Με δεκάδες αλλαγές θα κυκλοφορήσουν τα φετινά φορολογικά έντυπα, τα οποία θα συμπληρωθούν ηλεκτρονικά από τους 8,5 εκατομμύρια φορολογούμενους. Η ΑΑΔΕ με μεγάλη καθυστέρηση, συνεπεία των τροποποιήσεων της φορολογικής νομοθεσίας, αναμένεται να ανοίξει τις ηλεκτρονικές πύλες στα τέλη Μαΐου ενδεχομένως και στις αρχές Ιουνίου και αυτό καθώς πρέπει να ενσωματωθούν οι αλλαγές στα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων. Για τους φορολογούμενους που έλαβαν το προηγούμενο έτος την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534 ευρώ καθώς και οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα δουν προσυμπληρωμένα τα ποσά που έλαβαν τα οποία ωστόσο είναι αφορολόγητα. Επίσης, δεν έχει αποφασισθεί πώς θα εμφανισθεί στη φορολογική δήλωση η απαλλαγή των τεκμηρίων για τους πληττόμενους. Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι στον πίνακα 1 του εντύπου Ε1 που αφορά στα πληροφοριακά στοιχεία να υπάρξει ερώτημα εάν ο φορολογούμενος δικαιούται απαλλαγή από τα τεκμήρια. Σημειώνεται ότι με απόφαση της κυβέρνησης τα τεκμήρια αναστέλλονται για:

– Εργαζόμενους που τέθηκαν σε αναστολή εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020,

– Ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη κατά τη διάρκεια οποιοσδήποτε διαστήματος εντός του 2020,

– Οσους εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός του 2020

– Ιδιοκτήτες ακινήτων, που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020, για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID -19

Εκτός των θεμάτων που επιλύονται αυτές τις μέρες και αφορούν, τα τεκμήρια, τους ιδιοκτήτες ακινήτων τις ηλεκτρονικές αποδείξεις και την αποζημίωση των 534 ευρώ, θα προστεθούν νέοι κωδικοί που αφορούν την έκπτωση φόρου 40% για ανακαινίσεις ακινήτων, τους επενδυτικούς αγγέλους, την αλλαγή φορολογικής κατοικίας, την ηλεκτροκίνηση, τις μετοχές και τις ενισχύσεις για τους πληττόμενους  ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις στο έντυπο Ε3.

Ειδικότερα:

1. Επενδυτικοί Άγγελοι. Προστίθεται νέος κωδικός στον πίνακα 7 προκειμένου του εντύπου Ε1 στον οποίο θα δηλωθούν τα ποσά έκπτωσης για όσους εισέφεραν κεφάλαια σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο νεοφυών Επιχειρήσεων. Πρόκειται για την έκπτωση φόρου που προβλέπει ο νόμος για τους λεγόμενους “επενδυτικούς αγγέλους” Ο νόμος ορίσει ότι στην περίπτωση που φορολογούμενος – φυσικό πρόσωπο εισφέρει κεφάλαιο (angel investor) σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων ποσό έως 300.000 ευρώ εκπίπτει το 50% του ποσού της εισφοράς από το φορολογητέο εισόδημα .

2. Ανακαινίσεις. Προστίθεται νέος κωδικός  στον πίνακα 7 του εντύπου Ε1 στον οποίο θα δηλωθούν οι δαπανες αναβάθμισης κτιρίων και ανακαινίσεων Σύμφωνα με το νόμο οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτηρίων, τα οποία δεν έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων ετών, σε ποσοστό 40% του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ. Η έκπτωση που μπορεί να κερδίσει ο φορολογούμενος ανέρχεται κατ’ έτος στο ποσό των 1.600 ευρώ

3. Μετοχές. Προστίθεται νέος κωδικός στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 και αφορά τα stock options. Σύμφωνα με το νόμο το εισόδημα που προκύπτει για εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, αποτελεί εισόδημα από υπεραξία, εφόσον μεταβιβαστούν οι μετοχές μετά από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.

4.  Ηλεκτρικά οχήματα. Ενεργοποιείται ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής για όσους ασχολούνται με την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, αγαθών ή ειδών σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα. Σύμφωνα με το νόμο τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, ο φορολογικός συντελεστής κάθε κλιμακίου μειώνεται κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες μόνο στο εισόδημα που αποκτάται από τη δραστηριότητα αυτήν, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη από την παραγωγή αυτήν και έως τη συμπλήρωση πέντε κερδοφόρων φορολογικών ετών

5. Φορολογική κατοικία. Μετά τις ευνοϊκές αλλαγές για όσους μετακομίζουν φορολογικά στην Ελλάδα, η ΑΑΔΕ προσθέτει νέο κωδικό. Οι συνταξιούχοι που μετέφεραν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα υπάγονται σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης με συντελεστή 7% για το σύνολο του εισοδήματος τους.

6. Δωρέες. Οι κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηματικές παροχές ή παροχές σε είδος προς την Επιτροπή “Ελλάδα 2021” και υπέρ αυτής, που πραγματοποιήθηκαν από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, αναγνωρίζονται φορολογικά ως εκπιπτόμενες δαπάνες αφαιρούμενες του συνολικού εισοδήματός τους. Στο πλαίσιο αυτό θα προστεθεί ειδικός κωδικός.

7. Έντυπο Ε3. Προστίθεται νέος πίνακας στο έντυπο Ε3 στον οποίο θα συμπληρωθούν τα ποσά που ελήφθησαν από ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις  στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού Covid 19 (επιστρεπτέες προκαταβολές).

Πηγή: patrastimes.gr