Στις «μαύρες» λίστες του Τειρεσία θα συνεχίσουν να είναι καταχωρημένοι οι δανειολήπτες, που πτωχεύουν, παρά το γεγονός ότι μετά το πέρας της τριετίας θα απαλλάσσονται από τα χρέη τους.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ο νέος πτωχευτικός Νόμος, που θα βρίσκεται σε διαβούλευση έως την ερχόμενη Πέμπτη, δεν περιέχει καμία πρόβλεψη για την ταχύτερη διαγραφή των οικονομικών δεδομένων του Τειρεσία, με συνέπεια, στα… κατάστιχά του να παραμένουν ακόμη και οι οφειλέτες, που θα επιλέξουν τη λύση της πτώχευσης.

«Ο Νόμος ορίζει πως σε διάστημα από ένα έως τρία έτη ο δανειολήπτης μπορεί να ‘καθαρίσει’ από τα χρέη του. Θεωρητικά, λοιπόν, οι τράπεζες μπορούν κάλλιστα να του χορηγήσουν νέο δάνειο. Στην πράξη, ωστόσο, τα πράγματα είναι μάλλον πιο σύνθετα», σχολιάζουν χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας τις ουκ ολίγες περιπτώσεις δανειοληπτών, που ενόσω εξυπηρετούν ομαλά τη ρύθμιση, την οποία έλαβαν από την τράπεζα ή τα δικαστήρια (Νόμος Κατσέλη), αυτοί εξακολουθούν να είναι αποκλεισμένοι από τη χρηματοδότηση – τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρώσουν το πλάνο αποπληρωμής και να διαγραφούν τα χρέη – με τον Τειρεσία να διατηρεί για μεγάλο χρονικό διάστημα τα στοιχεία τους.

«Τα νοικοκυριά, που έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια, τα οποία έχουν ρυθμιστεί με δικαστικές αποφάσεις, καταγγέλθηκαν από τις τράπεζες στην Τειρεσίας Α.Ε. Αυτά, λοιπόν, για πολλά πλέον χρόνια (πέραν των 20, δηλαδή, όσο κρατά η ρύθμιση) δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα, π.χ. να αγοράσουν αναγκαίο οικιακό εξοπλισμό ή να αντικαταστήσουν τον παλιό (ζωτικής σημασίας θέματα), με δόσεις και οι αιτήσεις τους απορρίπτονται. Πως θα επιβιώσουν, αφού δεν έχουν τη δυνατότητα να εξοφλούν αυτά τα είδη πρώτης ανάγκης σε μετρητά με όλο το ποσό», αναφέρεται σε σχετικό σχόλιο στη διαβούλευση του Πτωχευτικού Νόμου, με τον συγγραφέα να ζητά από την κυβέρνηση να υπάρξει πρόβλεψη για την δυνατότητα διαγραφής των οικονομικών δεδομένων του Τειρεσία.

Πόσο διαρκεί το «φακέλωμα» στον Τειρεσία
Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες του Τειρεσία, τα οικονομικά δεδομένα των «κόκκινων» Ελλήνων διατηρούνται για το εξής διάστημα:

α. Ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και καταγγελίες συμβάσεων καρτών και δανείων: δύο χρόνια. «Τα ως άνω δεδομένα διαγράφονται από το Αρχείο εφόσον έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της (ήτοι έχουν εξοφληθεί όλα τα δεδομένα, που υφίστανται καταχωρημένα στο αρχείο αθέτησης υποχρεώσεων – εξαιρουμένων των διαταγών απόδοσης μισθίου – και έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για όλα τα δεδομένα της συγκεκριμένης κατηγορίας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

β. Διαταγές πληρωμής: τρία χρόνια.

γ. Πλειστηριασμοί, κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή: τέσσερα χρόνια.

δ. Διοικητικές κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών: τέσσερα χρόνια.

ε. Οι αιτήσεις πτωχεύσεων διαγράφονται, είτε με την καταχώριση της κήρυξης της πτώχευσης, είτε, εφόσον ματαιωθεί η σχετική μ’ αυτές συζήτηση, μετά 12μήνου από την ημερομηνία της (ματαιωθείσας) συζήτησης, σε κάθε δε, περίπτωση στο μήνα, εντός του οποίου συμπληρώνονται πέντε έτη από την ημερομηνία κατάθεσης αυτών στο αρμόδιο Δικαστήριο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω μη επάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη, καταχωρίζεται στο αρχείο η σχετική πληροφορία, η οποία διατηρείται σε αυτό για 10 έτη.

στ. Οι αιτήσεις συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης – συμπεριλαμβανομένων και των αιτήσεων για (άμεση) επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης και υπαγωγής σε ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία – διαγράφονται από το αρχείο μετά την πάροδο πέντε ετών από την ημερομηνία κατάθεσης αυτών στο αρμόδιο Δικαστήριο, εκτός εάν εκδοθεί απόφαση επικύρωσης συμφωνίας συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης, οπότε η πληροφορία για την αίτηση και την επικύρωση της συμφωνίας διατηρείται στο αρχείο για χρονικό διάστημα πέντε ετών από τη λήξη της διάρκειας ισχύος της συμφωνίας. Εάν εκδοθεί απόφαση, με την οποία απορρίπτεται η επικύρωση της συμφωνίας συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης, η πληροφορία για την αίτηση και τη σχετική δικαστική απόφαση διατηρείται στο αρχείο για πέντε έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυτής. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης, με την οποία κηρύσσεται η λήξη της διαδικασίας, λόγω μη επίτευξης συμφωνίας (π.χ. άπρακτη πάροδος της προθεσμίας επίτευξης συμφωνίας, αποποίηση του μεσολαβητή), η πληροφορία για την αίτηση και τη σχετική απόφαση διατηρείται στο αρχείο για πέντε έτη από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στο αρμόδιο Δικαστήριο. Τέλος, σε περίπτωση έκδοσης απόφασης περί υπαγωγής επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία ή κήρυξης λύσεως συμφωνίας συνδιαλλαγής, σε περίπτωση καταγγελίας συμφωνίας εξυγίανσης, πλήρωσης περιεχόμενης στη συμφωνία εξυγίανσης διαλυτικής αίρεσης, ακύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, καθώς και στις περιπτώσεις, που η διάρκεια της συμφωνίας συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης δεν είναι διαθέσιμη, τότε η πληροφορία για την αντίστοιχη αίτηση και απόφαση θα διατηρείται στο αρχείο για 10 έτη από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στο αρμόδιο Δικαστήριο.

ζ. Οι πληροφορίες για κηρυχθείσες πτωχεύσεις διαγράφονται μετά την πάροδο 10 ετών εφόσον οι εργασίες τους δεν συνεχίζονται και σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο 15 ετών από την κήρυξή τους. Ομοίως θα διαγράφονται σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο 15 ετών και οι πληροφορίες για αιτήσεις και αποφάσεις επικύρωσης συμφωνίας συνδιαλλαγής /εξυγίανσης.

η. Οι πληροφορίες για προσημειώσεις υποθηκών, υποθήκες καθώς και τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες, διαγράφονται όταν εξαλειφθούν από τα αντίστοιχα Δημόσια Βιβλία.

θ. Οι αιτήσεις δικαστικής ρύθμισης οφειλών, εφόσον επέλθει, στο πλαίσιο αυτών, συμβιβασμός δυνάμει των άρθρων 5 και 7 του Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), διατηρούνται στο αρχείο για χρονικό διάστημα τριών ετών από την εξόφληση των σχετικών οφειλών. Εφόσον οι παραπάνω αιτήσεις δεν καταλήξουν σε συμβιβασμό, διαγράφονται από το αρχείο τρία έτη μετά την ημερομηνία συζήτησης αυτών.

Σε περίπτωση παραίτησης του αιτούντος, η σχετική με την αίτηση πληροφορία διαγράφεται από το αρχείο ένα έτος μετά την υποβολή της αίτησης. Οι αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης των χρεών διατηρούνται στο αρχείο για χρονικό διάστημα τριών ετών από την επέλευση της απαλλαγής από τα χρέη. Για τρία χρόνια διατηρούνται και οι αποφάσεις για την πλήρη απαλλαγή του οφειλέτη, καθώς και οι αποφάσεις, με τις οποίες οι οφειλέτες κηρύσσονται έκπτωτοι.

ι. Οι διαταγές απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου, διατηρούνται στο αρχείο για τρία έτη από τη δημοσίευσή τους, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται σε κάθε περίπτωση.

Πηγή: patrastimes.gr