Συνεδριάζει μέσω Τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020  εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. την 1η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί με τα εξής θέματα:

 • Νομική Στήριξη Δημοτικού Υπαλλήλου (Κωστόπουλος Παναγιώτης) (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)
 • Άσκηση ή μη έφεσης κατά της κατά της υπ’ αριθ. Α1205/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (1ο Τμήμα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός Σύμβουλος)
 • Έγκριση ασκηθείσας έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 1114/2019 Απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών επί της από 05-10-2017 υπ’ αριθ. εκθ. καταθ. 580824/2345/2017 αγωγής των Αλεξάνδρας Κουμούτσου κλπ, σύνολο 78 κατά Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
 • Έγκριση 1ου πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑTΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» (Προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση των από 11-11-2020 και από 23-11-2020 Πρακτικών του Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Έργων Υποδομής, του ηλεκτρονικού Διεθνή ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Βελτιώσεις – Συντηρήσεις, χαλικοστρωμένων, ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων με Μισθωμένα Μηχανήματα», και ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πατρέων, για την υλοποίηση του παραδοτέου 3.1.3 του έργου SPARC του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, συνολικής διάρκειας δύο (2) μηνών (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση Υποβολής Πρότασης για την ένταξη της Πράξης «Δομή προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων», με κωδικό MIS 5074689, στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)
 • Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Πατρέων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και αποσφράγισης για τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια Σιδηρών Υλικών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15-6117.66006 των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 που αφορά στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Emoji και animated Emoji στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Καλοκαιρινού Φεστιβάλ Καρναβαλιού στο πλαίσιο του Έργου SPARC (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)
 • Aκύρωση της αριθ. 762/27-10-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου Δημοτικού Υπαλλήλου για πληρωμή ΄΄Λοιπά Τέλη Κυκλοφορίας Καθαριότητας – Τέλη ταξινόμησης – ΚΤΕΟ –ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ -΄΄ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Αρμ. Δ/ντής)

Πηγή: patrastimes.gr