Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., την 6η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι με τα εξής θέματα:

 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 37/2021 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων, που αφορά στην έγκριση της Γ΄ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του έτους 2021 (εισηγήτρια: Κατερίνα Γεροπαναγιώτη-Θεοδωρακοπούλου – Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων)
  1. 1) Έγκριση πρακτικών, 2) Κατακύρωση μέρους (ΟΜΑΔΕΣ Α,Β,Γ,Ε,Κ) του Ηλεκτρονικού Διεθνή Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων LED Οδικού Φωτισμού και Ηλεκτρολογικού Υλικού», 3) Απόρριψη προσφοράς και 4) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την Ομάδα ΣΤ της αριθ.41/2019 Μελέτης Διακήρυξης της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ του Δήμου Πατρέων, για την εν λόγω προμήθεια (εισηγητής: Χ.Κορδάς – Αντ/ρχος,Ελ. Αλεξοπούλου , Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Σύνταξη  όρων διακήρυξης  εκμίσθωσης  του κτιρίου Κ5 μετά του επ’ αυτού  υπαίθριου χώρου ΝΚ3 για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων, που βρίσκεται  εντός του κτιριακού συγκροτήματος  «Χώρος Παλαιών Σφαγείων», ιδιοκτησίας Δήμου Πατρέων, επί  της οδού Ακτή Δυμαίων, για να λειτουργήσει ως Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος  (Εστιατόριο – Αναψυκτήριο) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

  1. 1. Έγκριση του από 22/06/2021 Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου και ως εκ τούτου 2.Κατακύρωση: α) μέρους του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών του Δήμου Πατρέων» β) επιπλέον ποσοτήτων, για τα υλικά που προσέφερε ο «προσωρινός μειοδότης», σε ποσοστό 15% των αρχικών προϋπολογιζόμενων 3.Ανάθεση μέρους του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ.Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
  2. 1) Έγκριση 1ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΗΣ». 2) Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου για την υποβολή των δικαιολογητικών των άρθρων 23.2 έως 23.10 της Διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
  3. Ορθή επανάληψη της αριθ. 369-25/05/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΗΠ8ΩΞΙ-6Φ0) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
  4. 1) Έγκριση του από 22/06/2021 Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου, 2) Συμμόρφωση με την αριθ.1076/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ, 3) Απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ & ΣΙΑ ΑΕ (Conik SA)», για το είδος του Τμήματος Α με α/α 22. Φιλτρόμασκα FFP2 ενεργού άνθρακα με βαλβίδα εκπνοής, 4) Επιστροφή παραβόλου στον προσφεύγοντα οικονομικό φορέα «BRINX Α.Ε.» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
  5. 1) Έγκριση της από 18/06/2021 Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών και 2) Ματαίωση του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού ΔσΠ Βιοαποβλήτων» και επανάληψή του με τροποποίηση των όρων της αριθ.4/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές). 
  6. 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «Διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών Θράκης, Ιωάννινων και Αγ. Σοφίας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Συγκρότηση Γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ)» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 •  Έγκριση του από 17-06-2021 πρακτικού και κατακύρωση της δημοπρασίας για τη μίσθωση από τον Δήμο Πατρέων ενός (1) ακινήτου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ίδρυση και λειτουργία του Δημοτικού Κτηνιατρείου, στην κα Βασιλική Παναγοπούλου του Κωνσταντίνου (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή  οφειλής (Δημητρακόπουλος Ιωάννης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 •  Διαγραφή οφειλής (Καρούσος Απόστολος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Τσαπαλου Αγλαϊα, Τσαπαλος Γεώργιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Φάκου Αναστασία)) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Φωτακόπουλος Ιωάννης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Πηγή: patrastimes.gr