Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση για την πρόσληψη ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χώρων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Επιχειρήσεων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτών.

Για την πρόσληψη υπογράφεται σύμβαση μεταξύ των Ν.Π.Δ.Δ. του Οργανισμού ή της Επιχείρησης και των ενδιαφερομένων ιδιωτών οι οποίοι προσλαμβάνονται κατόπιν διαγωνισμού και με τη διαδικασία που καθορίζεται στα σχετικά άρθρα.

Η πρόσληψη των υποψηφίων από τους φορείς γίνεται μετά από προκήρυξη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπου αναγράφονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και τρόπος υποβολής τους, τα προσόντα πρόσληψης, οι θέσεις που θα καλυφθούν, κατά πόλη, ο τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού, ο τρόπος εξαγωγής των αποτελεσμάτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν πρέπει να συγκεντρώνουν συγκεκριμένα προσόντα (αναφέρονται σε ΦΕΚ)

Οι υποψήφιοι που καταλαμβάνουν προσλήψιμη θέση κρίνονται ικανοί από τις υγειονομικές, ψυχοτεχνικές και αθλητικές επιτροπές.

ΦΕΚ

Πηγή: patrastimes.gr