Μέχρι σήμερα δεν επιτρεπόταν στα εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, δηλαδή στην Εκκλησία της Ελλάδος, στις Μητροπόλεις, στις Μονές, και σε άλλες εκκλησιαστικές νομικές οντότητες να προβαίνουν σε ρύθμιση των χρεών οφειλετών τους. Αυτό απαγορευόταν ρητώς διότι τα εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου δεν έχουν τους μηχανισμούς ή την τεχνογνωσία για την διεκδίκηση ρυθμισμένων οφειλών.

Άγνωστο γιατί, αλλά διάταξη που περιλαμβάνεται στο φορολογικό νομοσχέδιο «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομία» που κατέθεσε χθες η κυβέρνηση στη Βουλή δίνει το δικαίωμα στα εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου να συμφωνούν με τους οφειλέτες τους ρυθμίσεις καταβολής εκκρεμών απαιτήσεων, αλλά και εκπτώσεις οφειλών.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις αναδρομικού χαρακτήρα που έχουν συμπεριληφθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο αλλάζει το ισχύον καθεστώς επί της παραγραφής αξιώσεων υπέρ και κατά των εκκλησιαστικών ΝΠΔΔ του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (Εκκλησία της Ελλάδος, Ιερές Μητροπόλεις, Ενορίες, Ιερές Μονές, Αποστολική Διακονία, Διορθόδοξο Κέντρο).

Οι νέες ερμηνευτικές διατάξεις διευκρινίζουν ότι τα εκκλησιαστικά ΝΠΔΔ υπάγονται στην εξαίρεση από το λογιστικό δίκαιο των ΝΠΔΔ (ν.δ. 496/1974), αλλά όχι ως προς το Κεφάλαιο Θ΄ που ισχύει για τις παραγραφές υπέρ και κατά των νομικών αυτών προσώπων.

Ακόμη, προβλέπεται ότι δικαιούνται τα εκκλησιαστικά ΝΠΔΔ να συμφωνούν με τους οφειλέτες τους (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) σε ρυθμίσεις καταβολής των εκκρεμών απαιτήσεων τους ή εκπτώσεις και ότι αναστέλλεται η παραγραφή απαιτήσεων των εκκλησιαστικών ΝΠΔΔ για όσο διάστημα ισχύει η συμφωνία διακανονισμού – ρύθμισης της οφειλής, αλλά και ότι η αναγνώριση χρέους από τον οφειλέτη διακόπτει την παραγραφή.

Η διάταξη αναφέρει τα εξής:

«Ρυθμίσεις εκκλησιαστικών ν.π.δ.δ.

  1. Κατά την αληθή έννοια του άρθρου 57 του ν. 1591/1986 (Α΄ 50): α) στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ. του ν. 590/1977 (Α΄ 146) και β) η εξαίρεση των παραπάνω ν.π.δ.δ. από το ν.δ. 496/1974 (Α΄ 204) δεν περιλαμβάνει και την εξαίρεση των κάθε είδους απαιτήσεών τους από το Κεφάλαιο Θ΄ του ν.δ. 496/1974.
  1. Τα ν.π.δ.δ. της παρ. 1 μπορούν να συμφωνούν με κάθε οφειλέτη τους ρυθμίσεις για την ολοσχερή ή τμηματική εξόφληση, εφάπαξ ή περιοδικώς, των πάσης φύσεως απαιτήσεών τους και των προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής τους, καθώς και την παροχή εκπτώσεων.
  1. Η παραγραφή των κάθε είδους απαιτήσεων των ν.π.δ.δ. της παρ. 1 σε βάρος κάθε είδους οφειλέτη τους διακόπτεται με την αναγνώριση χρέους και αναστέλλεται από τη σύναψη της συμφωνίας της παρ. 2 και για όσο διάστημα η συμφωνία ισχύει».

Πηγή: patrastimes.gr