Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., την 2α Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

 • Έγκριση της αριθ. 10/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών που αφορά στην έγκριση της Α΄ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2021 (Κώστας Πελετίδης: Δήμαρχος Πατρέων, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών)
 • Έγκριση πρακτικού του Γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού)  και  ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την εκπόνηση του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής, Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντής α.α.)
 •  1) Έγκριση του αριθ. 495/19-01-2021 Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων στο Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας», 2) Αποκλεισμός του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα ΚΟΤΡΟΥΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-GP SECURITY, 3) Ανάδειξη «προσωρινού αναδόχου» της εν λόγω υπηρεσίας (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Αποδοχή της με α.π. 6725/1489/Α3/09.12.2020 απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Πατρέων» με κωδικό ΟΠΣ 5073617 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία” του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση παραχώρησης ασύρματου εξοπλισμού από το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων Καρναβάλι Πάτρας (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Α. Καρδάρα – Προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας)
 • Σύνταξη όρων διακήρυξης εκμίσθωσης του κτιρίου Κ5 μετά του επ’ αυτού υπαίθριου χώρου ΝΚ3 για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, που βρίσκεται εντός του κτιριακού συγκροτήματος «Χώρος Παλαιών Σφαγείων», ιδιοκτησίας Δήμου Πατρέων, επί της οδού Ακτή Δυμαίων, για να λειτουργήσει ως Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Εστιατόριο – Αναψυκτήριο) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» προϋπολογισμού 72.000,00€, με Φ.Π.Α. (υπ’ αριθ. 08/2020 Μελέτη) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση ανάγκης εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών στο έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 8ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 10ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων (2016)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 15ου Δημοτικού Σχολείου – 37ου Νηπιαγωγείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του έργου: «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας – Διαδρομή 2 (Κάτω Πόλη) και Διαδρομή 3 (Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων)», με α/α ΄΄93498΄΄ στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης – Αρμ. Δ/ντής α.α.)
 • Χρονική Παράταση του συμφωνητικού με αρ. πρωτ. 11911/12-03-2020, για τις Υπηρεσίες μετατροπής και τοποθέτησης κατάλληλου συστήματος υπερκατασκευής για την μετατροπή οχημάτων του Δήμου Πατρέων CPV: 34224200-5 (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής, Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντής α.α.)
 • Παράταση της σύμβασης για την προμήθεια εξέδρας, πύργου στήριξης οθόνης και ηλεκτρικής οθόνης εκδηλώσεων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Συγκρότηση Επιτροπής διερευνήσεως τιμών της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Συγκρότηση Επιτροπής διερευνήσεως τιμών της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου(εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Διαγραφή οφειλής (Αθανασοπούλου Μαρία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Γιαννόπουλος Παναγιώτης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Θεοφιλάτου Αιμιλία) – Βεβαίωση οφειλής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Καπετανάκης Μάριος, Τερέζη Ελένη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Κουτσούκου Αναστασία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Σκυλάκος Μάριος) – Βεβαίωση οφειλής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Σταματόπουλος Περικλής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 •  Διαγραφή οφειλής (Στεργιοπούλου Ασημίνα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Τσαβάλα Καλλιόπη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Τριανταφυλλόπουλος Σωτήριος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Τσιλήρας Νικόλαος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Τσιλίρας Αντώνιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Τσίρου Μαρία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Φωτοπούλου Σοφία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή των υποχρεώσεων λόγω εισφοράς σε χρήμα για τους: α) Πέτρο Στεφανόπουλο του Ανδρέα και της Ελένης και β) Σταύρο Στεφανόπουλο του Ανδρέα και της Ελένης (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή χρεών από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων ΚΟΚ (Κατάσταση Φ 74/2021)  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Πηγή: patrastimes.gr