Το τέλος των προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου σταδιακά από όλες τις τράπεζες, σηματοδοτεί το πρόγραμμα εθελουσίας που ανακοίνωσε χθες εσωτερικά στους εργαζομένους της η Eurobank.

Μειώνοντας από τις 160.000 στις 150.000 ευρώ το πλαφόν του εφάπαξ ποσού για την οικειοθελή αποχώρηση και δίνοντας υψηλότερες αποζημιώσεις στην ηλικιακή ομάδα 42 – 52 ετών και ακόμη υψηλότερες στους 53+, το πρόγραμμα εθελουσίας της Eurobank προαναγγέλλει την επόμενη φάση εξόδου προσωπικού από τις τράπεζες, η οποία θα γίνεται με καταβολή αποζημίωσης, προσαυξημένη κατά ποσοστό του ετήσιου μικτού μισθού.

Αυτό προκύπτει από το πρόγραμμα εθελουσίας της Eurobank, καθώς από τις συνολικά τέσσερις επιλογές που προσφέρονται στους εργαζόμενους και δικηγόρους της Τράπεζας, οι τρεις κινούνται στα μέχρι σήμερα γνωστά πρότυπα και έχουν περίοδο αποδοχής από χθες 7 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ενώ η τέταρτη προβλέπει χορήγηση εφάπαξ (το ονομάζει Εφάπαξ Ποσό Β) και αφορά μόνο όσους μπουν στο πρόγραμμα εθελουσίας από την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, με την τέταρτη επιλογή εθελουσίας εξόδου θα καταβληθεί σε εργαζόμενους/δικηγόρους το ποσό της αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012 (Ν. 4194/2013 για δικηγόρους), όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55, προσαυξημένη κατά 50%, ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας/σύμβασης έμμισθης εντολής.

Οι άλλες τρεις επιλογές εθελουσίας εξόδου που προσφέρει στους εργαζόμενους/δικηγόρους η Eurobank είναι:

Καταβολή Εφάπαξ Ποσού Α (Παροχή ενός συνολικού ποσού που θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησής τους)

Αναγκαστική άδεια 2 ετών (Παροχή μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μεικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 2 έτη λαμβάνοντας παράλληλα αναγκαστική άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον ενός εφάπαξ ποσού που θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας)

Αναγκαστική άδεια 5 ετών (Αποκλειστικά όσοι είναι γεννημένοι πριν την 01.01.1968 θα έχουν την εξής επιπλέον επιλογή: Παροχή μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μεικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 5 έτη λαμβάνοντας παράλληλα αναγκαστική άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πλέον ενός εφάπαξ ποσού που θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας και επιπλέον μιας οικειοθελούς παροχής {ποσοστό επί της αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012 (Ν.4194/2013 για τους δικηγόρους)}, όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55, που επίσης θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας).

Στο συνολικό μικτό ποσό των παροχών του προγράμματος εθελουσίας εξόδου της Eurobank τίθεται μέγιστο όριο το μικτό ποσό των 150.000 ευρώ για όσους επιλέξουν την παροχή του Εφάπαξ Ποσού Α. Ειδικά για το ελάχιστο μεικτό ποσό της παροχής, αυτό δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το ποσό της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν.4093/2012 (Ν.4194/2013 για τους δικηγόρους).

Για όσους επιλέξουν την επιλογή της Αναγκαστικής Άδειας 5 ετών τίθεται μέγιστο όριο το μικτό ποσό των 250.000 ευρώ. Μέγιστο όριο τίθεται επίσης και στην περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας νωρίτερα από την αρχική ημερομηνία λήξης.

Για όσους επιλέξουν την επιλογή του Εφάπαξ Ποσού B τίθεται μέγιστο όριο το μεικτό ποσό των 250.000 ευρώ.

Λοιπές παροχές

Το πρόγραμμα εθελουσίας προβλέπει ότι θα εξακολουθήσει να παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο ιδιωτικό Πρόγραμμα του Ομίλου Eurobank για 5 έτη από την ημερομηνία λύσης της σύμβασης (στην περίπτωση επιλογής εφάπαξ ποσού) / έναρξης της αναγκαστικής άδειας (στην περίπτωση επιλογής Αναγκαστικής Άδειας 2 ή 5 ετών) για κάθε συμμετέχοντα που είναι ασφαλισμένος στο Πρόγραμμα κατά την ημερομηνία λύσης της σύμβασής του / έναρξης της αναγκαστικής άδειας, καθώς και για τα ήδη ασφαλισμένα στο Πρόγραμμα την ημερομηνία λύσης της σύμβασής του / έναρξης της αναγκαστικής άδειας εξαρτώμενα μέλη, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους του αντίστοιχου ιατροφαρμακευτικού προγράμματος.

Επίσης, εάν οι παραπάνω, κατά την ημερομηνία λύσης της σύμβασης / έναρξης της αναγκαστικής άδειας του συμμετέχοντα, έχουν προβλήματα αναπηρίας 50% και άνω, η παραμονή στο ιδιωτικό Πρόγραμμα του Ομίλου Eurobank, εφόσον διαρκεί το άνω ποσοστό αναπηρίας, θα εξακολουθήσει να ισχύει για 10 έτη από την ημερομηνία λύσης της σύμβασης / έναρξης της αναγκαστικής άδειας του συμμετέχοντα, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους του αντίστοιχου ιατροφαρμακευτικού προγράμματος. Περιορισμοί όσον αφορά στις προϋποθέσεις και τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος, ισχύουν και στις παραπάνω περιπτώσεις.

Στεγαστικά / Home Equity δάνεια, που έχουν ήδη χορηγηθεί με προνομιακούς όρους προσωπικού μέχρι και την 01.09.2020 , θα διατηρήσουν τα προνομιακά επιτόκια του προσωπικού μέχρι την πλήρη εξόφλησή τους, υπό την προϋπόθεση ότι είναι και θα παραμείνουν και στο μέλλον ενήμερα, σύμφωνα με τους αρχικούς ή τους τυχόν τροποποιηθέντες όρους του δανείου ή της πίστωσης. Σε περίπτωση αλλαγής των όρων των δανείων για το εν ενεργεία προσωπικό θα επέρχεται αντίστοιχη αλλαγή και στους όρους δανείων των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα.

Οι πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας που έχουν χορηγηθεί μέχρι και την 01.09.2020 θα διατηρήσουν τα προνομιακά επιτόκια του προσωπικού για ένα έτος μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα (για τους εργαζόμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα της Αναγκαστικής Άδειας, τα προνομιακά επιτόκια διατηρούνται μέχρι τη λήξη της περιόδου της Αναγκαστικής Άδειας). Σε περίπτωση αλλαγής των όρων των καρτών για το εν ενεργεία προσωπικό θα επέρχεται και αντίστοιχη αλλαγή και στους όρους των καρτών των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα εθελουσίας της Eurobank έχει ανοιχτό στόχο (σύμφωνα με τις πληροφορίες, ατύπως στοχεύει σε 500 – 700 άτομα).

Πηγή: patrastimes.gr