Το πρόγραμμα για ανέργους του ΟΑΕΔ παρέχει οικονομική ενίσχυση μέσω εκπαιδευτικού επιδόματος συνολικού ύψους 2.520 ευρώ ευρώ μέσα από επιταγή εισόδου για νέους, ενώ περιλαμβάνει τόσο πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης όσο και απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε τεχνικά επαγγέλματα και κλάδους αιχμής. Ειδικότερα σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιος της γενικής γραμματέως του υπουργείου Εργασίας Άννα Στρατινάκη παρέχονται μία σειρά διευκρινίσεων για το πρόγραμμα «Συμβουλευτική,Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής».

Αναλυτικότερα: – Δεν θα προσμετρηθούν οι ανθρωποώρες κατάρτισης των πράξεων «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» και «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι πράξεις. – Σε περίπτωση νέων συμβάσεων για τα ειδικά στελέχη αυτές θα πρέπει να είναι εν ισχύ πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του παρόχου.

 Η κάθε θέση επιστημονικού στελεχιακού δυναμικού (3 ειδικά στελέχη) είναι αυτοτελής. Ως εκ τούτου, δεν δύναται το ίδιο πρόσωπο να καλύπτει δύο ή περισσότερες θέσεις επιστημονικού στελεχιακού δυναμικού. Τα τρία επιστημονικά στελέχη δύναται να απασχολούνται ως άτομα κατά την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε δράσεις κατάρτισης ως εκπαιδευτές, σε δράσεις Συμβουλευτικής ως Σύμβουλοι κλπ εφόσον διαθέτουν τα σχετικά προσόντα σύμφωνα με το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο και εφόσον η εν λόγω απασχόληση παρέχεται εκτός του ωραρίου εργασίας των καθηκόντων τους που απορρέουν από την απασχόλησή τους ως ειδικά στελέχη. – Επί προσωπικών εταιριών (π.χ. ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη εταιρία) ο/οι διαχειριστής/ές της εταιρίας περιλαμβάνεται/νται στο απασχολούμενο προσωπικό και τεκμαίρεται ότι απασχολείται/νται στον πάροχο κατάρτισης και είναι αμειβόμενος/οι από την εταιρία.

Προς απόδειξη της απασχόλησής των, υποβάλλεται το έντυπο Ν της εταιρίας, καθώς επίσης και το εν ισχύ καταστατικό της εταιρίας. Λοιποί ομόρρυθμοι εταίροι οι οποίοι δεν είναι διαχειριστές, καθώς επίσης και ετερόρρυθμοι εταίροι, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή από την εταιρία και απασχολούνται σε αυτήν με σχέση που εξομοιώνεται με έμμισθη εργασία, αποδεικνύουν την απασχόλησή τους με την υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών που υποβάλλονται στις περιπτώσεις έμμισθου προσωπικού, (βλ. την με αρθ. πρωτ. 1.321/25-01-2021 Διευκρινιστική Εγκύκλιο). – Στις περιπτώσεις στράτευσης, ασθένειας, αναίτιου κωλύματος (π.χ. κυοφορίας- λοχείας), ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας που αφορά το υφιστάμενο προσωπικό, δεν απαιτείται αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, υπό τον όρο ότι ο Πάροχος Κατάρτισης θα προσκομίσει στον Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την 1η Φεβρουαρίου 2021 όπου και λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Οι αιτήσεις για το voucher υποβάλλονται μόνο από ανέργους εδώ. Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Κατάρτισης.

Να έχουν γεννηθεί από 1.10.1971 μέχρι και 31.12.1990. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το απολυτήριο υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης

To voucher

Μέσω της «Επιταγής κατάρτισης», ο ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης.

Την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος λαμβάνει κάθε ωφελούμενος που ολοκληρώνει το πρόγραμμα κατάρτισης και τις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες συμβουλευτικής και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων που του παρέχει ο πάροχος κατάρτισης. Σύμφωνα με την προκήρυξη του προγράμματος, ο καταρτιζόμενος, δικαιούται να λάβει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διακρίνεται σε επίδομα θεωρίας και επίδομα πρακτικής άσκησης, συνολικής αξίας δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (2.520,00€). Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται για κάθε καταρτιζόμενο συνολικά σε 1.000,00€ (Για χρονικό διάστημα: 200 ώρες X 5 €/ώρα).

Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 1.520,00€, (Για χρονικό διάστημα: 380 ώρες X 4€/ώρα). Αντικείμενο κατάρτισης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων: μεταποίησης / βιομηχανίας, κατασκευών, υγείας – πρόνοιας, τουρισμού και επισιτισμού Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει: Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Εφιστάται η προσοχή των ανέργων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης. Κατά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr ελέγχονται αυτόματα τα ατομικά στοιχεία του αιτούντος μέσω του μητρώου ανεργίας του ΟΑΕΔ και σε περίπτωση μη ταυτοποίησής τους δεν επιτρέπει την υποβολή της Αίτησης\

photo: Eurokinissi

Πηγή: patrastimes.gr