Την αξιοποίηση πληροφοριών για φοροδιαφυγή και παράνομες οικονομικές δραστηριότητες, αναθέτει σε ειδική Επιτροπή του ΣΔΟΕ η κυβέρνηση. Η Επιτροπή αυτή θα συνεδριάζει κάθε εβδομάδα και θα βαθμολογεί κάθε πληροφορία ανάλογα με το ενδιαφέρον της υπόθεσης, προτείνοντας λίστα με εκείνες που θα πρέπει να ελεγχθούν κατά προτεραιότητα.

Με βάση τις πληροφορίες που συλλέγει η επιτροπή, οι υποθέσεις για έλεγχο βαθμονομούνται με 0 αν δεν παρουσιάζουν το παραμικρό ενδιαφέρον ή 1-2 αν αξίζει να υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση. Με βαθμό 3 θα θεωρείται ως «εξόχως σημαντική» μια υπόθεση, ενώ από 4 έως 5 θα απαιτείται ειδικός χειρισμός ή κατεπείγουσα δράση.

Για την υποδοχή καταγγελιών προς το ΣΔΟΕ, ισχύει και ειδική τηλεφωνική γραμμή (1517), ενώ καταγγελίες μπορούν να γίνουν και ανώνυμα ή γραπτώς, και μέσω fax ή email στο [email protected]

Ολόκληρη η απόφαση του υπουργού Οικονομικών έχει ως εξής:

«Α. Συνιστούμε στη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Επιτροπή, για τη μελέτη και αξιολόγηση πληροφοριών που σχετίζονται με την άσκηση του έργου και της αποστολής της Γενικής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. Η ανωτέρω Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από:

α) τον Προϊστάμενο της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος,

β) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Β΄ Υποδιεύθυνσης της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής,

γ) τον Προϊστάμενο της Α΄ Υποδιεύθυνσης της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε, Αττικής, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Ζ΄ Τμήματος της Β΄ Υποδιεύθυνσης της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής.

Β. Έργο της Επιτροπής είναι:

α. Η εξέταση του περιεχομένου κάθε πληροφορίας που εισάγεται σ΄ αυτήν, Πληροφορίες που αναφέρονται σε αρμοδιότητες άλλων Υπηρεσιών θα διαβιβάζονται σ΄ αυτές, χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση.

β. Η αξιολόγηση των πληροφοριών που αναφέρονται σε διάπραξη παραβάσεων, η διερεύνηση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε.

Η αξιολόγηση συνίσταται στο χαρακτηρισμό της πληροφορίας από πλευράς ενδιαφέροντος και αμεσότητας δράσης που απαιτεί, ειδικότερα:

i. Ως προς το ενδιαφέρον:

– Χωρίς ενδιαφέρον (βαθμός ενδιαφέροντος 0)

Τίθεται με απόφαση της Επιτροπής στο αρχείο, από το οποίο μπορεί να ανασυρθεί εφόσον προκύψουν νεότερα στοιχεία,

– Απλή μικρού ενδιαφέροντος (βαθμός ενδιαφέροντος 1)

Τίθεται σε προσωρινό αρχείο μέχρι να διερευνηθούν οι σημαντικότερες πληροφορίες,

– Ενδιαφέρουσα σημαντική (βαθμός ενδιαφέροντος 2) Εντάσσεται για περαιτέρω διερεύνηση στον προγραμματισμό δράσης της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης

– Πολύ ενδιαφέρουσα εξόχως σημαντική (βαθμός ενδιαφέροντος 3)

Διαβιβάζεται για άμεση διερεύνηση με έκδοση εντολής ελέγχου,

– Ειδικού χειρισμού (βαθμός ενδιαφέροντος 4) Διαβιβάζεται άμεσα για την κατά προτεραιότητα διερεύνηση με έκδοση εντολής ελέγχου, με παράλληλη ενημέρωση του Γενικού Διευθυντή και του Γενικού Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

ii Ως προς το επείγον των ενεργειών:

– Κοινή: Ένταξη στον προγραμματισμό δράσης της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης (κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής).

– Επείγουσα: Άμεση ενέργεια (έκδοση εντολής ελέγχου), με τη λήψη πληροφοριακού δελτίου.

– Εξαιρετικώς επείγουσα: Η πληροφορία, με τη λήψη και κατόπιν έγκρισης του Προέδρου της Επιτροπής, διαβιβάζεται άμεσα για ενέργεια. Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής ενημερώνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της.

Γ. Η Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως και ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται και τα τρία (3) μέλη της, ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά την εβδομάδα ή όποτε παραστεί ανάγκη και μετά από κλήση την προηγούμενη ημέρα, του Προέδρου της, εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κατάστημα που στεγάζεται η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών.»
newmoney.gr

Πηγή: patrastimes.gr