Εγκύκλιο με θέμα τις «Άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για αποστολή στοιχείων», απέστειλε σε όλους τους υπεύθυνους φορείς, το υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδικότερα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 146Α του Ν. 3528/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.17 του άρθρου 53 του ν. 4674/2020 «Τα πειθαρχικά συμβούλια είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν ανά τετράμηνο το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για την πορεία και την έκβαση των πειθαρχικών υποθέσεων, από την εισαγωγή τους σε αυτά μέχρι την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης.». Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του Π.Δ. 133/2017 (ΦΕΚ Α’ 161, Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης) στις αρμοδιότητες του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ανήκουν «…… γ) Η παρακολούθηση της πορείας των πειθαρχικών υποθέσεων που εισάγονται στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια. δ) Η τήρηση στοιχείων για την σύσταση και συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων.».

Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια της εγκυκλίου μας με αριθμ. πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/2/οικ.14497/23.7.2020 (ΑΔΑ: Ψ5ΙΔ46ΜΤΛ6-8ΧΛ) παρακαλούμε η αποστολή των σχετικών στοιχείων από τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια για το χρονικό διάστημα, από 01-09-2020 έως 31-122020, να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31-01-2021.

Ως εκ τούτου καλούνται τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια να προβούν στη συμπλήρωση και αποστολή του αρχείου Excel με τίτλο «Στοιχεία πειθαρχικών υποθέσεων Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων», που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας (www.ypes.gr) στη διαδρομή Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα → Πειθαρχικά Συμβούλια (https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/peitharchikasymvoylia), στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι τις 31-01-2021. Η αποστολή του αρχείου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά και υπό μορφή Excel.

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ EXCEL

Στο πρώτο φύλλο του αρχείου Excel με τίτλο «Στοιχεία ΠΠΣ» καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με:

 • τον αριθμό των υποθέσεων που είχαν εκδικασθεί από 01-09-2020 έως 31-12-2020
 • τον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων την 31-12-2020
 • λειτουργικά προβλήματα που ενδεχομένως υπάρχουν και καθυστερούν την εκδίκαση των πειθαρχικών υποθέσεων
 • την ημερομηνία εισόδου κάθε εκδικασθείσας υπόθεσης στο οικείο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (βάσει της ημερομηνίας πρωτοκόλλου του εισερχομένου εγγράφου)
 • την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για κάθε εκδικασθείσα υπόθεση
 • την εκδοθείσα απόφαση για κάθε εκδικασθείσα υπόθεση σε πρώτο βαθμό (επιλογή από συγκεκριμένη λίστα)
 • την εκδοθείσα απόφαση για κάθε εκδικασθείσα υπόθεση σε δεύτερο βαθμό (επιλογή από συγκεκριμένη λίστα)

Στο δεύτερο φύλλο του αρχείου Excel με τίτλο «Στοιχεία για αργία» καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με:

 • την ημερομηνία εισόδου κάθε διεκπεραιωθείσας υπόθεσης στο οικείο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (βάσει της ημερομηνίας πρωτοκόλλου του εισερχομένου εγγράφου)
 • την ημερομηνία έκδοσης γνωμοδότησης ή έκδοσης απόφασης για κάθε διεκπεραιωθείσα υπόθεση
 • το θέμα κάθε διεκπεραιωθείσας υπόθεσης (επιλογή από συγκεκριμένη λίστα)
 • τον αριθμό των υποθέσεων αργίας που είχαν εξεταστεί από 01-092020 έως 31-12-2020
 • τον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων αργίας την 31-12-2020

Η εν λόγω ενημέρωση κρίνεται ως απαραίτητη προκειμένου η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών να έχει πλήρη εικόνα για την πορεία των πειθαρχικών υποθέσεων στα οικεία Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια, ώστε να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα με στόχο τη βελτιστοποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Δεδομένου του μεταβατικού σταδίου αναφορικά με τη συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων (εγκύκλιος υπ’ αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/3/οικ.20178 /29-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΓΚ46ΜΤΛ6-ΜΧΙ) της Υπηρεσίας μας με θέμα την αποστολή στοιχείων για τη συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2021 έως 31.12.2023), οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να κοινοποιήσουν την παρούσα, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια των οποίων η θητεία έληξε την 31-12-2020. Τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια των οποίων η θητεία έληξε την 31-12-2020, παρακαλούνται όπως επιληφθούν της αποστολής των σχετικών στοιχείων ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της πληροφόρησης για την πορεία και την έκβαση των πειθαρχικών υποθέσεων.

Η Γενική Γραμματέας

Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη

ΠΙΝΑΚΑΣ EXCEL

Πηγή: patrastimes.gr