Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. την 15η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι με τα παρακάτω θέματα:

 • Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου  Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων έτους 2021, που περιλαμβάνει τους Προϋπολογισμούς  και τους πίνακες Στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων, σύμφωνα με την Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)
 • Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. 210/2021 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π Σφαέλου- Νομική Σύμβουλος)
 • Έγκριση κάλυψης εξόδων  για τη νομική υποστήριξη υπαλλήλων του Δήμου Πατρέων στην ασκηθείσα ποινική δίωξη δυνάμει του από 19/1/2021 Κλητηρίου Θεσπίσματος, με αριθμό Β΄ κλήσης 23/21 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Λ. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση του από 07/06/21 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου και ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του Συνοπτικού Διαγωνισμού Σύμβασης Υπηρεσιών, με τίτλο «Δημιουργία, εγκατάσταση, εκπαίδευση και πιλοτική λειτουργία εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας στο πλαίσιο του Δημόσιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος(παραδοτέο 5.1.3) του έργου με ακρωνύμιο SPARC» στο πλαίσιο του Ε.Π. InterregV-A«Ελλάδα-Ιταλία» 2014-2020,(CPV:72260000-5 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά)», του οικονομικό φορέα «ΡΙΑΛΙΣΚΕΙΠ ΤΥΠΟΡΑΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με συνολικό προσφερόμενο ποσό 54.774,52€, (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%), για το σύνολο της εν λόγω υπηρεσίας (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση ήσσονος σημασίας τροποποίηση της αριθμ. 16428/08-05-2020 Σύμβασης για την Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης ειδικού μηχανήματος κλαδοθρυμματιστή, κοπής χόρτων, κλαδέματος και κοπής δένδρων στον Δήμο Πατρέων, με ανάδοχο την εταιρεία «Σ. Κουτσούκος ΥΙΟΣ Ο.Ε» και συνολικό συμπληρωματικό ποσό 34.534,00€ με ΦΠΑ (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)
 • Εξειδίκευση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 5.077,80€ για την «Κατεπείγουσα προμήθεια των αναγκαίων ειδών για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού covid – 19»  του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)
 • Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 20.000,00 ευρώ για τον Σχεδιασμό  και υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης των πολιτών για θέματα ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων 2021
 • Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης & του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1ης Σ.Σ.Ε του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2017)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου, για την αντιμετώπιση δαπάνης διενέργειας πραγματογνωμοσύνης από το ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Ελλάδας  (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Ορισμός μελών Γνωμοδοτικών Επιτροπών Διαγωνισμού της Δ/νσης Έργων Υποδομής έως του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000€), για το έτος 2021 (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)
 • Ορισμός μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ανακατασκευή οδών καθέτων, μεταξύ Πανεπιστημίου και Ν.Ε.Ο. – Οδός Κορυδαλλέως» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)
 •  Ορισμός μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διαγωνισμού για το εργο «Ανακαίνιση – Ασφαλτόστρωση – Πεζοδρόμια οδού Πανεπιστημίου (από Δ.Ακρίτα έως κόμβο Κουρτέση)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)
 •  Ορισμός μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διαγωνισμού για το εργο «Οδοποιία και μικρά Τεχνικά Έργα Κεντρικού και Αρκτικού διαμερίσματος 2020» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)
 •  Διαγραφή οφειλής (Αλεξάκης Δημήτριος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 •  Διαγραφή οφειλής Αρβανίτης Αλέξανδρος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 •  Διαγραφή οφειλής (Διαλυνάς Γεώργιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 •  Διαγραφή οφειλής (Θέμελης Γεώργιος, Θέμελης Δημήτριος, Σαλπιστής Θεμιστοκλής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 •  Διαγραφή οφειλής (Καρακάσης Μιχαήλ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 •  Διαγραφή οφειλής (Λάζαρης Θεόδωρος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 •  Διαγραφή οφειλής (Ξυγκάκη Κατερίνα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 •  Διαγραφή οφειλής (Ξυγκάκη Φωτεινή) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 • Διαγραφή οφειλής (Παπαδοπούλου Χαρίκλεια) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 
 •  Διαγραφή οφειλής (Παυλοπούλου Γεωργία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 

Πηγή: patrastimes.gr