Δύο νέους όρους ένταξης στο μηχανισμό «Συν-Εργασία» προβλέπουν οι διατάξεις του Υπ. Εργασίας, Γιάννη Βρούτση που περιλαμβάνονται στο νέο νομοσχέδιο στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων και μισθωτών.

Ο πρώτος όρος είναι ότι μία επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στον εν λόγω μηχανισμό έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και όχι  μόνο έως τις 15 Οκτωβρίου.

Ο δεύτερος όρος είναι πως για να ενταχθεί για το διάστημα Οκτωβρίου -Δεκεμβρίου 2020 θα πρέπει το άθροισμα των  ακαθάριστων εσόδων της για την περίοδο Μαρτίου- Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου-Ιουλίου- Αυγούστου 2020 να είναι κατά τουλάχιστον 20% χαμηλότερο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Πιο αναλυτικά, η διάταξη προβλέπει πως θεσπίζεται για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 31.12.2020 μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που καλείται «Συν-Εργασία», με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό «Συν-Εργασία» έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Επιχειρήσεις-εργοδότες που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους στη ρύθμιση και το είδος των φορολογικών βιβλίων, ως εξής:

"Συν-Εργασία": Όλοι οι όροι για την ένταξη επιχειρήσεων έως τον Δεκέμβριο

Ο κύκλος εργασιών αναφοράς, για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε περιοδική δήλωση ΦΠΑ, ορίζεται ως ακολούθως:

Ι) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία:

σδφδγδγγδ

ΙΙ) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία:

δσφηγγφ

Ανεξαρτήτως μήνα ένταξης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και τον Φεβρουάριο 2020, και οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και το πρώτο τρίμηνο του 2020.

β) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον των ακαθάριστων εσόδων (κωδικός 047 δήλωσης Ε3), σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξης, ως εξής:

δσφγφσφγ

Πηγή: patrastimes.gr