Χιλιάδες φορολογούµενοι µπορούν να διορθώσουν τη φορολογική τους δήλωση, ώστε να διαγράψουν λάθη και παραλείψεις, αλλά και πρόστιµα. Αφορά, όπως τονίζουν οι φοροτεχνικοί, σε «διόρθωση λαθών και παραλείψεων στις φορολογικές δηλώσεις που έχουν ήδη υποβάλει, ώστε να µειώσουν τον φόρο στο εκκαθαριστικό τους».

Να δούµε όλη την εξέλιξη:

1. ∆εν θα υπάρχουν πρόστιµα. ∆ηλαδή, κατά την ΑΑ∆Ε, οι διορθώσεις γίνονται χωρίς πρόστιµα.

2. Η διόρθωση γίνεται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας για κάθε τροποποιητική δήλωση µέσω ΑΑ∆Ε.

3. Αφορά τα έτη από το 2020 έως και το 2015.

4. Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν ακόµα και αναδροµικά ποσά µισθών και συντάξεων που εισέπραξαν το 2019, ώστε να φορολογηθούν στο έτος ή στα έτη που ανάγονται. Η δικηγόρος Ολυµπία Νικολοπούλου τονίζει ότι «αν διαπιστωθούν λάθη, σύµφωνα µε την οδηγία της ΑΑ∆Ε, µπορούν να εισέλθουν στη φορολογική τους δήλωση και να κάνουν τις αλλαγές που επιβάλλονται για λύση και να την καταθέσουν εκ νέου».

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δηλαδή την οριστική υποβολή, τονίζει ο φοροτεχνικός κ. Χρίστος Γκρίγκας, «ακυρώνεται η αρχική εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης που έχει γίνει µε τα αρχικά δεδοµένα». Η όλη εξέλιξη έχει και προϋποθέσεις: Κατ’ αρχήν, τονίζει η κ. Νικολοπούλου, «αν η τροποποίηση έχει σχέση µε αναδροµικές αποδοχές µισθών και συντάξεων, αγροτικές επιδοτήσεις και ανείσπρακτες δεδουλευµένες αποδοχές, η δήλωση µπορεί να κατατεθεί -κατά την ΑΑ∆Ε- έως το τέλος του φορολογικού έτους». Τι γίνεται, όµως, αν µε τη νέα εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης προκύπτει αυξηµένος φόρος;

Εδώ η ΑΑ∆Ε απαντά ότι «ο φορολογούµενος που θα προβεί στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης δεν θα τιµωρηθεί µε πρόστιµο».

Η νέα εξέλιξη, αλλά και γενικότερα ο νόµος, δίνει τη δυνατότητα κατάθεσης τροποποιητικής δήλωσης για αναδροµικά µισθών, συντάξεων και δεδουλευµένων αποδοχών χωρίς πρόστιµα και προσαυξήσεις.

Ετσι, λοιπόν, οι φορολογούµενοι µπορούν να καταθέσουν:

1. Τροποποιητική δήλωση για τα αναδροµικά συντάξεων µέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις.

2. Αν τα αναδροµικά αφορούν αποδοχές και συντάξεις για τα φορολογικά έτη 2015 και µετά, οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ενώ για τα προηγούµενα χρόνια χειρόγραφα στη ∆ΟΥ.

3. Συµπληρωµατική δήλωση στον χρόνο που αφορούν για τις ανείσπρακτες δεδουλευµένες αποδοχές που καταβλήθηκαν το 2019. Οι τροποποιητικές δηλώσεις θεωρούνται εµπρόθεσµες, εφόσον υποβληθούν εντός του έτους χορήγησης της ετήσιας βεβαίωσης αποδοχών.

Υπάρχουν πολλές λεπτοµέρειες που απαιτούν προσοχή:

1. Αν η φορολογική δήλωση έχει λάθη ή παραλείψεις, ο φορολογούµενος υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική δήλωση.

2. Αν η τροποποιητική δήλωση κατατεθεί εντός της προθεσµίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα.

3. Ο άµεσος προσδιορισµός φόρου που προκύπτει από την τροποποιητική δήλωση υποκαθιστά τον αρχικό προσδιορισµό φόρου.

4. Αν η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί έως την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, τότε ο φορολογούµενος απαλλάσσεται από το πρόστιµο των 100, των 250 ή των 500 ευρώ.

5. Η εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης που έχει γίνει µε τα αρχικά δεδοµένα θα ακυρωθεί, θα γίνει νέα εκκαθάριση, µε τα νέα στοιχεία, και ο φόρος θα προσδιοριστεί µε βάση τα οριστικά εισοδηµατικά ή τεκµαρτά στοιχεία.

6. Αν η αρχική δήλωση είναι εκπρόθεσµη, για την τροποποιητική επιβάλλεται πρόστιµο. Υπάρχουν περιπτώσεις, όµως, στις οποίες δεν επιβάλλεται πρόστιµο:

1. Σε εκπρόθεσµες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, λόγω βεβαιώσεων αποδοχών που εκδόθηκαν καθυστερηµένα από τον εργοδότη.

2. Σε εκπρόθεσµες τροποποιητικές δηλώσεις, που αφορούν διόρθωση στοιχείων προστατευόµενου µέλους.

3. Σε εκπρόθεσµες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, για διόρθωση λανθασµένου ΑΜΚΑ.

4. Σε εκπρόθεσµες τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήµατος, λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από αρµόδιο φορέα (όχι µόνο εισοδήµατος, αλλά και άλλων στοιχείων, όπως, π.χ., τόκων κ.λπ.).

5. Σε εκπρόθεσµη τροποποιητική δήλωση εισοδήµατος, που αφορά στη διαγραφή συζύγου έπειτα από διαζύγιο.

6. Σε εκπρόθεσµη τροποποιητική δήλωση εισοδήµατος, για αλλαγή/συµπλήρωση λογαριασµού IBAN.

7. Για εκπρόθεσµες τροποποιητικές δηλώσεις, που αφορούν στη «φιλοξενία» για φορολογικούς λόγους.

Πηγή: Παραπολιτικά

Πηγή: patrastimes.gr