Την υλοποίηση μεγάλων ψηφιακών έργων, με τη συνεργασία πολλών χωρών, προβλέπει το σχέδιο που παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΕ έως το 2030.

Η Κομισιόν έχει προσδιορίσει έναν κατάλογο τέτοιων έργων έργων,  που δεν μπορεί να αναπτύξει κανένα κράτος της ΕΕ μόνο του. Σε αυτόν περιλαμβάνονται επενδύσεις σε υποδομές δεδομένων, επεξεργαστές χαμηλής κατανάλωσης, επικοινωνίες 5G, υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, ασφαλής κβαντική επικοινωνία, δημόσια διοίκηση, τεχνολογίες blockchain, κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, και επένδυση στις ψηφιακές δεξιότητες των ανθρώπων.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης την παρακολούθηση της προόδου στην ψηφιακή οικονομία από τις χώρες – μέλη, οι οποίες θα προτείνουν εθνικούς στρατηγικούς χάρτες για την επίτευξη των στόχων που θα τίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε ανακοίνωσή της, η Κομισιόν σημειώνει ότι η ψηφιακή πρόοδος στα κράτη μέλη υπήρξε πολύ άνιση τα τελευταία χρόνια και ότι η τάση δείχνει ότι η πρόοδος των χωρών που προχωρούσαν με βραδύ ρυθμό πριν από πέντε χρόνια παρέμεινε αργή μέχρι σήμερα.

«Η πανδημία κατέδειξε τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η ψηφιακή τεχνολογία για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος με ευημερία. Ειδικότερα, η κρίση έφερε στο φως τη διάσταση μεταξύ των ψηφιακά ικανών επιχειρήσεων και εκείνων που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει ψηφιακές λύσεις και ανέδειξε το χάσμα μεταξύ των επαρκώς συνδεδεμένων αστικών περιοχών και των αγροτικών ή απομακρυσμένων περιοχών», σημειώνεται.

Ο μηχανισμός συνεργασίας

Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός ετήσιου μηχανισμού συνεργασίας με τα κράτη μέλη, ο οποίος θα αποτελείται από:

  • Ένα δομημένο, διαφανές και κοινό σύστημα παρακολούθησης με βάση τον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) για τη μέτρηση της προόδου στην επίτευξη καθενός από τους στόχους για το 2030, το οποίο θα περιλαμβάνει και βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ).
  • Ετήσια έκθεση για την «Κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας», στην οποία η Επιτροπή θα αξιολογεί την πρόοδο και θα διατυπώνει συστάσεις για δράσεις.
  • Πολυετείς στρατηγικούς χάρτες πορείας για την ψηφιακή δεκαετία ανά κράτος μέλος, στους οποίους τα κράτη μέλη θα περιγράφουν τις πολιτικές και τα μέτρα που έχουν θεσπίσει ή προγραμματίσει για τη στήριξη των στόχων του 2030.
  • Δομημένο ετήσιο πλαίσιο για τη συζήτηση και την αντιμετώπιση τομέων στους οποίους σημειώνεται ανεπαρκής πρόοδος, μέσω συστάσεων και κοινών δεσμεύσεων μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών.
  • Μηχανισμό για τη στήριξη της υλοποίησης πολυκρατικών έργων.

Παρακολούθηση της προόδου

Προκειμένου η Ευρώπη να πορευτεί με ταχύτητα προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας, το προτεινόμενο πλαίσιο διακυβέρνησης προβλέπει ένα σύστημα παρακολούθησης της προόδου το οποίο βασίζεται σε μια ενισχυμένη μορφή του  δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI).  Αρχικά, η Επιτροπή θα αναπτύξει προβλεπόμενες πορείες στην ΕΕ για κάθε στόχο, από κοινού με τα κράτη μέλη, τα οποία με τη σειρά τους θα προτείνουν εθνικούς στρατηγικούς χάρτες πορείας για την επίτευξή τους. Κάθε χρόνο, η Επιτροπή θα υποβάλλει έκθεση σχετικά με την «Κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό:

  • Να παραθέτει τις μετρηθείσες ψηφιακές επιδόσεις σε σχέση με τις προβλεπόμενες πορείες.
  • Να προβαίνει σε στοχευμένες συστάσεις προς τα κράτη μέλη για την επίτευξη των στόχων του 2030, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες.

Η Επιτροπή, έως το 2026, θα επανεξετάσει τους στόχους προκειμένου να συνυπολογίσει τις τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις.

Πολυκρατικά έργα

Η ετήσια έκθεση για την «Κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας» θα παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις και τα κενά που εντοπίζονται στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης, και θα επικαιροποιεί τον κατάλογο των πολυκρατικών έργων.

Τα πολυκρατικά έργα θα αντλούν επενδύσεις από χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ, μεταξύ άλλων και από το Ταμείο Ανάκαμψης καθώς και από τα κράτη μέλη. Κατά περίπτωση, μπορούν να επενδύουν στα έργα και άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς.

Η Επιτροπή, ενεργώντας ως ο επιταχυντής των πολυκρατικών έργων και προκειμένου να εξασφαλίσει ευρεία συμμετοχή και επιτυχή υλοποίηση, θα βοηθά τα κράτη μέλη να εντοπίζουν τα συμφέροντά τους από τα πολυκρατικά έργα, θα προσφέρει καθοδήγηση σχετικά με τους μηχανισμούς υλοποίησης και θα παρέχει τη συνδρομή της κατά την υλοποίηση.

Το πρόγραμμα προβλέπει μια νέα νομική δομή, την Κοινοπραξία Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Υποδομής (EDIC), η οποία επιτρέπει την ταχεία και ευέλικτη οργάνωση και υλοποίηση πολυκρατικών έργων.

Πηγή: patrastimes.gr