Συνεδριάζει, μέσω Τηλεδιάσκεψης (σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΧ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11- 2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.), την 18 η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 το πρωί, η Οικονομική Επιτροπή με τα παρακάτω θέματα:

1) Έγκριση της υπ’ αριθ. 70/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων που αφορά στην έγκριση της 6 ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του έτους 2020 (εισηγήτρια: Κατερίνα Γεροπαναγιώτη- Θεοδωρακοπούλου – Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων)

2)  Άσκηση ή μη  έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 548/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)

3) Άσκηση ή μη  έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 565/2020 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών (ακύρωση κατά πλάσμα δικαίου δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)

4) Άσκηση ή  μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 575/2020 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)

5) Έγκριση 2 ου πρακτικού και κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση Ζαρουχλεϊκων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

6) Έγκριση του από 09-11-2020 πρακτικού του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού και κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια μεταλλικών πλαισίων για κάλυψη, προστασία και οριοθέτηση κάδων απορριμμάτων», με συνολικό προσφερόμενο ποσό 28.365,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

7) Έγκριση Πρακτικού 2 «Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών» της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης κατολισθήσεων 2019 του Δήμου Πατρέων» (Προσωρινός ανάδοχος) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

8) Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για το τμήμα Β «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» της «προμήθειας εξοπλισμού χώρων Παλαιών Σφαγείων του έργου με ακρωνύμιο SPARC προϋπολογισμού δαπάνης 190.906,68 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)

9) Ματαίωση διαδικασιών για την εκποίηση μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων/μηχανημάτων έργου (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

10) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας», σύμφωνα με την αριθ. Ξ.3/2020 Μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, συνολικού προϋπολογισμού 52.218,48 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

11) Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατεδάφιση κτισμάτων – Άρση επικινδυνότητας σε ετοιμόρροπα κτίρια» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

12) Σύσταση Γνωμοδοτικού Οργάνου για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή 12ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πατρών», με προϋπολογισμό μελέτης 3.403.800,00 €, με ΦΠΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

13) Εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή Ελεγκτή Δόμησης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

14) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή του Δήμου Πατρέων για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)

15) Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν εντός του χώρου του Δικαστικού Μεγάρου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

16) Απαλλαγή του Προέδρου της Κοινότητας Βραχναιίκων, κ. Ιωάννη Παπαχρονόπουλου, από υπόλογο παγίας προκαταβολής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

17) Διαγραφή οφειλής (Ανδρικοπούλου Διαμάντω, Ανδρικόπουλος Κωνσταντίνος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

18) Διαγραφή οφειλής (Γαλάτης Σπυρίδωνας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

19) Διαγραφή οφειλής (Σταματέλος Οδυσσέας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Πηγή: patrastimes.gr