Αυξήσεις και σε συνταξιούχους που έχουν μειώσεις άνω του 20% από τον νόμο Κατρούγκαλου και παίρνουν προσωπική διαφορά για τα έτη 2016, 2017 και 2018, φέρνει ο επανυπολογισμός των συντάξεών τους με τον νόμο 4670.

Το μυστικό των αυξήσεων αποκαλύπτεται στην εγκύκλιο του υπουργείου, όπου και αναφέρεται ότι όσοι μετά τον επανυπολογισμό παραμείνουν σε καθεστώς προσωπικής διαφοράς, και παρά τη βελτίωση, η μείωση της σύνταξης θα είναι πάνω από το 20%, θα έχουν και επανυπολογισμό της προσωπικής διαφοράς με νέο ποσό που οδηγεί σε αύξηση της τελικής τους σύνταξης!

Τα παραδείγματα είναι αποκαλυπτικά:

  • Παράδειγμα 1: Συνταξιούχος αποχώρησε Οκτώβριο του 2016, με το νόμο 4387 πήρε σύνταξη 1.425 ευρώ. Η σύνταξη που θα είχε προ νόμου 4387 θα έβγαινε στα 1.900 ευρώ. Ο συνταξιούχος έχει μείωση 25% και βάσει νόμου 4387 δικαιούται να πάρει ως συμπληρωματικό ποσό (προσωπική διαφορά) το 50% της περικοπής που του προκάλεσε ο νέος νόμος. Η μείωση του 25% είναι 475 ευρώ, οπότε παίρνει προσωπική διαφορά 237,5 ευρώ (475/2=237,5). Η τελική σύνταξη από τα 1.425 ευρώ διαμορφώνεται στα 1.662,5 ευρώ.

Με τον επανυπολογισμό που θα έχει τώρα, ο συνταξιούχος παίρνει αύξηση σε σχέση με το νόμο 4387 και η σύνταξη βγαίνει στα 1.501 ευρώ. Συγκρινόμενη όμως με την αρχική σύνταξη των 1.900 ευρώ, η μείωση είναι 21%, που σημαίνει ότι θα έχει πάλι προσωπική διαφορά ίση με το 50% της περικοπής. Το 21% της περικοπής είναι 399 ευρώ και η προσωπική διαφορά που θα πάρει είναι 199,5 ευρώ. Η τελική επανυπολογισμένη σύνταξη είναι 1.501 ευρώ και με την επανυπολογισμένη προσωπική διαφορά των 199,5 ευρώ, ο συνταξιούχος θα έχει συνολική νέα σύνταξη 1.700,5 ευρώ. Σε σύγκριση με τα 1.662,5 ευρώ παίρνει αύξηση κατά 38 ευρώ το μήνα.

  • Παράδειγμα 2: Συνταξιούχος αποχώρησε Δεκέμβριο του 2016 και πήρε σύνταξη 1.224 ευρώ. Η σύνταξη που θα είχε προ νόμου 4387 θα έβγαινε στα 1.700 ευρώ. Ο συνταξιούχος έχει μείωση 28% και βάσει νόμου 4387 δικαιούται να πάρει ως συμπληρωματικό ποσό (προσωπική διαφορά) το 50% της περικοπής που του προκάλεσε ο νέος νόμος. Η μείωση του 28% είναι 476 ευρώ, οπότε παίρνει προσωπική διαφορά τα μισά, δηλαδή 238 ευρώ. Η τελική σύνταξη από τα 1.224 ευρώ διαμορφώνεται στα 1.462 ευρώ.

Με τον επανυπολογισμό που θα έχει τώρα, ο συνταξιούχος παίρνει αύξηση σε σχέση με το νόμο 4387 και η σύνταξη βγαίνει στα 1.326 ευρώ. Συγκρινόμενη όμως με την αρχική σύνταξη των 1.700 ευρώ, η μείωση είναι 22%, που σημαίνει ότι θα έχει πάλι προσωπική διαφορά ίση με το 50% της περικοπής. Το 22% της περικοπής είναι 374 ευρώ και η προσωπική διαφορά που θα πάρει είναι 187 ευρώ. Η τελική επανυπολογισμένη σύνταξη είναι 1.326 ευρώ και με την επανυπολογισμένη προσωπική διαφορά των 187 ευρώ, ο συνταξιούχος θα έχει συνολική νέα σύνταξη 1.513 ευρώ. Σε σύγκριση με τα 1.462 ευρώ παίρνει αύξηση κατά 51 ευρώ το μήνα.

Αύξηση θα έχουν και όσοι αποχώρησαν το 2017 και το 2018 έχοντας προσωπική διαφορά από το νόμο 4387, υπό την προϋπόθεση ότι με τον επανυπολογισμό η σύνταξή τους, αν και βελτιωμένη, θα εξακολουθήσει να έχει μείωση άνω του 20% σε σύγκριση με τη σύνταξη που θα είχαν πριν το νόμο 4387.

Στην περίπτωση που η νέα σύνταξη έχει αύξηση μεγαλύτερη από το ποσό της προσωπικής διαφοράς, τότε η προσωπική διαφορά μηδενίζεται και ο συνταξιούχος παίρνει αύξηση στην τσέπη.

Για παράδειγμα και σύμφωνα με τον πίνακα:

  1. Συνταξιούχος του 2017 με αρχική σύνταξη 1.280 ευρώ και τελικό ποσό στα 1.386,67 ευρώ με προσωπική διαφορά 106,67 ευρώ θα έχει με τον επανυπολογισμό νέα σύνταξη στα 1.420 ευρώ και θα πάρει καθαρή αύξηση 33,33 ευρώ, μηδενίζοντας και την προσωπική διαφορά.
  1. Συνταξιούχος του 2018 με αρχική σύνταξη 1.145,5 ευρώ και τελικό ποσό στα 1.221,63 ευρώ με προσωπική διαφορά 76,13 ευρώ θα έχει με τον επανυπολογισμό νέα σύνταξη στα 1.261,5 ευρώ και θα πάρει καθαρή αύξηση 39,87 ευρώ, μηδενίζοντας και την προσωπική διαφορά.

Πώς παίρνουν αύξηση όσοι έχουν προσωπική διαφορά από το νόμο 4387

Σύνταξη 2016 (νόμος 4387) Σύνταξη προ νόμου 4387 Ποσοστό μείωσης  Ποσό μείωσης Προσωπική διαφορά ν. 4387 Τελική σύνταξη με προσωπική διαφορά Διαφορά επανυπολογισμού
1.425 1.900 -25% -475 237,5 1.662,5
1.224 1.700 -28% -476 238 1.462
Επανυπολογισμός σύνταξης 2016(νόμος 4670) Σύνταξη προ νόμου 4387 Ποσοστό μείωσης  Ποσό μείωσης Προσωπική διαφορά ν. 4670 Νέα σύνταξη με νέα προσωπική διαφορά
1.501 1.900 -21% -399 199,5 1.700,5 +38
1.326 1.700 -22% -374 187 1.513 +51
Σύνταξη 2017 (νόμος 4387) Σύνταξη προ νόμου 4387 Ποσοστό μείωσης  Ποσό μείωσης Προσωπική διαφορά ν. 4387 Τελική σύνταξη με προσωπική διαφορά Διαφορά επανυπολογισμού
1.280 1.600 -20% -320 106,67 1.386,67
Επανυπολογισμός σύνταξης 2017(νόμος 4670) Σύνταξη προ νόμου 4387 Ποσοστό μείωσης  Ποσό μείωσης Προσωπική διαφορά ν. 4670 Τελική σύνταξη με επανυπολογισμό
1.420 1.600 -11,25% -180 0 1.420 +33,33
Σύνταξη 2018 (νόμος 4387) Σύνταξη προ νόμου 4387 Ποσοστό μείωσης  Ποσό μείωσης Προσωπική διαφορά ν. 4387 Τελική σύνταξη με προσωπική διαφορά Διαφορά επανυπολογισμού
1.145,50 1.450 -21% -304,5 76,13 1.221,63
Επανυπολογισμός σύνταξης 2018(νόμος 4670) Σύνταξη προ νόμου 4387 Ποσοστό μείωσης  Ποσό μείωσης Προσωπική διαφορά ν. 4670 Τελική σύνταξη με επανυπολογισμό
1.261,50 1.450 -13% -188,5 0 1.261,5 +39,87

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Πηγή: patrastimes.gr