Εγκύκλιο με διευκρινήσεις για τη ρύθμιση επιλογής Διοικήσεων στο Δημόσιο Τομέα και ειδικότερα η πλήρωση των θέσεων των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, Διευθυνόντων ή Εντεταλμένων Συμβούλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

Από τις διατάξεις του ν.4735/2020 εξαιρούνται οι φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β΄ του ν.3429/2005 (Α΄314) και οι φορείς του άρθρου 13 Α του ν.4310/2014 (Α΄258).

Για τις θέσεις που κενώνονται από τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, ήτοι από 12.10.2020, εφαρμόζεται η οριζόμενη από αυτόν διαδικασία επιλογής.

Κατά την πρώτη εφαρμογή, σε περίπτωση λήξης της θητείας των προσώπων της παρ.1 του άρθρου 20 και προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της λειτουργίας της διοίκησης, εφαρμόζεται αναλογικά η παρ.2 του άρθρου 22 του ν.4735/2020, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του αρ. 48 του ν. 4772/2021 (Α΄ 17), βάσει της οποίας «2. Εφόσον η διαδικασία επιλογής δεν έχει ολοκληρωθεί κατά τη λήξη της θητείας του προσώπου της
παρ. 1 του άρθρου 20 και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 21, παρατείνεται μεταβατικά η θητεία τουυπηρετούντος προσώπου ή η θέση καλύπτεται μεταβατικά, λαμβάνοντας υπόψη στην περίπτωση αυτή τα σχετικά προσόντα διορισμού. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία επιλογής νέου προσώπου κατ’ εφαρμογή του παρόντος εκκινεί εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών.»

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ – ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

1. Οι φορείς υποβάλουν σχετικό αίτημα στο ΑΣΕΠ για την κάλυψη των θέσεων αυτών προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για την πληρότητα αλλά και την ταχύτερη έκδοση αυτής, το αίτημα του φορέα πρέπει να περιλαμβάνει:

α) Τις προς επιλογή θέσεις και το χρόνο λήξης της θητείας των ήδη υπηρετούντων σε αυτές.

β) Τις ισχύουσες για το φορέα διατάξεις και ειδικότερα θα πρέπει να παρατίθενται αναλυτικά:

 ο σκοπός και το αντικείμενο του φορέα
 οι αρμοδιότητες και τα τυχόν Ειδικά Περιγράμματα Θέσεων.
 τα απαιτούμενα προσόντα που προβλέπονται για τις εν λόγω θέσεις από γενικές ή ειδικές διατάξεις ή τις οικείες διατάξεις του φορέα σύμφωνα με
την παρ.3 του άρθρου 20 του ν.4735/2020.

Τα ως άνω κρίνεται σκόπιμο και απαραίτητο να αναφέρονται αναλυτικά καθώς η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης μοριοδοτείται με 2,5 έως 6 μόρια για κάθε μήνα πραγματικής εμπειρίας, αναλόγως της συνάφειας αυτής προς την προς πλήρωση θέση και το αντικείμενο του φορέα σε συνδυασμό με το επίπεδο της θέσης ευθύνης.

2. Η πρόσκληση εκδίδεται από το ΑΣΕΠ και αναρτάται στην ιστοσελίδα opengov.gr, στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και στην ιστοσελίδα του εποπτεύοντος Υπουργείου δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προσώπων της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.4735/2020.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τις προς πλήρωση θέσεις, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης.

Τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής για τις θέσεις της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.4735/2020 είναι:

α) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
β) Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. και
γ) Πενταετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Επιπλέον προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση των ως άνω θέσεων μπορεί να προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις.

4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΚΩΛΥΜΑΤΑ (άρθρο 20):

Στη διαδικασία επιλογής στις ως άνω θέσεις δεν μπορούν να συμμετέχουν όσοι δεν μπορούν να διοριστούν ως δημόσιοι υπάλληλοι κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.3528/2007 (Α΄26), όπως ισχύει και του άρθρου 69 του ν.4622/2019 (Α΄133)

Συγκεκριμένα:

α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,
υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία
δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος,
καθ` υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για
πλημμέλημα της περίπτωσης α`, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο
διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό
επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές
καταστάσεις.

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Η αίτηση υποψηφιότητας υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και από κάθε άλλο έγγραφο που αναφέρεται στην πρόσκληση, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής υποψηφιοτήτων στο ΑΣΕΠ αρχίζει από την ημέρα που αναγράφεται στην οικεία πρόσκληση.

Για την απόδειξη της εμπειρίας (απαιτούμενη ή μοριοδοτούμενη) στο δημόσιο τομέα απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών ή αντίστοιχης βεβαίωσης υπηρεσιακής κατάστασης από την οικεία Υπηρεσία, βάσει των στοιχείων του προσωπικού μητρώου του Υπαλλήλου.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Άρθρο 21):

Η προεπιλογή των προσώπων της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.4735/2020 διενεργείται από πενταμελή Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου, η οποία αποτελείται από: α) έναν Αντιπρόεδρο ή σύμβουλο του ΑΣΕΠ, ως Πρόεδρο, β) έναν νομικό σύμβουλο του Κράτους, γ) τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο του ΕΚΔΔΑ, δ) τον Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, με αναπληρωτή τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών
της Προεδρίας της Κυβέρνησης και ε) τον Γενικό Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, με αναπληρωτή τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης των Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η σχετική Επιτροπή έχει ήδη συγκροτηθεί με την αριθ. 6/2021 απόφαση του Προέδρου του ΑΣΕΠ (ΑΔΑ: 6ΩΑ16Η6-0ΓΛ) με θέμα «Ορισμός μελών της Πενταμελούς Επιτροπής Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου» για τριετή θητεία.

Πηγή: patrastimes.gr