Συνεδριάζει, μέσω Τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. την 10η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί.

 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 153/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας που αφορά στην Ζ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 (εισηγητής: Π. Βάης – Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)
 • 6η  Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση τροποποίησης αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

 • Εξέταση και έγκριση του από 29/10/2020 Γ΄ πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης, του Γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) και κατακύρωση του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία της υπηρεσίας «Έξυπνες εφαρμογές ΤΠΕ για την προώθηση του θεματικού τουρισμού ΒΑΑ Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00 € συμ/νου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 28/2018 Μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)
 • 1) Έγκριση του 2ου πρακτικού κατακύρωσης του έργου: «ανέγερση νέας διώροφης οικοδομής με τμήμα υπογείου και κολυμβητική δεξαμενή με χρήση Α) Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔ – ΗΦ), Β) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) – Οικοτροφείου για άτομα με αυτισμό και Ν.Υ.», 2) Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση του 3ου πρακτικού κατακύρωσης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Στατική επάρκεια κτιρίου Μεγάρου Λόγου και Τέχνης», 2) Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • 1) Έγκριση του από 22/10/2020 πρακτικού του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και 2) Κατακύρωση του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων» συνολικού προϋπολογισμού 1.290.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την αριθ. 7/2020 Μελέτη Διακήρυξη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)Έγκριση του 1ου πρακτικού της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου: «Αποπεράτωση δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού Βιοτεχνικού Πάρκου Πατρών», 2) Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου για την υποβολή των δικαιολογητικών των άρθρων 23.2 έως 23.10 της διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου, για τον Συνοπτικό διαγωνισμό για την Προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες των Κοινοχρήστων χώρων,  προϋπολογισμού δαπάνης 74.373,80 € (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος– Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα 5Χ5 και συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο», προϋπολογισμού δαπάνης 123.833,84 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την αριθ. 38/2020 μελέτη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του ανοικτού διαγωνισμού, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της αριθ. 4/2020 διακήρυξης του Τμήματος Σχολείων της Δ/νσης Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Κοινωνικής Προστασίας, για την Προμήθεια Γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών των Μουσικών Σχολείων του Δήμου Πατρέων (Γυμνασίου Λυκείου) για το Σχολικό έτος 2020-2021 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με τίτλο «Προμήθεια 1. Eπικαθήμενης πλατφόρμας μεταφοράς μηχανημάτων έργου του Δήμου Πατρέων  2. Οχήματος 4Χ4 για τις ανάγκες του γραφείου Πολιτικής Προστασίας», σύμφωνα με την αριθ. 11/2020 Μελέτη – Διακήρυξη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα προμήθειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού 115.519,64 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Σιδηρών Υλικών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ», σύμφωνα με την αριθ. 47/2020 Μελέτη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ Τμήμα Αυτεπιστασίας Κοινοχρήστων Χώρων, Κτιρίων και Ηλεκτροφωτισμού, συνολικού προϋπολογισμού 39.993,10 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου,Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού  Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών του Δήμου Πατρέων 2020» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου Γενικού Λυκείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 7ου Γυμνασίου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης οδού Βότση της Τ.Κ. Θέας Δήμου Πατρέων», με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία Χ. ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος,  Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Εξειδίκευση πιστώσεων για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες, κοπές δέντρων) (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος– Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Διαγραφή οφειλής (Ακούρος Νικόλαος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Βουκελάτου Σταματία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Καραχάλιου Αγγελική) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Πηγή: patrastimes.gr