Στην ενίσχυση των επιχειρήσεων της Δυτικής Αθήνας δια μέσω της παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στην αναβάθμιση των ικανοτήτων τους με έμφαση στην εξωστρέφεια και το άνοιγμα σε νέες αγορές, στοχεύει το πρόγραμμα «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα» που θα υλοποιηθεί από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος προϋπολογισμού 3,4 εκατ. ευρώ θα παρέχονται στις επιχειρήσεις ανοικτές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, χωρίς οικονομικά ή άλλα ανταλλάγματα, για να τεκμηριώνουν, να αξιοποιούν και να εξατομικεύουν προωθημένα εργαλεία για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, όπως, ο στρατηγικός και επιχειρησιακός τους σχεδιασμός, η στρατηγική διαφοροποίηση σε αγορές, προϊόντα, πρώτες ύλες, πολιτικές και εργαλεία marketing, logistics, καθώς και για την ολοκλήρωση προμηθευτικής αλυσίδας ή αντίστοιχα δικτύων πωλήσεων (crowding in/out) κ.ο.κ.

Παράλληλα, θα παρέχεται η δυνατότητα ανοιχτής πρόσβασης στην επιδεικτική χρήση προηγμένων πληροφοριών (μέσω κατάλληλων διεθνών βάσεων δεδομένων) και εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού (που αφορά σε τεχνολογίες 4ης βιομηχανικής επανάστασης, αλλά και ενδεικτικά, στον τρισδιάστατο σχεδιασμό, στην τρισδιάστατη εκτύπωση, προσομοίωση, στην παραγωγή δοκιμαστικών προτύπων, στην ψηφιακή τεχνολογία bigdata / deep learning, στο PPPT κοκ), με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων των επιχειρήσεων και τη βιωματική στήριξη νέων καινοτόμων στρατηγικών, με έμφαση στην εξωστρέφεια και στη διεθνοποίηση.

Το πρόγραμμα, προβλέπει και την πραγματοποίηση δράσεων και «ανοιχτών» υπηρεσιών ενημέρωσης, στήριξης της εξωστρέφειας κ.ο.κ. με το ακόλουθο περιεχόμενο:

  • παροχή οριζόντιων υπηρεσιών προς το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας της Δυτικής Αθήνας για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, τόσο με τη διάχυση εργαλείων και πληροφοριών για τις δυνατότητες χρηματοδότησης επενδυτικών στρατηγικών σχεδίων, όσο και με την αναβάθμιση των ικανοτήτων των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό θα διατίθενται δωρεάν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της δράσης, εργαλεία ανάπτυξης και τεκμηρίωσης των επιχειρηματικών στρατηγικών και δραστηριοτήτων δραστηριότητας (λ.χ. κλαδικά ή επενδυτικά business plan, market analysis, marketing plan κλπ), οι οδηγοί εφαρμογής τους, στοιχεία αγοράς, on line ειδικές μελέτες και on line πληροφορίες κλπ,

  • παροχή υπηρεσιών στήριξης της εξωστρέφειας και υποστήριξης των ευκαιριών τοποθέτησης των επιχειρήσεων της Δυτικής Αθήνας σε νέες αγορές ή ανάπτυξης νέων προϊόντων σε συνεργασία με διεθνείς οίκους, επιχειρήσεις, κανάλια διανομής κ.λπ.

Περιλαμβάνονται δραστηριότητες διοργάνωσης εκθέσεων, workshops, δικτύωσης του επιχειρηματικού κεφαλαίου της Δυτικής Αθήνας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, διοργάνωσης εκστρατειών συμμετοχής σε σημαντικές εκθέσεις τους εξωτερικού, εκπόνησης στρατηγικών μελετών διείσδυσης σε νέες αγορές κ.λπ.,

  • παροχή υπηρεσιών στήριξης της προσέλκυσης επενδύσεων και χρηματοδοτικών κεφαλαίων, και συστηματικής διασύνδεσης με δυνητικούς χρηματοδότες / χρηματοδοτικούς οργανισμούς και υποστήριξη των απαιτούμενων ενεργειών, μόχλευση δυνητικών χρηματοδοτικών πόρων (funds, τράπεζες, crowdfunding, χρηματοδοτικά εργαλεία, άλλες κεφαλαιακές / επενδυτικές μορφές στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και σχεδίων),
  • ανίχνευση δυνατοτήτων και αρχική στήριξη της δικτύωσης επιχειρήσεων για την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών (clustering).

Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες του προγράμματος θα παρέχονται δωρεάν σε οποιαδήποτε αγορά και όλοι οι δυνητικοί χρήστες θα λαμβάνουν τις ίδιες υπηρεσίες, χωρίς διάκριση.

euro2day.gr

Πηγή: patrastimes.gr