Διευκρινίσεις για το ποιες περιπτώσεις εργαζομένων εξαιρούνται από την προστασία των απολύσεων λόγω συμμετοχής της επιχείρησης στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ δίνει Κοινή Υπουργική Απόφαση. Ειδικότερα σημειώνεται ότι μία επιχείρηση που συμμετέχει στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ θα πρέπει να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό προσωπικού χωρίς να προχωρήσει σε απολύσεις.
Στον ίδιο αριθμό προσωπικού δε συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά την 30ή Ιουνίου 2020, οι εργαζόμενοι που την 30ή Ιουνίου 2020 βρίσκονταν σε αναστολή και οι περιπτώσεις λύσεως της συμβάσεως εργασίας λόγω θανάτου του εργαζομένου.

Στην ΚΥΑ ορίζονται ποιοι εργαζόμενοι δεν συμπεριλαμβάνονται στην έννοια διατήρησης του ίδιου αριθμού προσωπικού στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών, για την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών Αναλυτικότερα :

«Το άρθρο 3 της υπό στοιχεία οικ. 32085/1771/07-08-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3371), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 3 Υποχρεώσεις επιχειρήσεων εργοδοτών

1. Οι επιχειρήσεις εργοδότες των άρθρων 1 και 2 της παρούσας απόφασης που κάνουν χρήση των μέτρων επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών, υποχρεούνται για την περίοδο από 1.7.2020 μέχρι 30.09.2020 και μέχρι 15.10.2020 ή 31.12.2020 εφόσον εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού που είχαν την 30ή Ιουνίου 2020 και σε περίπτωση καταγγελίας συμβάσεων εργασίας, αυτή είναι άκυρη.

2. Στην έννοια του ίδιου αριθμού προσωπικού δε συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά την 30ή Ιουνίου 2020, οι εργαζόμενοι που την 30ή Ιουνίου 2020 βρίσκονταν σε αναστολή και οι περιπτώσεις λύσεως της συμβάσεως εργασίας λόγω θανάτου του εργαζομένου».

Πηγή: patrastimes.gr