/2019, προκειμένου να είναι δυνατή η αμοιβαία μετάταξη πχ μονίμου υπαλλήλου που κατέχει οργανική θέση με ιδιωτικού δικαίου υπάλληλο που κατέχει προσωποπαγή θέση. Σε καμία περίπτωση με την αμοιβαία μετάταξη δεν δύναται να αλλάξει η εργασιακή σχέση που κατέχει ο υπάλληλος ή η φύση της θέσης του -οργανική ή προσωποπαγής- με μόνη εξαίρεση την προαναφερόμενη περίπτωση κατά την οποία υπάλληλος που κατέχει προσωποπαγή θέση δύναται, εφόσον υφίσταται, να καταλάβει κενή οργανική θέση αντίστοιχης εργασιακής σχέσης με αυτήν που κατείχε.

όλη η εγκύκλιος εδώ

Πηγή: patrastimes.gr