Τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.) περιλαμβάνει σχετική ΚΥΑ που πήρε ΦΕΚ. Παράλληλα υποχρεούται κάθε αδειοδοτημένος φορέας να δηλώνει σε πραγματικό χρόνο την άφιξη κάθε φιλοξενουμένου στη δομή ή τις εγκαταστάσεις του διασυνδεόμενου με τη δομή φορέα και την αποχώρησή του από τη δομή ή τις εγκαταστάσεις αυτές.
Εκ των αιτούντων την εγγραφή τους σε κάθε δομή, επιλέγονται οι φιλοξενούμενοι κατά σειρά προτεραιότητας βάσει της ηλικιακής τους ομάδας, ως ακολούθως:
α. παιδιά έως δώδεκα (12) ετών,
β. έφηβοι ηλικίας από δεκατριών (13) έως δεκαεπτά (17) ετών,
γ. ενήλικες από δεκαοκτώ (18) έως είκοσι τεσσάρων (24) ετών και
δ. ενήλικες από είκοσι πέντε (25) ετών και άνω.

Για την εγγραφή παιδιού, εφήβου ή ενήλικα στο Κέντρο υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση από τον ασκούντα την γονική μέριμνα του ανηλίκου και σε περίπτωση ενήλικων ωφελουμένων από τους ίδιους ή τον δικαστικό τους συμπαραστάτη ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, όταν διαβιούν σε δομές κλειστής φροντίδας.
αα. Στην αίτηση εγγραφής ανηλίκου αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του γονέα ή κηδεμόνα και του ανηλίκου, η ηλικία του παιδιού, ο Αριθμός του Φορολογικού του Μητρώου (ΑΦΜ) του γονέα ή κηδεμόνα, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του ανηλίκου και του γονέα ή του κηδεμόνα του, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του γονέα ή του κηδεμόνα του παιδιού, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και η διεύθυνση της κατοικίας του.
ββ. Όταν η αίτηση αφορά στην εγγραφή ενηλίκου, που υποβάλλεται από τον ίδιο, αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του, η ηλικία του, ο ΑΦΜ. και ο ΑΜΚΑ του, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και η διεύθυνση της κατοικίας του.
γγ. Όταν η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαστικό συμπαραστάτη του ωφελουμένου ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, στην κλειστή δομή φροντίδας του οποίου διαβιοί ο φιλοξενούμενος, αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του φιλοξενούμενου, η ηλικία του, το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του δικαστικού συμπαραστάτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου και η επωνυμία του, ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ του ωφελουμένου και του δικαστικού συμπαραστάτη, ο ΑΦΜ του νομικού προσώπου της δομής κλειστής φροντίδας, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του δικαστικού συμπαραστάτη και του νόμιμου εκπροσώπου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους και η διεύθυνση της κατοικίας του ωφελουμένου.

δδ. Η υποβολή της αίτησης με τα ανωτέρω στοιχεία επέχει θέση εξουσιοδότησης προς τον φορέα για την δήλωσή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 12. Σε περίπτωση ανηλίκου φιλοξενούμενου προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο προκύπτει η ηλικία του, για τους δε ενήλικες υποβάλλεται αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας. Δικαίωμα εγγραφής έχουν και οι ενήλικες με αναπηρία που διαβιούν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.
β. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (A΄ 267), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4229/ 2014 (Α΄ 8), όταν δε ο αιτών δεν είναι μαθητής, ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση υγείας του. Εφόσον σχετικό Ατομικό Δελτίο έχει ήδη εκδοθεί για την υποβολή του στην σχολική μονάδα που φοιτά το φιλοξενούμενο παιδί, είναι δυνατόν να προσκομίζεται αντίγραφό του.
γ. Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας σε ισχύ από ΚΕΠΑ, ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ ή άλλη αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή που λειτουργούσε μέχρι την ψήφιση του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).
Οι φιλοξενούμενοι επιλέγονται κατά προτεραιότητα με βάση την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν. Σε κάθε αιτούντα χορηγείται βεβαίωση από τη δομή περί της υποβολής της αίτησής του.
β. Μετά την προτεραιοποίηση του προηγούμενου εδαφίου, η επιλογή των ωφελουμένων από τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 3, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα φυσικά πρόσωπα, διενεργείται με βάση τα κριτήρια και την σχετική μοριοδότηση που προβλέπονται στο εκάστοτε ισχύον ετήσιο πρόγραμμα χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη ωφελούμενων σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ Εκ των αιτούντων προκρίνονται όσοι έχουν ενταχθεί στο εκάστοτε ισχύον ετήσιο πρόγραμμα χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη ωφελούμενων σε Κ.Δ.Α.Π., έπεται δε η αξιολόγηση των λοιπών αιτήσεων με βάση τα κριτήρια και τη σχετική μοριοδότηση του ίδιου προγράμματος. Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 12, με την αίτηση εγγραφής ο αιτών προσκομίζει αποδεικτικό της μοριοδότησής του με βάση τα κριτήρια του προγράμματος του προηγούμενου εδαφίου. Εφόσον τέτοιο πρόγραμμα δεν υλοποιείται κατά το έτος που υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής, η επιλογή του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται με βάση τα κριτήρια και τη σχετική μοριοδότηση του τελευταίου αντίστοιχου προγράμματος.
γ. Η επιλογή των ωφελουμένων με βάση τα κριτήρια της περ. β΄ διενεργείται αυτοτελώς σε κάθε κατηγορία ηλικιακής ομάδας, ώστε δυνάμει φιλοξενούμενοι κάθε ηλικιακής κατηγορίας να μην δύναται να αποκλειστούν από ανήκοντες σε επόμενη ηλικιακή κατηγορία σύμφωνα με την προτεραιοποίηση της παρ. 4 του άρθρου 1.

Σκοπός των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΑμεΑ)

1. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΑμεΑ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά, έφηβοι και ενήλικες, με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία, εκ γενετής ή επίκτητη, ακολουθούμενη ή μη από δευτερογενείς παθήσεις ή αναπηρίες, εξαιρουμένων των ατόμων με ενεργή ψυχική αναπηρία ή με επιληπτικές κρίσεις που δεν υποστηρίζονται με φαρμακευτική αγωγή, κατά το διάστημα της ημέρας και για τις ώρες που καλύπτουν τις ανάγκες των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους.

2. Σκοπός των δομών είναι η δημιουργική απασχόληση των ωφελουμένων με την εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών και οργανωμένων ομαδικών και εξατομικευμένων δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους, την ψυχολογική τους υποστήριξη, την εξοικείωσή τους με μορφές έκφρασης και επικοινωνίας, την κοινωνική τους ένταξη, την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και την στήριξη των οικογενειών τους.
Μέσω των ΚΔΑΠ ΑμεΑ επιδιώκεται και η συμμετοχή σε δράσεις προαγωγής και ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και βελτίωσης των μαθησιακών δυνατοτήτων των φιλοξενουμένων με αναπηρία.
Παράλληλος στόχος των δομών αυτών είναι η ενίσχυση της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στηρίζοντας την ένταξη και την παραμονή των γονέων και των κηδεμόνων των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας.

3. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η λειτουργία των ΚΔΑΠ ΑμεΑ οφείλει να κατατείνει, όταν απαιτείται, στην λειτουργική συνύπαρξη ωφελουμένων διαφορετικών ηλικιών και κατηγοριών αναπηρίας στους χώρους του Κέντρου με προτεραιότητα την προστασία της ασφάλειάς τους και την εφαρμογή ομαδικών ή/και εξατομικευμένων προγραμμάτων προσαρμοσμένων στο ιδιαίτερο νοητικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό και συναισθηματικό υπόβαθρό τους.

Τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ δύνανται να διασυνδέονται με άλλους φορείς, δημόσιους, αυτοδιοικητικούς ή νομίμως αδειοδοτημένους ιδιωτικούς, για την παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης και απόκτησης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι φορείς αυτοί δύναται να είναι εκπαιδευτικοί, πολιτιστικοί, περιβαλλοντικοί, αθλητικοί ή με συναφές αντικείμενο δραστηριοποίησης. Φορείς ίδρυσης και λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. δύναται να είναι οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σκοπός των οποίων είναι η προστασία και υποστήριξη των παιδιών και εν γένει των ατόμων με αναπηρία, τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16), φυσικά πρόσωπα, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα. Προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία ΚΔΑΠ ΑμεΑ είναι η προηγούμενη έκδοση άδειας λειτουργίας.

Διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας

1. Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης, μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 4866/11.1.2012 (Β΄ 152) υπουργικής απόφασης, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. 16952/707/30.5.2013 (Β΄ 1327) όμοιας.

2. Η εισήγηση της Επιτροπής της παρ. 1 υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, κατόπιν αυτοψίας των μελών της στο ακίνητο του προς αδειοδότηση Κέντρου. Ο εκ των μελών της Επιτροπής Μηχανικός ελέγχει τη συμφωνία της υποβληθείσας οικοδομικής αδείας με την πραγματική κατάσταση του προς αδειοδότηση ακινήτου. Αν διαπιστωθεί απόκλιση, η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της αίτησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή ελέγχει αν το ακίνητο του προς αδειοδότηση φορέα πληροί τις προδιαγραφές των άρθρων 6, 7, 8 και 9.

Συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά

1. Για την έκδοση άδειας λειτουργίας απαιτείται η υποβολή έντυπης αίτησης του φυσικού ή του νομικού προσώπου, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, η επωνυμία του Κέντρου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, η έδρα, το ωράριο λειτουργίας, οι εντός αυτού βάρδιες και ο μέγιστος αριθμός ωφελουμένων ανά βάρδια λειτουργίας και συνολικά καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας.

2. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αν φορέας του προς αδειοδότηση Κ.Δ.Α.Π. είναι δήμος ή νομικό του πρόσωπο, απόφαση του αρμοδίου οργάνου τους, με την οποία αποφασίζεται η υποβολή αίτησης για την έκδοση άδειας λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π. Αν φορέας του προς αδειοδότηση ΚΔΑΠ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το ισχύον κατά την υποβολή της αίτησης κωδικοποιημένο δημοσιευμένο καταστατικό του, από το οποίο προκύπτει ως καταστατικός του σκοπός η ίδρυση και λειτουργία Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ., σε περίπτωση δε που η αίτηση υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, την ιδρυτική του πράξη, όπως ισχύει, από την οποία προκύπτει ως σκοπός του η προστασία των ατόμων με αναπηρία.

Οι μετοχές των ανωνύμων εταιριών που αιτούνται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΔΑΠ ΑμεΑ. οφείλουν να είναι ονομαστικές στο σύνολο τους. Σε περίπτωση που κύριος, εν όλω ή εν μέρει, των ονομαστικών μετοχών των ανωτέρω εταιριών είναι άλλη ανώνυμη εταιρία, τότε και οι μετοχές της εταιρίας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολο τους και ούτω καθεξής αν κύριοι των ονομαστικών μετοχών τους είναι διαδοχικώς περισσότερες ανώνυμες εταιρείες, οι εν λόγω δε ονομαστικές μετοχές καταλήγουν υποχρεωτικά, σε τελικό βαθμό, σε φυσικά πρόσωπα. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις ανώνυμες εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα κατά το δίκαιο άλλου κράτους, εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις μετοχές των εισηγμένων στα Χρηματιστήρια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) εταιριών. Τα δύο προηγούμενα εδάφια ισχύουν αναλόγως για τα εταιρικά μερίδια κάθε άλλης μορφής εταιρείας, τα οποία οφείλουν να καταλήγουν σε τελικό βαθμό, σε φυσικά πρόσωπα.
β. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του αιτούντος φυσικού προσώπου και σε περίπτωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου του νομίμου εκπροσώπου του και όλων των μελών της Διοίκησής του, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή εν αποπείρα, της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, παραχάραξης, δωροδοκίας, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη, καθώς και για τα εγκλήματα των άρθρων 336, 337 παρ. 3, 339, 342,348, 348Α, 348Β, 348Γ και 351Α του Ποινικού Κώδικα.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του αιτούντος φυσικού προσώπου και σε περίπτωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου του νόμιμου εκπροσώπου του και όλων των μελών της Διοίκησής του, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση.

δ. Δήλωση ορισμού υπευθύνου του Κέντρου, η οποία, σε περίπτωση νομικού προσώπου υπογράφεται από το αρμόδιο προς τούτο όργανό του.
ε. Μεταγεγραμμένο τίτλο ιδιοκτησίας ή σύμβαση μίσθωσης του ακινήτου, στο οποίο πρόκειται να στεγαστεί το προς αδειοδότηση Κέντρο, νομίμως υποβεβλημένη στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην οποία προβλέπεται ρητώς ως αποκλειστική συμβατική χρήση του μισθίου η λειτουργία ΚΔΑΠ ΑμεΑ. Στη σύμβαση μίσθωσης δύναται να προβλέπεται ότι η ισχύς της τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έκδοσης άδειας λειτουργίας του προς μίσθωση ακινήτου.
στ. Νόμιμο παραχωρητήριο ή νόμιμη απόφαση παραχώρησης του ακινήτου που θα στεγασθεί το Κέντρο, στο οποίο προβλέπεται ρητώς ως αποκλειστική χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου η λειτουργία ΚΔΑΠ ΑμεΑ Στο παραχωρητήριο ή στην απόφαση παραχώρησης δύναται να προβλέπεται ότι η ισχύς τους τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έκδοσης άδειας λειτουργίας ΚΔΑΠΑμεΑ για το προς παραχώρηση ακίνητο.
ζ. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης της παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης ότι η εν λόγω χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για το συγκεκριμένο ακίνητο ή την περιοχή του ακινήτου.

η. Δύο πλήρεις σειρές σχεδίων από τον φάκελο της κατά περίπτωση διοικητικής πράξης (οικοδομική άδεια, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, υπαγωγή, κ.λπ.), στις οποίες αποτυπώνονται οι χώροι σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 7, 8 και 9, συνοδευόμενες από τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού.
θ. Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπό στοιχεία Δ17α/141/3/ΦΝ 275/15.12.1999 υπουργικής απόφασης «Έγκριση Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού» (Β’ 2184).
ι. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη λειτουργία του Κέντρου.
ια) Δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η νόμιμη λειτουργία των εγκαταστάσεων των διασυνδεόμενων
με τα Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. φορέων της παρ. 2 του άρθρου 2.
ιβ) Την έγγραφη συμφωνία της παρ. 3 του άρθρου 2.
ιγ. Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου, με λεπτομερή αναφορά του τρόπου λειτουργίας του, των δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων στις εγκαταστάσεις των διασυνδεομένων φορέων της παρ. 2 του άρθρου 2 και των ειδικότερων όρων και κανόνων για την αποτελεσματική πραγμάτωση του σκοπού της δομής, στο πλαίσιο που προδιαγράφουν το άρθρο 2 του ν. 4756/2020 και η παρούσα απόφαση. Πέραν των ρητών αναφορών του προηγούμενου εδαφίου, ελάχιστο περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας συνιστούν προβλέψεις για:
αα. Την κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλων των μελών της κοινότητας της δομής, για τη διαμόρφωση κλίματος που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία της.
ββ. Τις ειδικότερες υποχρεώσεις του προσωπικού της δομής κατά την λειτουργία της.
γγ. Την προσέλευση και παραμονή των φιλοξενουμένων στη δομή.

δδ. Τη συνεργασία με τους γονείς, τους κηδεμόνες και τους δικαστικούς συμπαραστάτες των ωφελουμένων, καθώς και τους νόμιμους εκπροσώπους των δομών κλειστής φροντίδας, στις οποίες αυτοί διαβιούν, και την ενημέρωσή τους.
εε. Τη διατήρηση της ποιότητας των χώρων της δομής.
στστ. Την αντιμετώπιση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των ωφελουμένων από τους κανόνες που σκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία της δομής.
ζζ. Το ωράριο λειτουργίας της δομής και τις εντός αυτού βάρδιες.
ηη. Την ειδικότερη εσωτερική διαδικασία εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 10.
Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται στον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή της δομής και το εξειδικευμένο προσωπικό της. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας αναρτάται υποχρεωτικά στον ιστότοπο του αδειοδοτημένου φορέα.

Ελάχιστοι προβλεπόμενοι χώροι

1. Το Κέντρο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τους εξής χώρους:
α. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.
Η αίθουσα πρέπει να έχει εμβαδόν τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) τ.μ, ώστε να εξυπηρετεί το μέγιστο δεκαπέντε (15) άτομα, δηλαδή να τηρείται κατ’ ελάχιστον η αναλογία των τριών (3) τ.μ. ανά άτομο. Ο αριθμός των ταυτόχρονα απασχολούμενων ατόμων στην αίθουσα, ανεξάρτητα από το εμβαδόν της, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε (25) άτομα. Η αίθουσα ή οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων οφείλουν, με βάση την ανωτέρω αναλογία, να καλύπτουν ταυτόχρονα το σύνολο των ωφελουμένων κάθε βάρδιας.
Ο φωτισμός της αίθουσας οφείλει να είναι 300 LUX, ο δε εξοπλισμός της πρέπει να περιλαμβάνει:
αα. Τάπητα γυμναστηρίου.
ββ. Δίζυγο βάδισης.
γγ. Πολύζυγο τοίχου ξύλινο.
δδ. Στατικό Ποδήλατο.
εε. Πολυόργανο γυμναστικής.

Ο ανωτέρω ελάχιστος προβλεπόμενος εξοπλισμός της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων δεν συνεπάγεται τον περιορισμό της δημιουργικής απασχόλησης των ωφελουμένων σε δραστηριότητες σωματικής άσκησης και φυσικής αγωγής.

β.Αίθουσα Εργοθεραπείας.
Ο χώρος εργοθεραπείας εμβαδού είκοσι (20) τ.μ. τουλάχιστον, περιλαμβάνει δύο (2) τραπέζια θεραπειών ανάπτυξης δραστηριοτήτων με ανάλογα καθίσματα για τους χρήστες και τον θεραπευτή. Επίσης, περιλαμβάνει βιβλιοθήκη και ερμάρια για το εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό υλικό, ανάλογα με τις ασκούμενες δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης.
γ. Γραφείο Εξειδικευμένου Προσωπικού
Ο χώρος αυτός οφείλει να είναι εξοπλισμένος με γραφείο, ερμάρια, επιπλοβιβλιοθήκες και καρέκλα συνεντεύξεων.
δ. Χώρος Ανάπαυσης/Αποφόρτισης.
Στο χώρο αυτό υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) κλίνες ή μια κουκέτα ανά δεκαπέντε φιλοξενούμενους κάθε βάρδιας και ντουλάπα φύλαξης ατομικών αντικειμένων των χρηστών. Οι φιλοξενούμενοι με οπτική και με κινητική ή και με κινητική αναπηρία, τοποθετούνται υποχρεωτικά σε μονά κρεβάτια και όχι σε κουκέτες.
ε. Χώρος παρασκευής Γευμάτων.
Στον χώρο παρασκευής γευμάτων παρασκευάζεται πρόχειρο γεύμα και φυλάσσονται μερίδες γεύματος catering, εφόσον παρέχονται. Υπάρχει ψυγείο δεκατεσσάρων (14) ποδών και άνω, πάγκος παρασκευής διαστάσεων 1.30 x 0.60m, νεροχύτης, ερμάρια φύλαξης κουζινικών σκευών και συσκευή μαγειρείου τουλάχιστον δύο εστιών και φούρνου με ανάλογη παροχή ρεύματος. Στον χώρο αυτό επιτρέπεται η δημιουργική απασχόληση των ωφελουμένων με την άσκηση συναφών δραστηριοτήτων.
στ. Ειδικός χώρος εξυπηρέτησης και αποθήκευσης.
Τα αναπηρικά αμαξίδια αποθηκεύονται εντός της δομής αλλά όχι στις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και εργοθεραπείας και αν είναι δυνατό, σε ειδικό προς τούτο χώρο. Για τα ηλεκτρικά αμαξίδια οφείλει να παρέχεται η δυνατότητα φόρτισης των συσσωρευτών τους.
ζ. Χώροι Υγιεινής.
Σε κάθε δεκαπέντε (15) άτομα αντιστοιχεί ένα (1) WC με προθάλαμο για άτομα με αναπηρία, όπως αναλυτικά προδιαγράφονται στις οδηγίες σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑΜΕΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ένα W.C.

Ωράριο λειτουργίας-δυναμικότητα

1. Τα Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. δύνανται να λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και σε εβδομαδιαία βάση από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με εξαίρεση τις ημέρες που έχουν καθοριστεί ως αργίες σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Το ημερήσιο ωράριο λειτουργίας και οι εντός αυτού βάρδιες καθορίζονται από τον φορέα ανάλογα με τις ανάγκες των φιλοξενούμενων. Η κάθε βάρδια δεν δύναται να υπερβαίνει σε διάρκεια τις οκτώ (8) ώρες, το δε ωράριο λειτουργίας του Κέντρου δεν δύναται να λήγει μετά τις 10.00 μ.μ.

2. Ο αριθμός των φιλοξενουμένων σε κάθε βάρδια καθορίζεται υποχρεωτικά με βάση το εμβαδό της αίθουσας ή των αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, τηρουμένης της αναλογίας των τριών (3) τ.μ. ανά φιλοξενούμενο, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 7, δεν δύναται δε να υπερβαίνει τον οριζόμενο στην άδεια λειτουργίας, με ανώτατο όριο τους πενήντα (50) φιλοξενούμενους ανά βάρδια.

3. Η έγκριση του ωραρίου, των βαρδιών λειτουργίας και του ωραρίου τους αποτελούν περιεχόμενο της αίτησης για χορήγηση αδείας λειτουργίας, στο σώμα της οποίας αναγράφονται ρητά.

Πηγή: patrastimes.gr