Πρόγραμμα κρατικής επιδότησης δανειοληπτών, που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις του κορονοϊού, για την κύρια κατοικία τους προωθεί η κυβέρνηση, με το σχετικό νομοσχέδιο να αναμένεται προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή το προσεχές διάστημα, όπως ανέφερε ο γνωστός εργατολόγος Κώστας Τσουκαλάς.

Το πρόγραμμα, που παρουσιάζει το «Σin», αφορά πληγέντες δανειολήπτες λόγω κορονοϊού, που έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία, με το κράτος να καλύπτει μέχρι και το 90% της μηνιαίας δόσης δανείου για 9 μήνες.

Δικαίωμα ένταξης έχουν τόσο ενήμεροι δανειολήπτες, όσο και «κόκκινοι», ενώ μεταξύ των προϋποθέσεων που τίθενται, είναι η αξία της α’ κατοικίας να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ για την πρώτη κατηγορία (εξυπηρετούμενα δάνεια) και τις 250.000 για τη δεύτερη (μη εξυπηρετούμενα).

Αναλυτικά δικαιούχοι της κρατικής επιδότησης είναι πληγέντες δανειολήπτες λόγω covid – 19 με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία, ως εξής:

Α) εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που έλαβαν οικονομική ενίσχυση ή ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός του Μαρτίου και Απριλίου παρουσίασε μείωση σε σχέση με τα αντίστοιχα του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου:

για ποσά έως 1.000 ευρώ -> 10%
για ποσά από 1.000,01 ευρώ έως 2.000 ευρώ -> 20%
για ποσά υψηλότερα των 2.000 ευρώ -> 30%
Β) ελεύθεροι επαγγελματίες που έλαβαν οικονομική ενίσχυση ή των οποίων τα έσοδα του δευτέρου τριμήνου 2020 παρουσίασαν μείωση 20% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019.
Γ) άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι που έλαβαν οικονομική ενίσχυση.
Δ) ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα.
Ε) εταίροι προσωπικών, ή κεφαλαιουχικών εταιριών των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή/και έχουν λάβει ενίσχυση.

Περαιτέρω προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
– Ύπαρξη εμπράγματου δικαιώματος στην κύρια κατοικία του οφειλέτη.
– Μη υπαγωγή στη διαδικασία του ν. 4605/2019 (πλατφόρμα κύριας κατοικίας),
– Μη υπαγωγή στη ρύθμιση των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α` 153), 61 έως 67 του ν. 4307/2014 (Α` 246) ή του ν. 4469/2017 (Α` 62),
– Οφειλή επιδεκτική συνεισφοράς,
– Μη ύπαρξη εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου ή άλλης ενεργής κρατικής ενίσχυσης για την οφειλή αυτή,
– Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του αιτούντα, του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών, να μην υπερβαίνει το 1.250.000 ευρώ,
– Να πληρούνται και τα επιπλέον κριτήρια:
Ι. Για δάνεια εξυπηρετούμενα ή δάνεια με καθυστέρηση μέχρι (90) ημέρες την 29.2.2020:

η αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ,
το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος να μην υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 18.000 ευρώ για τον σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη,
οι καταθέσεις του αιτούντος, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών να μην υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ,
το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένων των λογιστικοποιημένων τόκων να μην υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ ανά πιστωτή.
ΙΙ. Για δάνεια με καθυστέρηση μεγαλύτερη των (90) ημερών την 29.2.2020:

η αξία της κύριας κατοικίας του αιτούντος να μην υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ,
το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος να μην υπερβαίνει τις 17.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 13.000 ευρώ για τον σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη,
οι καταθέσεις του αιτούντος, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών να μην υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ,
το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένων των λογιστικοποιημένων τόκων να μην υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ ανά πιστωτή.
ΙΙΙ. Για δάνεια με καθυστέρηση μεγαλύτερη των (90) ημερών την 29.2.2020 που έχουν μέχρι τότε καταγγελθεί:

η αξία της κύριας κατοικίας του αιτούντος να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ,
το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος να μην υπερβαίνει τις 12.500 ευρώ, προσαυξημένο κατά 8.500 ευρώ για τον σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη,
οι καταθέσεις του αιτούντος, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών να μην υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ,
το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένων των λογιστικοποιημένων τόκων να μην υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή.
Υποβολή αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. εντός αποσβεστικής προθεσμίας από την 1η έως την 31η Ιουλίου 2020.

Ύψος συνεισφοράς του δημοσίου
Ι. Δάνεια εξυπηρετούμενα ή δάνεια με καθυστέρηση μέχρι (90) ημέρες την 29.2.2020:

Για τους πρώτους τρείς (3) ημερολογιακούς μήνες σε ποσοστό 90% επί της μηνιαίας δόσης,
Για τους επόμενους τρείς (3) ημερολογιακούς μήνες σε ποσοστό 80% επί της μηνιαίας δόσης,
Για τους τελευταίους τρεις (3) μήνες σε ποσοστό 70% επί της μηνιαίας δόσης.
Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 600 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή.

ΙΙ. Δάνεια με καθυστέρηση μεγαλύτερη των (90) ημερών την 29.2.2020:

Για τους πρώτους τρείς (3) ημερολογιακούς μήνες σε ποσοστό 80% επί της μηνιαίας δόσης,
Για τους επόμενους τρείς (3) ημερολογιακούς μήνες σε ποσοστό 70% επί της μηνιαίας δόσης,
Για τους τελευταίους τρεις (3) μήνες σε ποσοστό 60% επί της μηνιαίας δόσης.
Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή.

ΙΙΙ. Δάνεια με καθυστέρηση μεγαλύτερη των (90) ημερών την 29.2.2020 που έχουν μέχρι τότε καταγγελθεί:

Για τους πρώτους τρείς (3) ημερολογιακούς μήνες σε ποσοστό 70% επί της μηνιαίας δόσης,
Για τους επόμενους τρείς (3) ημερολογιακούς μήνες σε ποσοστό 60% επί της μηνιαίας δόσης,
Για τους τελευταίους τρεις (3) μήνες σε ποσοστό 50% επί της μηνιαίας δόσης.
Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 300 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή.

Πηγή: patrastimes.gr