Ερώτημα σχετικά με την περικοπή μισθού Υπαλλήλου λόγω αδικαιολόγητης απουσίας από την Υπηρεσία, κλήθηκε να απαντήσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Για το ζήτημα εξέδωσε την αριθμ. 255/2019 ομόφωνη Γνωμοδότησή του Δ’ Τμήματος, η οποία μάλιστα – όπως επισημαίνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του – έχει γίνειαποδεκτή από τη Διοίκηση.

ΤοΝΣΚ,εν περιλήψει, απάντησε ότι η πράξη με την οποία ενεργείται περικοπή του μισθού του Υπαλλήλου κατ’ αρ.43παρ.2 του ν.3528/2007 και συγκεκριμένα των φερόμενων ως αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών λόγω αδικαιολόγητης απουσίας από την Υπηρεσία, αποτελεί ατομική, εκτελεστή διοικητική πράξη, η οποία πρέπει να διαλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία που δικαιολογούν την υφιστάμενη δημοσιονομική ενοχή του καταλογισμού.

Επιπλέον, πριν από την έκδοση της πράξης περικοπής μισθού απαιτείται, λόγω του χαρακτήρα της ως δυσμενούς διοικητικής πράξης αποδιδόμενης σε υποκειμενική συμπεριφορά του υπαλλήλου, η κλήση του τελευταίου προς παροχή εξηγήσεων, σύμφωνα με το αρ.6 παρ.2 του ν.2690/1999.

Η έλλειψη της ως άνω προηγούμενης κλήσης του Υπαλλήλου προς παροχή εξηγήσεων πριν από την έκδοση της πράξης περικοπής μισθού συνιστά, καταρχήν, παραβίαση του προβλεπόμενου από το αρ.20παρ.2του Συντάγματος και το αρ.6 του ν.2690/1999 δικαιώματος προηγούμενης ακροάσεως.

Εν τούτοις, σε περίπτωση κατά την οποία για την υπαίτια μη παροχή υπηρεσίας από τον Υπάλληλο και πριν από την έκδοση της σχετικής πράξης περικοπής μισθού έχει διενεργηθεί ΕΔΕ ή έχει κινηθεί πειθαρχική διαδικασία, στα πλαίσια των οποίων ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση της αποδιδόμενης σε αυτόν αδικαιολόγητης απουσίας από την Υπηρεσία και έχει εξετασθεί ειδικά γι’ αυτή, πρέπει να θεωρείται ότι έχει ασκηθεί από αυτόν το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης, αφού πριν από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης έχει ενημερωθεί για την αιτία του καταλογισμού.

Αναλυτικότερα, η σχετική νομοθεσία και επιχειρηματολογία περιλαμβάνονται στη δημοσιευμένη από το ΝΣΚαριθμ. 255/2019 Γνωμοδότηση, ΕΔΩ

airetos.gr

Πηγή: patrastimes.gr