Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/03.09.2021 (ΦΕΚ 4054/04.09.2021 τεύχος Β’), την 17η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι με τα εξής θέματα:

1) Έγκριση κάλυψης εξόδων για τη νομική υποστήριξη πρώην αιρετού (κας Γεροπαναγιώτη Αικατερίνης) του Δήμου Πατρέων σε ασκηθείσα ποινική δίωξη δυνάμει του υπ’ αριθ. Ε.Φ. 719-720/2019 κλητηρίου θεσπίσματος (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος)

2) Έγκριση κάλυψης εξόδων για τη νομική υποστήριξη πρώην αιρετού (κ. Στάμου Παύλου) του Δήμου Πατρέων σε ασκηθείσα ποινική δίωξη δυνάμει του υπ’ αριθ. Ε.Φ. 719-720/2019 κλητηρίου θεσπίσματος. (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος)

3) Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Επουλώσεις λάκκων 2018» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

4) 1) Έγκριση του από 08/09/2021 αριθ.5 Πρακτικού του γνωμοδοτικού οργάνου και 2) Κατακύρωση μέρους (Ομάδας ΣΤ)της αριθ.41/2019 Μελέτης της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου Η/Μ για την «Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων LED Οδικού Φωτισμού και Ηλεκτρολογικού Υλικού Μηχανολογικού Εξοπλισμού» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

5) 1) Έγκριση του από 2-8-2021 πρακτικού, για την παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών (δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική προσφορά) αξιολόγησης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, 2) Έγκριση του από 19-8-2021 πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, 3) Έγκριση του από 7-9-2021 πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και 4) Ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Πατρέων», με συνολικό προσφερόμενο ποσό 55.800,00€ (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% 13.392,00 €) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

6) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Καμινίων, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες

7) Διαγραφή οφειλών από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων Κ.Ο.Κ., ποσού 720,00€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

8) Διαγραφή οφειλής (Αντωνακόπουλος Νικόλαος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

9) Διαγραφή οφειλής (Δήμας Ευστάθιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

10) Διαγραφή οφειλής (Ζαρούλιας Νικόλαος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

11) Διαγραφή οφειλής (Κανελλόπουλος Αντώνιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

12) Διαγραφή οφειλής (Καραχάλιος Αθανάσιος, Καραχάλιου Μαρία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

13) Διαγραφή οφειλής (Κουτσουμπελίτης Χαράλαμπος, Κουτσουμπελίτη Ιωάννα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

14) Διαγραφή οφειλής (Κυριαζής Ιωάννης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

15) Διαγραφή οφειλής (Λυκουργιώτη Ανδριάνα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

16) Διαγραφή οφειλής (Παπαγεωργίου Βασιλική) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

17) Διαγραφή οφειλής (Σερέτης Κυριάκος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

18) Διαγραφή οφειλής (Χρυσανθακοπούλου Μαρία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

Πηγή: patrastimes.gr