Με την απασχόληση στον κλάδο να έχει μειωθεί κατά 34,3% το διάστημα 2011 – 2019 και τις διοικήσεις των συστημικών Ομίλων να επιδιώκουν την περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους, οι τραπεζοϋπάλληλοι ζητούν να ρυθμιστεί άμεσα το πλαίσιο που διέπει την τηλεργασία

«Όποιος καεί με τον χυλό φυσάει και το γιαούρτι» λέει η γνωστή παροιμία, η οποία φαίνεται να ταιριάζει… γάντι στην περίπτωση των τραπεζοϋπαλλήλων. Κι αυτό γιατί, με την απασχόληση στον κλάδο να έχει μειωθεί κατά 34,3% το διάστημα 2011 – 2019 και τις διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών Ομίλων να επιμένουν στην περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους, λανσάροντας διαρκώς προγράμματα εθελουσίας εξόδου, δεν είναι απορίας άξιον γιατί ζητούν να ρυθμιστεί άμεσα το πλαίσιο που διέπει την τηλεργασία.

«Δεν επιτρέπεται καμία ολιγωρία, δεν υπάρχει η πολυτέλεια αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα να παραμένει αρρύθμιστο ή πολύ περισσότερο να παραπέμπεται στις καλένδες και να διαιωνίζονται σοβαρά ζητήματα όπως η καταστρατήγηση του νομίμου ωραρίου εργασίας (σε αρκετές περιπτώσεις εργαζόμενοι δουλεύουν έως και 12 ώρες), η μείωση του πραγματικού μισθού με τη μετακύλιση λειτουργικού κόστους στον εργαζόμενο, η αποξένωση από το εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης και η εργασιακή απομόνωση», τονίζει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΥΤΠΕ), ο οποίος και κατέθεσε το πρώτο διαπραγματευτικό πλαίσιο με αντικείμενο την τηλεργασία.

Πιο αναλυτικά, ο Σύλλογος προτείνει:
Τη διασφάλιση του οικειοθελούς χαρακτήρα της τηλεργασίας.
Την καταβολή χρηματικής παροχής, ύψους 100 ευρώ, για την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών ηλεκτρικού ρεύματος, ψύξης/θέρμανσης, καθαριότητας, συντήρησης του εξοπλισμού, καθώς, επίσης και για την αναπλήρωση των εξόδων εστίασης, αναλωσίμων κτλ. Η οικειοθελής αυτή παροχή δεν έχει τον χαρακτήρα μισθού, αφού δεν καταβάλλεται ως αντάλλαγμα της εταιρείας, αλλά καλύπτει λειτουργικές ανάγκες της.
Την πλήρη ανάληψη του κόστους της τηλεργασίας από τον εργοδότη, όπως σαφώς προβλέπεται από την ΕΓΣΣΕ (2006-2007), την Ευρωπαϊκή Συλλογική Συμφωνία – Πλαίσιο για την τηλεργασία και τον Ν. 3846/2010, με σαφή περιγραφή των υποχρεώσεων και του εξοπλισμού που οφείλει να παρέχει ο εργοδότης.
Την καταβολή μηνιαίας παροχής, ύψους 70 ευρώ, σε περίπτωση που ο εργαζόμενος οικειοθελώς χρησιμοποιεί τον δικό του εξοπλισμό κατά την εκτέλεση της εργασίας του. Αξίζει να αναφερθεί ότι σε περίπτωση που η εταιρεία παρέχει τον αναγκαίο ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του τηλεργαζόμενου (φορητός Η/Υ, εκτυπωτής, απαιτούμενη αναβάθμιση τηλεπικοινωνιακού πακέτου κτλ), τότε αυτός αποτελεί περιουσιακό στοιχεία της και επιστρέφεται μόλις λήξει η σχέση τηλεργασίας και ο εργαζόμενος επανέλθει στον συμβατικό τρόπο παροχής των υπηρεσιών του, εντός της επιχείρησης.
Την προστασία του νομίμου ωραρίου εργασίας, με απόλυτο καθορισμό και μέτρηση του εργάσιμου χρόνου, καθώς και του τρόπου αποδέσμευσης του τηλεργαζόμενου απ’ όλα τα συστήματα της τράπεζας μετά το πέρας αυτού, καθώς με ένα mail στοιχειοθετείται παραβίαση ωραρίου.
Την πρόκριση της τηλεργασίας ως εναλλακτικού μέσου εργασίας σε περίπτωση κατάργησης οργανικής μονάδας (υπηρεσία ή κατάστημα) και μη ύπαρξης διαθέσιμης θέσης εργασίας σε άλλη υπηρεσία ή κατάστημα πλησίον του τόπου κατοικίας.
Την ειδική προστασία από καταγγελία της σύμβασης εργασίας κατά το χρονικό διάστημα της τηλεργασίας. «Κάθε καταγγελία σύμβασης εργασίας εργαζόμενου ευρισκόμενου σε τηλεργασία κατά το χρονικό διάστημα της θέσης του σε τηλεργασία και για δύο έτη μετά τη λήξη αυτής είναι τυπικά άκυρη και δεν επιφέρει έννομες συνέπειες», προτείνεται χαρακτηριστικά και προστίθεται: «Εάν η κανονική εργασία μετατρέπεται σε τηλεργασία καθορίζεται στη συμφωνία αυτή μία περίοδος προσαρμογής τριών μηνών, κατά την οποία οποιοδήποτε από τα μέρη, μετά από τήρηση προθεσμίας 15 ημερών, μπορεί να θέσει τέλος στην τηλεργασία και ο μισθωτός να επιστρέψει στην εργασία του σε αντίστοιχη θέση με αυτήν που κατείχε».
Τη διασφάλιση της αρχής της ίσης μεταχείρισης σε σχέση με τους συγκρίσιμους εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης εργαζόμενους (ωράριο, άδειες κτλ).
Τη μέριμνα για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία, σε καθεστώς τηλεργασίας.
Τα θέματα κατάρτισης των τηλεργαζόμενων.
Την προστασία συλλογικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

Πηγή: patrastimes.gr