Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την υλοποίηση του Προγράμματος ESTIA ΙΙ: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία/Χρηματοδότηση.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τους αιτούντες διεθνή προστασία, μέσω της στέγασης και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου. Η Διεύθυνση Προστασίας Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου φέρει την ευθύνη υλοποίησής του με ίδια μέσα ή μέσω εταίρων υλοποίησης. Υπεύθυνη Αρχή για την αξιολόγηση, ένταξη των σχετικών αποφάσεων και τη διαχείριση αυτών, είναι η Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.

Η συνολική επιλέξιμη δαπάνη του προϋπολογισμού του Προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 20.852.887,81 ευρώ.

Η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης αφορά στο 100% της συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης, ως ανωτέρω.

Εταίροι Υλοποίησης –Δικαιούχοι του Προγράμματος

1. Δυνητικοί Εταίροι Υλοποίησης – Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι φορείς που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

Τεύχος B’ 3077/24.07.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31253
– Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, αυτοτελώς ή σε διαδημοτική συνεργασία.
– Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).
– Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.).
– Διεθνείς Οργανισμοί, που έχουν έδρα, παράρτημα ή αντιπροσωπεία στην Ελλάδα.
– Σωματεία, Αστικές Εταιρείες Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Ενώσεις Προσώπων του άρθρου 107 Α.Κ., Κοινωφελή Ιδρύματα του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 185), Ιδρύματα που έχουν συσταθεί με ειδικό νόμο, ειδικώς αναγνωρισμένοι φορείς (με ειδική νομοθετική ρύθμιση), παραρτήματα διεθνών οργανώσεων και αλλοδαπών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Ελλάδα.

2. Οι Δικαιούχοι του Προγράμματος θα πρέπει:
• Να διαθέτουν μία από τις ανωτέρω προβλεπόμενες σχετικώς νομικές προσωπικότητες, η οποία αποδεικνύεται από νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αναλόγως της νομικής μορφής που έχουν.
• Να μην τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία εξυγίανσης και να μην βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης.
• Να διαθέτουν πραγματική έδρα ή παράρτημα στην Ελλάδα, με οργανωμένο χώρο εργασίας.
• Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β ν. 3861/ 2010 όπως προστέθηκε με το άρθ. 16 ν. 4305/2014.
3. Ο κάθε Δικαιούχος-Εταίρος Υλοποίησης μπορεί να λειτουργεί μία (1) ή περισσότερες Μονάδες Στέγασης, με χώρους ύπνου, δυναμικότητας έως έξι (6) ωφελούμενων έκαστος χώρος ύπνου (σε περίπτωση που οι ωφελούμενοι είναι μέλη της ίδιας οικογένειας η δυναμικότητα δύναται να είναι μεγαλύτερη), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ. αρ. 13221/30.03.20 (Β΄ 1223)
απόφασης «Καθορισμός πλαισίου προδιαγραφών του προγράμματος “ESTIA II” για τη στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία».

Περίοδος Επιλεξιμότητας δαπανών
1. Ως νωρίτερη ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων δράσεων ορίζεται η 1/6/2020. Η επιλεξιμότητα των δαπανών κάθε προτεινόμενης δράσης θα προσδιορίζεται στην απόφαση Χορήγησης της Επιδότησής της.
2. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων δράσεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2020. Σε περίπτωση παράτασης ισχύος
της συμφωνίας χρηματοδότησης (grant agreement), το Πρόγραμμα θα συνεχίσει να υλοποιείται με τους όρους της παρούσας και η περίοδος επιλεξιμότητας θα επεκταθεί αναλόγως.

Πηγή: patrastimes.gr