Ξεκίνησε στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ η υποβολή νέων δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων από επιχειρήσεις του πολιτισμού όπως θέατρα, μουσικές σκηνές, χοροθέατρα, συναυλιακοί χώροι και χώροι παραστάσεων.

Οι επιχειρήσεις ενισχύονται οικονομικά με τη μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων θεατή/εισιτηρίου για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν έως και την Παρασκευή 26/3/2021 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ υπεύθυνη δήλωση προκειμένου να τους καταβληθεί σταθερό ποσό δέκα (10) ευρώ ανεξαρτήτως της τιμής του εισιτηρίου που εφαρμόζει η επιχείρηση ανά θέση θεατή/εισιτήριο, ανά παράσταση, για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 και για συνολικό μέγιστο αριθμό είκοσι τεσσάρων (24) παραστάσεων ανά μήνα, ως εξής: α) Στην περίπτωση επιχείρησης της, που λειτούργησε εντός χρονικού διαστήματος κατά τον μήνα Οκτώβριο ή/και Νοέμβριο 2020, σύμφωνα με τις δηλώσεις ΦΠΑ του τέταρτου τριμήνου 2020, καταβάλλεται στον παραγωγό της παράστασης, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 40% των συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίων της εκάστοτε παράστασης, όπως οι θέσεις αυτές προκύπτουν από τον μέγιστο αριθμό θέσεων της άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης.

i) Στην περίπτωση όπου στην ίδια επιχείρηση πραγματοποιούνται άνω της μιας παράστασης/έργου, η ενίσχυση καταβάλλεται ανά παραγωγή και ανά παραγωγό και για μέγιστο αριθμό 24 παραστάσεων στον καθένα.

Ο υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται ανά μήνα και ανά παραγωγή/έργου ως εξής:

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων Χ 40%) Χ 10 ευρώ/θέση Χ

(χ αριθμός πραγματοποιηθεισών παραστάσεων στο δηλωθέν διάστημα)

ii) Σε περίπτωση συμπαραγωγής παράστασης/έργου, ο υπολογισμός γίνεται για κάθε έναν παραγωγό χωριστά σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του στην παραγωγή. Στην περίπτωση αυτή ο τρόπος υπολογισμού γίνεται ως εξής:

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων Χ 40%) Χ 10 ευρώ/θέση Χ

(χ αριθμός πραγματοποιηθεισών παραστάσεων για το δηλωθέν διάστημα) Χ

(το ποσοστό συμμετοχής του στην παραγωγή)

βϊ) Στην περίπτωση κλειστής επιχείρησης η οποία είτε παραμένει κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής, είτε από επιλογή για χρονικό διάστημα εντός του μήνα Οκτωβρίου 2020 ή για όλον τον μήνα Οκτώβριο 2020, για χρονικό διάστημα εντός του μήνα Νοεμβρίου 2020 ή για όλον τον μήνα Νοέμβριο 2020 και για όλον τον μήνα Δεκέμβριο 2020, καταβάλλεται στην επιχείρηση που διαχειρίζεται την αίθουσα, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% των συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίων, όπως οι θέσεις προκύπτουν από τον μέγιστο αριθμό θέσεων της άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης.

Ο υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται ανά μήνα και ανά θέατρο, μουσική σκηνή, χοροθέατρο, συναυλιακό χώρο, χώρο παραστάσεων, ως εξής:

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων Χ 20%) Χ 10 ευρώ/θέση Χ

[χ αριθμός παραστάσεων (έως 24 παραστάσεις) για το δηλωθέν διάστημα]

ii) Σε περίπτωση περισσότερων υπομισθωτών, μισθωτών και ιδιοκτητών, ο υπολογισμός γίνεται για κάθε έναν χωριστά σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του στην υπομίσθωση/μίσθωση/ιδιοκτησία. Στην περίπτωση αυτή ο τρόπος υπολογισμού γίνεται ως εξής:

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων Χ 20%) Χ 10 ευρώ/θέση Χ

[χ αριθμός παραστάσεων (έως 24 παραστάσεις) για το δηλωθέν διάστημα] Χ

(το ποσοστό συμμετοχής του στην υπομίσθωση/μίσθωση/ιδιοκτησία).

Αφορά τις επιχειρήσεις του Πολιτισμού με ΚΑΔ: 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 93.29.2 οι οποίες θα πρέπει να υποβάλουν στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ:

α) νέες (αρχικές) αιτήσεις /υπεύθυνες δηλώσεις ένταξης στην οικονομική ενίσχυση.
β) ορθή επανάληψη σε υποβληθείσες αιτήσεις /υπεύθυνες δηλώσεις, οι οποίες δεν έχουν απορριφθεί από την ΑΑΔΕ μετά τον έλεγχο των προϋποθέσεων.

Σημείωση: Οι επιχειρήσεις μπορούν να ενημερωθούν για τυχόν απόρριψή τους από την ΑΑΔΕ μετά τον έλεγχο των προϋποθέσεων του άρθρου 1 της ως άνω αναφερόμενης ΚΥΑ από την επιλογή «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ» στο πεδίο «ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΑΔΕ» στην υποβληθείσα δήλωσή τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Πηγή: patrastimes.gr