Το διάλειμμα των εργαζομένων μετά τις ρυθμίσεις του ν 4808/2021

Νέα ρύθμιση για το διάλειμμα των εργαζομένων
Με το άρθρο 56 του Ν. 4808/21 τροποποιείται το άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ. 88/99. Ειδικότερα:

Μειώνεται ο αριθμός ωρών μετά από τις οποίες οφείλεται διάλειμμα, από 6 σε 4 συνεχόμενες ώρες.
Ορίζεται εκτός από την ελάχιστη διάρκεια 15 λεπτών, και η μέγιστη 30 λεπτών (στην προϊσχύουσα διάταξη δεν προβλεπόταν ανώτατο όριο).
Το διάλειμμα:
ü δεν αποτελεί χρόνο εργασίας και

ü δεν επιτρέπεται να χορηγείται συνεχόμενο με την έναρξη ή την λήξη της εργασίας.

Με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου προβλέπεται κατά γενικό τρόπο η υποχρέωση χορηγήσεως διακοπής εργασίας τουλάχιστον 3 ωρών όταν υπάρχει πλήρες ημερήσιο, αλλά διακεκομμένο ωράριο.

2. Συγκριτικός πίνακας παλαιών και νέων διατάξεων

3. Ειδικές διατάξεις
Όπως είναι γνωστό, οι ειδικές διατάξεις κατισχύουν τον γενικών και δεν καταργούνται αν δεν προβλέπεται ρητά η κατάργηση αυτών.

3.1. Ειδική ρύθμιση για τα εμπορικά καταστήματα περιοχής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης.

Εξακολουθεί να ισχύει η ειδική ρύθμιση για τα εμπορικά καταστήματα περιοχής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης (ΠΥΣ 10/88 – κύρωση με τον Ν. 1788/88).

Το ειδικό διάλειμμα 20 λεπτών, που μάλιστα θεωρείται ως χρόνος εργασίας, χορηγείται στους εργαζομένους όταν η λειτουργία των καταστημάτων περιλαμβάνει ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 12 μ.μ. έως 4 μ.μ. .

3.2. Ειδική ρύθμιση για τους χειριζομένους οθόνες οπτικής απεικόνισης ρύθμιση του Π.Δ. 398/94

Εξακολουθεί να ισχύει η ειδική, για τους χειριζομένους οθόνες οπτικής απεικόνισης, ρύθμιση του Π.Δ. 398/94, σύμφωνα με την οποία «εφ’ όσον δεν είναι εφικτό να οργανώνεται η εργασία με τέτοιο τρόπο ώστε φυσιολογικά να μπορεί ο εργαζόμενος να την εναλλάσσει με άλλες μορφές εργασίας, είναι χρήσιμο να εξασφαλίζονται στον εργαζόμενο διαλείμματα εργασίας ανά δίωρο, ανάλογα με το είδος της εργασίας. Σε καμμιά περίπτωση τα διαλείμματα αυτά δεν πρέπει να συσσωρεύονται. Ο χρόνος απομάκρυνσης του εργαζομένου από την θέση εργασίας (είτε για διάλειμμα εργασίας, είτε για αλλαγή δραστηριότητας) μπορεί να είναι έως 15 λεπτά ανά δίωρο».

Η εν λόγω ρύθμιση αφορά, κατά το άρθρο 1 του ιδίου ΠΔ, «όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο κατατάσσονται».

Σύμφωνα με την ειδική αυτή ρύθμιση, σε συνδυασμό με τις πρόνοιες του άρθρου 56 του ν. 4808/2021, στον χειριζόμενο ηλεκτρονικό υπολογιστή με οθόνη, αντί του ανώτατου ορίου των 30 λεπτών διαλείμματος της γενικής ρύθμισης του Ν. 4808/2021, είναι δυνατόν να οφείλονται (σε περίπτωση 8ωρης απασχόλησης) 3 διαλείμματα των 15λεπτών το καθένα και συνεπώς στο σύνολο του 8ώρου 45 λεπτά.

Πηγή: patrastimes.gr