Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή, την 22η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της επιτροπής θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση: α) Της «Κατεπείγουσας ανάγκης για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Πατρέων για το έτος 2021, με συνολικό ποσό ανάθεσης 248.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ) σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περ. γ του Ν4412/2016, χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου, β) Των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 20/2021 Μελέτης και γ) Του από 17/06/2021 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, 2) Ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας και 3) Εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 2. Έγκριση: α) Της «Κατεπείγουσας προμήθειας αναγκαίων ειδών για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού covid – 19» του Δήμου Πατρέων, με συνολικό ποσό ανάθεσης 91.763,42€ (συμπ/νου ΦΠΑ) σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περ. γ του Ν4412/2016, χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου και με το άρθρο 10 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ A’ 55/11.03.2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊούCOVID-19» , το άρθρο 58 του ν.4722/20 και το άρθρο  20 του ν. 4790/2021 «Η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και αναριθμήθηκε σε παρ. 10 με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου, ως προς τις διαδικασίες έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής και συλλογικής προστασίας, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021», β) Των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 9/2021 Μελέτης και γ) Του από 20/05/2021 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, 2) Ανάθεση της εν λόγω προμήθειας και 3) Εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για την υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου, Χ. θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 3. Έγκριση του πρακτικού του Γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Διαπραγμάτευσης) της απευθείας ανάθεσης και κατακύρωση των «Υπηρεσιών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων για τη συναυλία κατά τα εγκαίνια του χώρου των Παλαιών Σφαγείων στο πλαίσιο του παραδοτέου 3.1.3 του έργου με ακρωνύμιο SPARC, Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», προϋπολογισμού δαπάνης 19.978,88 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 15/2021 Μελέτη (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)
 4. Έγκριση κάλυψης εξόδων για τη νομική υποστήριξη υπαλλήλου του Δήμου Πατρέων σε ασκηθείσες ποινικές διώξεις δυνάμει των υπ’ αριθ. 3928/2017 και 2938/2019 κλητηρίων θεσπισμάτων και με αριθμό Β΄ κλήσεων 3928/2017 και 2938/2019, αντίστοιχα (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 5. Έγκριση υποβολής πρότασης προς χρηματοδότηση στην πρόσκληση με κωδικό 14.6i.26.5.7α (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4621) με τίτλο: «Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και δικτύωσή τους» με στόχο την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Πατρέων» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, – Αρμ. Δ/ντής)
 6. 1) Έγκριση του από 04-06-2021 Πρωτόκολλου Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής με παρατηρήσεις, λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 6/2021 Μελέτης και της αριθ.15071-13/04/2021 σύμβασης με τίτλο: «Κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας COVID-19 (ΟΜΑΔΕΣ Α & Ε)» με την ανάδοχο εταιρεία «DYNACOMP ΑΕΒΕ», που αφορά στην παραλαβή μέρους των ειδών της εν λόγω σύμβασης και 2) Απόφαση για την παραλαβή των ειδών του αριθ.Δ1000008 Δελτίου Αποστολής του αναδόχου, συνολικού συμβατικού ποσού 10.118,40€, χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, διότι υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 6/2021 Μελέτης και της αριθ. 15071/2021 Σύμβασης και είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 7. 1) Έγκριση της από 08-06-2021 γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, 2) Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αριθ. πρωτ.58227/7-12-20μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΠΑΥΛΟΣ  Ι. ΚΟΝΤΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνολικής δαπάνης 202.799,52€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) που αφορά στα Τμήματα 3, 4, 6 της «Προμήθειας Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων-Β΄ Φάση 2019» σύμφωνα με την αριθ. 6/2019 Μελέτη (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 8. 1) Έγκριση της από 31-05-2021 γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, 2) Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αριθ. πρωτ.58372/7-12-20 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ERGOTRAK» συνολικής δαπάνης 161.696,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) που αφορά στo τμήμα 2 της «Προμήθειας Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων-Β΄ Φάση 2019», σύμφωνα με την αριθ. 6/2019 Μελέτη (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 9. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) αρχικής Σύμβασης και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 10. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και η παράταση της συμβατικής προθεσμίας της σύμβασης μέχρι τις 31/12/2021, του έργου με τίτλο: «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Συντηρήσεις Αύλειων χώρων σχολικών μονάδων (2017)», αναδόχου ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και τροποποίησης της Αρχικής Σύμβασης του έργου: «Ενοικίαση και τοποθέτηση ικριωμάτων για την επισκευή όψεων δημοτικών και σχολικών κτιρίων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 12. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) αρχικής σύμβασης και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ για το έργο: «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου (Κανελλοπούλου-Παπαφλέσσα)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 13. Εξειδίκευση πιστώσεων για παροχή βοήθειας συμμετοχής εθελοντικών ομάδων στο έργο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών προς ενίσχυση Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Ε. Καρδάρα – Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας)
 14. Διαγραφή οφειλών από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων Κ.Ο.Κ., ποσού 18.468,96€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 15. Διαγραφή οφειλής (Γεωργουλοπούλου Δέσποινα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 16. Διαγραφή οφειλής (Ζαφειροπούλου Αικατερίνη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 17. Διαγραφή οφειλής (Καλογιάννη Ελένη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 18. Διαγραφή οφειλής (Παπαχριστόπουλος Ιωάννης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Πηγή: patrastimes.gr