Πρόσληψη τριάντα τριών (33) ατόμων στο Τμήμα Δημοτικού Ωδείου Εκπαίδευσης και Νεολαίας α) μουσικών για την παροχή διδακτικού έργου και β) εικαστικών ζωγράφων, κεραμιστών, κοσμήματος, αγιογράφων, & Ιστορίας της Τέχνης για την παροχή διδακτικού έργου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομισθίων) με αντίτιμο για το διδακτικό έτος 2020-2021.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση με τα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής) στα γραφεία της υπηρεσίας μας επί της οδού Ακτής Δυμαίων 50, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.00 έως 13.00, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις τοπικές εφημερίδες. Ως τελευταία ημέρα δημοσίευσης ορίζεται η 12-09- 2020, ημέρα Σάββατο .
  • Τα θέματα που θα απαιτηθούν για τη Μουσική εξέταση – Συνέντευξη, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα παραλαμβάνουν από τη γραμματεία του Τμήματος Δημοτικού Ωδείου, επί της οδού Αγίου Διονυσίου 12-16,

1ος όροφος, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

  • Η Μουσική εξέταση – Συνέντευξη υπό της αρμόδιας επιτροπής θα γίνει την 29-09-2020 ημέρα Τρίτη επί της οδού Κορύλλων 2, στην αίθουσα Σεμιναρίων του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου.
  • Η συνέντευξη για τους εικαστικούς υπό της αρμόδιας επιτροπής θα γίνει την 29-09-2020 ημέρα Τρίτη επί της οδού Ακτή Δυμαίων 50.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: patrastimes.gr