Δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί την 8η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 το μεσημέρι, στο κτίριο Λαδόπουλου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 • α) Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) του Δήμου Πατρέων έτους 2020, σύμφωνα με την Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020, β) Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου  Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων έτους 2020, που περιλαμβάνει τους Προϋπολογισμούς και τους πίνακες Στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων, σύμφωνα με την Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 131/2020 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας που αφορά στην Δ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 (εισηγητής: Π. Βάης – Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)
 • Έγκριση ή μη της από 30-6-2020 προσφυγής του Δήμου Πατρέων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 2131.24-43/14760/20/03-03-2020 απόφασης του Β΄ Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου  – Νομική Σύμβουλος)
 • Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. 49/2020 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου  – Νομική Σύμβουλος)
 • Κατακύρωση Πρακτικών Δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού για την τοποθέτηση καντινών για τα έτη 2020 και 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας. – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του έργου «Αποπεράτωση δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού Βιοτεχνικού Πάρκου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την υπηρεσία «Μυοκτονία και καταπολέμηση εντόμων στο Δήμο Πατρέων και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών απολύμανσης» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα υπηρεσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού 116.002,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%),  σύμφωνα με την αριθ. 31/2020, Μελέτη Διακήρυξη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου-Τμήμα Μελετών Έργων Πρασίνου, (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «Φωτισμός Αρσακείου, διατηρητέου μνημείου ιδιαίτερης πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού 74.338,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την αριθ. 22/2020 Μελέτη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ,  (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Χρονική Παράταση του συμφωνητικού με αρ. πρωτ. 61089/23-10-2019 για την Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση μαθητών των μουσικών σχολείων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου, Χ. Θεοδωρόπουλος  – Αρμ. Δ/ντές)
 • Συγκρότηση του Γνωμοδοτικού Οργάνου για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων για ην εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος  – Αρμ. Δ/ντής)
 • Σύσταση γνωμοδοτικού οργάνου (τριμελή επιτροπή) για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», με προϋπολογισμό μελέτης 524.193,55 €, χωρίς ΦΠΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Kατάθεση εντάλματος προπληρωμής για τις επεκτάσεις του δικτύου του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πατρέων και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος)
 • Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας. – Αντ/ρχος,  Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Παραλίας για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας. – Αντ/ρχος,  Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Μιντιλογλίου για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας. – Αντ/ρχος,  Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

Πηγή: patrastimes.gr