Συνεδριάζει, μέσω Τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 3 η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί.

1) Νομική Στήριξη πρώην αιρετού (Π. Στάμος, αρ. πρωτ. 51296/26-10-2020) (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)
2) Αποδοχή ένταξης της Πράξης: «Χωριστή συλλογή και μεταφορά προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και ενημέρωση πολιτών στο Δήμο Πατρέων», με κωδικό ΟΠΣ 5041587 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Πετρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
3) Έγκριση του από 20/10/2020 Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, κατακύρωση του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την υπηρεσία «Μυοκτονία και καταπολέμηση εντόμων στο Δήμο Πατρέων και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών απολύμανσης» με συνολικό προσφερόμενο ποσό 70.019,08€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
4) 1.Έγκριση του από 20/10/2020 Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών του  Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια εξέδρας, πύργου στήριξης οθόνης και ηλεκτρικής οθόνης εκδηλώσεων» 2. Ανάδειξη «προσωρινού αναδόχου» και –Απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα Π.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
5) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Υπηρεσία Συντήρησης παιδικών χαρών 2020», προϋπολογισμού δαπάνης 149.995,36 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την αριθ. 32/2020 μελέτη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
6) Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών του έργου: «Ανάπλαση – Αξιοποίηση περιοχής Camping – Έλους Αγυιάς» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, – Αρμ. Δ/ντρια)
7) Ορισμός μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής του έργου: «Οδοποιία και μικρά τεχνικά έργα Ανατολικού και Νοτίου Διαμερίσματος 2020 (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
8) Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν σε έξοδα για εκτυπώσεις δικαστικών αποφάσεων, πρακτικών κ.λ.π. (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
9) Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 38.806,78€ συμπ/νου ΦΠΑ 6%, στον Κ.Α. 00-6495.00016, του προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων για την κατεπείγουσα προμήθεια αναγκαίων ειδών για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού covid-19 του Δήμου Πατρέων, (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
10) Διαγραφή οφειλής (Αγγελοπούλου Αναστασία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

11) Διαγραφή και ορθή επαναβεβαίωση οφειλής (Βερβίτας Μιχαήλ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
12) Διαγραφή οφειλής (Βουκελάτος Μιχαήλ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια) 13) Διαγραφή οφειλής (Δρουκοπούλου Ασπασία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
14) Διαγραφή οφειλής (Κουκούλης Ιωάννης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
15) Διαγραφή οφειλής (Μπαλαλά Δήμητρα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
16) Διαγραφή οφειλής (Παπαδόπουλος Θεόδωρος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
17) Διαγραφή οφειλής (Σουγλέρης Δημήτριος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
18) Διαγραφή οφειλής (Τζόλας Ιωάννης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Πηγή: patrastimes.gr